Hopp til innhold

Kristiansund kommune

Sykehjem

Enhet for sykehjem har redusert antall sykehjemsplasser som et ledd i renoveringen av Rokilde. Vi har opprettet en ny sykehjemsavdeling på Barmanhaugen 2.etg. med 9 plasser. Som en av fire kommuner i landet er vi pilot for prosjektet «Trygghetsstandard i sykehjem» i regi av Helsedirektoratet. I den forbindelse har enheten stort fokus på aktivitet, ernæring og palliasjon. Vi er med i prosjektet «Livets siste dager», og har startet utrulling av VIPS (personsentrert omsorg) i enheten. Vi har jobbet systematisk og kontinuerlig med kurs i Demensomsorgens ABC, også for sjåfører, vaktmestere og renholdere. Prosjektet omlegging av Bergan sykehjem til Bergan omsorgsenter for demens har fortsatt med blant annet åpning av restaurant. Vi har opprettet ambulerende sykepleierteam som sikrer at enheten til enhver tid har faglig forsvarlig sykepleierdekning på alle sykehjemmene.

Fakta

Rammeområdet omfatter

 • 4 sykehjem
 • støttetjenester til andre enheter og direkte til publikum innenfor
  • kjøkken/kantinedrift
  • vaskeri
  • vaktmester
  • transport
  • hjelpemiddelformidling
 • helsehus
  • 3 døgnavdelinger med spesialiserte korttids- og behandlingsplasser
  • legetjeneste som omfatter kommuneoverlege, sykehjemsleger, fastlegeordning og interkommunal legevakt
  • opptreningssenter med habilitering/rehabilitering, ergoterapi/fysioterapi, dagtilbud, miljøarbeidertjeneste, eldresenter og frisklivssentral

Tjenesten skal gi et variert pleie- og omsorgstilbud av høy kvalitet innenfor rammen av gjeldende lovverk, tilpasset den enkelte pasients sykdom og livssituasjon, med fokus på livskvalitet, aktivitet, trivsel, respekt og medbestemmelse.

Mål og resultater

Resultatgrense:

Ønsket resultat

Akseptabelt resultat

Uakseptabelt resultat

Unikt målekort – rammeområde kultur – fokusområde brukere

Hovedmål – Gode tjenester med fokus på kvalitet, tilgjengelighet og brukermedvirkning

Suksessfaktor

(delmål)

Måleindikator Resultat-krav Resultat 2015 Resultat 2016 Resultat 2017 Kommentar
Optimal utnyttelse av institusjonsplassene Beleggsprosent 100 % 100 % 100 % 100 % Omfatter langtidsplasser i sykehjem.
Gjennomsnittlig liggetid, korttid 4 uker
(28 dg)
23,5 dg 23,9 dg Variasjon i antall plasser tilgjengelig i løpet av året på grunn av omstrukturering.
Gjennomsnittlig liggetid, langtid 3 år
1 095 dg)
491,5 dg 527,7 dg 692.3 dg Økning i forhold til 2016. Lavets 324 dg, høyest 1840 dg.
Antall liggedøgn interkommunal øhjelp 4,5-5,5 døgn 5,5 5,4 Gjennomsnittlig beleggsprosent er på nærmere 60 %, noe som er høyt sammenlignet med nasjonale tall. Det er en markant økning i innleggelser fra spesialisthelsetjenesten. Det er registrert økende bruk av tilbudet fra samarbeidskommunene Averøy, Tingvoll og Gjemnes.
Høy faglig kvalitet på alle sykehjemstjenester Antall enerom 148) 148 134 119 Antall enerom er lik antall langtidsplasser i sykehjem per 31.12.
Antall screening, ernæring 100 % 94 % 95 % 95 % Omfatter langtidsplasser i sykehjem.
Antall legemiddel-gjennomganger 100 % 88 % 95 % 98 %

 

Omfatter langtidsplasser i sykehjem.
Antall avvik i % registrert i forhold til ernæringsscreening og legemiddel-gjennomganger 100 % 1,3 % 7 % Omfatter langtidsplasser i sykehjem
Redusere ventetiden for ergoterapi- og fysioterapitjenester Ventetid for behandling Ihht forskrift 5,8 mnd uten akutt behov Det er ikke ventetid på kommunale ergo- og fysioterapitjenester. Fysioterapeuter med driftsavtale oppgir ulik ventetid. Ett institutt har ikke ventetid, resten varierer fra 1 uke til 3 og 6 mnd. Ventetid på psykomotorisk fysioterapi er lengst – fra 3 uker til 15 mnd.

Utfordringer og planer

Rådmannen vil i samsvar med bystyrets vedtatte plan for fremtidig bruk av kommunens sykehjem – og heldøgnsplasser for pleie- og omsorg;

 • fortsette ombyggingen/rehabiliteringen av Rokilde til boliger med differensiert bemanning i 2018
 • jobbe aktivt med den planlagte dreiningen av Bergan til omsorgssenter for demens / kognitiv svikt

Bergan skal i løpet av 2017 og 2018 delta i et nasjonalt pilotprosjekt for kvalitetsstandarder i sykehjem. Arbeidet veiledes av Helsedirektoratet.

Rådmannen vil i samsvar med bystyrets vedtak;

 • ha hovedfokus på rehabilitering og motivasjon slik at den enkelte skal kunne bo lengst mulig i eget hjem
 • fortsette opptrappingen av forebyggende arbeid, friskliv og mestring i 2017

Totalt antall plasser er redusert i perioden, i samspill mellom helse- og omsorgstjenestene for å møte brukernes behov. I tillegg til plassene gitt i illustrasjonen driver vi ved Storhaugen helsehus et interkommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud med 5 plasser hvorav Kristiansund kommune disponerer 3,5 plasser.

Klikk utenfor for å lukke