Hopp til innhold

Kristiansund kommune

Idrett, kultur, omdømme og identitet

Kristiansund skal være en ledende kulturby. Vi har koordinert og gjennomført jubileumsåret i samarbeid med mange frivillige og profesjonelle kulturaktører. Vi utarbeidet og sendte fornyet søknad til staten om støtte til nytt opera- og kulturhus. Vi har i samarbeid med Kristiansund kirkelige fellesråd og fylkeskommunen ferdigstilt omorganiseringen av KKKK som nå er et aksjeselskap med ikke-økonomisk formål.

Mål

Kristiansund skal være en ledende kulturby med et mangfoldig tilbud for Kristiansund og regionen.

Vi skal

 1. Ha et mangfoldig, spennende og aktivt idretts- og kulturliv som omfatter alle.
 2. Utvikle idretts- og kulturlivet i samarbeid med frivillige og næringsliv.
 3. Arbeide for regionalt samarbeid for samhandling og utvikling av kulturlivet.
 4. Legge forholdene til rette for at Operaen i Kristiansund befester sin rolle som den ledende distriktsoperaen i Norge.
 5. Markedsføre byens og regionens fortrinn for å styrke vårt omdømme.

Resultater

Et mangfoldig, spennende og aktivt idretts- og kulturliv for alle

Kommunen har ansvar for tilrettelegging for, samt produksjon og formidling av fritidstilbud. Vi har over 300 registrerte lag og organisasjoner. I tillegg finnes en rekke uorganiserte tilbud.

Vi har i 2017:

 • Gjennomført kultur- og idrettsarrangement med ulikt omfang i regi av Jubileumsåret 2017.
 • Videreført vårt koordineringsansvar for prosjektet «Samhandling om folkehelse og integrering» og videreutviklet kultur- og idrettstilbudet for utsatte grupper.
 • Bidratt til spillemiddelfinansiering av både idretts- og nærmiljøanlegg over hele kommunen.
 • Gjennomført aktiviteter og arrangement for eldre og personer med funksjonsnedsettelse.
 • Bidratt med tilskudd fra kulturmidlene og samarbeidet med eksterne aktører innen frivillig og profesjonelt kulturliv for å realisere en rekke prosjekter og satsinger.
 • Gjennomført aktiviteter for barn og ungdom, herunder UKM, Kul Kultur og annet.
 • Kulturaktivitet

Årlig publiserer Telemarksforskning «Norsk Kulturindeks», basert på tilgjengelig statistikk for hver kommune på de ulike kulturområdene. Figuren over viser scoren til Kristiansund sammenlignet med Molde og Ålesund. Kristiansund scorer lavere på de fleste områder, noe som skyldes at byen har færre etablerte kulturinstitusjoner. Kristiansund er rangert på plass nummer 151 av 428 kommuner. Tilsvarende plassering i 2015 var nummer 153. Nytt opera- og kulturhus vil bidra til en bedring av dette.

Utvikle idretts- og kulturlivet

I 2017 har kommunen jobbet videre med nye Atlanten stadion og Atlanten idrettspark, samt bidratt til realiseringen av ishallen på samme område.

Vi har bidratt aktivt til sammenslåingen av traineeprogrammene Kom Kultur og Kom Trainee.

Vi har også igangsatt en satsing på kunst i offentlige rom, herunder muraler og gatekunst, samt etablert kommunens første profesjonelle kunstutvalg med tilhørende kunstfond.

Regionalt samarbeid for samhandling og utvikling av kulturlivet

Kristiansund er en ledende kulturby for hele regionen og har tett samarbeid med fylkeskommunen, andre kommuner i fylket, nasjonale aktører, samt frivillige og profesjonelle kulturaktører, andre private aktører og næringslivet.

Legge forholdene til rette for operaen i Kristiansund og stiftelsen Nordmøre museum

Det er i løpet av 2017 utarbeidet og oversendt fornyet søknad til stat og fylkeskommune om støtte til nytt opera- og kulturhus, i en felles innsats for å legge til rette for at opera og museum kan utøve det samfunnsoppdraget de er pålagt frå både nasjonalt, regionalt og lokalt nivå.

Styrke vårt omdømme

Vi har opplevd økt oppmerksomhet som følge av at KBK rykket opp i eliteserien, og dette bidrar til å styrke byens og regionens omdømme gjennom forsterket positiv omtale.

Utfordringer og planer

 

Det skal utarbeides en ny, helhetlig og samlende kulturplan for kommunen. Planarbeidet vil starte høsten 2018. Den nye kulturplanen skal bygge på kommunedelplanen for kunst og kultur, herunder ny kulturskoleplan og implementering av ny nasjonal rammeplan for kommunale kulturskoler, og kommunedelplan for fysisk aktivitet og friluftsliv.

En nøkkel for videre utvikling av Kristiansund som regional kulturaktør, er realiseringen av nytt opera- og kulturhus. Det er ikke klart når staten vil realitetsbehandle vår søknad. Sentrale stortingspolitikere viser stor interesse for prosjektet, og Stortingets familie- og kulturkomité har igjen støttet prosjektet i sin kommentar til statsbudsjettet for 2018.

Flere av kommunens idrettsanlegg er under opprusting, og nye arenaer for kulturlivet er på gang. Kulturvern og byutvikling kan og må gå sammen. Utvikling av kulturlivet vil også gi muligheter for nyskaping av næringer som kan styrke regionens attraktivitet for etablering og tilflytting.

Klikk utenfor for å lukke