Hopp til innhold

Kristiansund kommune

Fokusområde økonomi

Netto driftsresultat ble positivt med én prosent av brutto driftsinntekter i 2017. Det representerer en nedgang fra 2016 til 2017, og vi har hatt økonomiske utfordringer knyttet til den kommunale tjenesteproduksjonen. Lånegjelden er økende. Vi har startet med et forsiktig bidrag til disposisjonsfondet, for første gang på mange år. Egenkapitalen og likviditetsgraden er svekket i løpet av 2017, men det anses at likviditeten er tilfredsstillende for utbetalingene til enhver tid. Kommunens pensjonskostnader er betydelige, men beløpet som er ”bundet” i premieavvik er redusert de siste fire år.

Økonomisk handlingsrom er avgjørende for å kunne opprettholde og videreutvikle tjenestetilbudet til kommunens innbyggere. En god og bærekraftig økonomi sikres gjennom god økonomistyring og vedtatte handlingsregler for driftsbudsjett, investeringsbudsjett og finansforvaltning.

Mål og resultater

Resultatgrense:

Ønsket resultat

Akseptabelt resultat

Uakseptabelt resultat

Gjennomgående målekort – fokusområde økonomi

Hovedmål – God økonomistyring og godt økonomisk handlingsrom

Suksessfaktor

(delmål)

Måleindikator

Resultat-krav

Resultat 2015

Resultat 2016

Resultat 2017

Endring fra

sist måling

Godt økonomisk handlingsrom Netto driftsresultat

1,75 %

0,5 %

3,43 %

1,0 %

Pil ned, uakseptabelt resultat

Langsiktig gjeld i forhold til brutto driftsinntekter

Reduksjon

Økning

Økning

Økning

Strek, akseptabelt resultat

Egenfinansiering av investeringer

25 %

13,8 %

19,2 %

14,3 %

Pil ned, uakseptabelt resultat

Likviditetsgrad 1

2,0 %

1,32 %

1,42 %

0,90 %

Ønsket resultat

Egenkapitalprosent

10 %

5,06 %

2,74 %

6,41 %

 Pil ned, uakseptabelt resultat

Gjeldsgrad

25 %

18,75 %

35,53 %

14,60 %

Pil ned, uakseptabelt resultat

God økonomistyring Rammeområdene
– avvik i forhold til budsjett

≥ 0 %

– 3,7 %

– 1,6 %

Pil ned, uakseptabelt resultat

Avsetning disposisjonsfond
– avvik i forhold til budsjett

0

– 24 928

0

– 6 356

Ønsket resultat

Effektiv tjenesteproduksjon Andel utvalgte produktivitets-indikatorer (KOSTRA) med bedre resultat enn K13

Fokusområdet Økonomi er skilt ut som eget målekort og utvidet med flere suksessfaktorer og måleindikatorer. Målekortet er gjennomgående for hele kommunen. Det er ikke definert egne resultatgrenser for alle måleindikatorene.

Økonomisk handlingsrom

Sentrale finansielle nøkkeltall

(alle nøkkel­tall
i prosent av sum
drifts­­inntekter)
Kristiansund K13 Lgj.sn
2013 2014 2015 2016 2017 2017 2017
Brutto drifts­resultat 0,8 -0,9 1,2 4,3 0,9 3,4 3,0
Netto drifts­resultat -0,4 -1,9 0,5 3,4 1,0 4,0 3,7
Finans­utgifter 5,0 4,9 5,0 5,7 4,8 4,1 3,8
Netto låne­gjeld 74,0 83,1 93,0 93,2 100,9 85,5 83,6
Disposisjons­fond 1,5 0 0 0 0,2 11,1 10,0

Utviklingen viser at Kristiansund kommune ikke har et godt økonomisk handlingsrom.

Det vises til områdene Drift, Investering og Balanse for en grundigere gjennomgang av regnskapet for 2017.

Økonomistyring


Kommunal tjenesteproduksjon

Grafen viser avvik fra budsjett for den kommunale tjenesteproduksjonen. Den kommunale tjenesteproduksjonen hadde et netto merforbruk på 28,1 mill. kroner i forhold til budsjett i 2017. Det har vært et samlet merforbruk knyttet til kommunens rammeområder de siste fem årene. Selv om den interne driften totalt sett viser merforbruk er balansen i regnskapet holdt oppe av ekstraordinære inntekter fra skatteutjevningen og lavere finansutgifter gjennom året.

Analyseverktøyet Visma BI ble anskaffet høsten 2016 og rullet ut i kommunen i 2017. I 2018 vil arbeidet for å bidra til bedre økonomistyring fortsette.

Effektiv tjenesteproduksjon

Vi har ikke definert utvalgte produktivitetsindikatorer.

Det økonomiske merforbruket i forhold til budsjett innenfor tjenesteområdene som ble redusert fra 2015 til 2016, har igjen økt fra 2016 til 2017. KOSTRA-tallene viser at vi innenfor de fleste store tjenesteområdene har mer å hente på ytterligere effektivisering og prosessoptimalisering.

Utfordringer og planer

Økonomisk handlingsrom

Rådmannen vil videreføre et tydelig fokus på å etablere et økonomisk handlingsrom for kommunen og utvikle en sunn og bærekraftig kommuneøkonomi. Økonomisk handlingsrom er avgjørende for å kunne opprettholde og videreutvikle tjenestetilbudet til kommunens innbyggere.

Netto driftsresultat er den primære indikatoren for økonomisk balanse i kommunesektoren. Den viser hvor mye som kan disponeres til avsetninger og bidrag til å finansiere investeringer etter at driftsutgifter, renter og avdrag er betalt. Ambisjonsnivået for netto driftsresultat er satt til minimum 0,2 prosent i 2018.

Egenfinansieringen viser hvor stor andel av investeringene som er finansiert med egenkapital, salg av anleggsmidler, overføringer og tilskudd. Målet er en egenfinansiering på minimum 25 % av investeringskostnadene i løpet av økonomiplanperioden.

Disponible fond viser hva som er tilgjengelig av frie reserver og fondet bør ligge på om lag 2,5 % av brutto budsjett. Det skal i løpet av perioden etableres et disposisjonsfond som setter kommune i stand til å takle uforutsette hendelser på en god måte. I 2017 ble den første avsetningen til disposisjonsfond gjennomført.

Lånegjelden har økt de siste årene og vil fortsette å øke i økonomiplanperioden. Selv om rentenivået er lavt har ikke kommunen nødvendig økonomisk handlingsrom. Målet er å redusere kommunens rentesensitivitet i økonomiplanperioden.

Økonomistyring

Rådmannen vil videreføre arbeidet med å sikre en god og bærekraftig økonomi gjennom god økonomistyring og vedtatte handlingsregler for driftsbudsjett, investeringsbudsjett og finansforvaltning.

I 2017 ble Visma BI tatt i bruk gjennom utrulling til ledelsen i hele organisasjonen. Verktøyet vil gi oss mer operative styringsdata, og derigjennom sikres muligheten for raskere respons ved eventuelle avvik.

Effektiv tjenesteproduksjon

Rådmannen vil, på bakgrunn av gjennomgangen av de kommunale tjenestene, vurdere tilpasninger som gir en mer optimal sammenheng mellom ressursinnsats og resultatoppnåelse. Det skal leveres tjenester av et omfang som samsvarer med statens forventing til kommunen, og med en ressursbruk som samsvarer med gjennomsnittet for kommuner i kommunegruppe 13.

Klikk utenfor for å lukke