Hopp til innhold

Kristiansund kommune

Fokusområde medvirkning

Vi har tilrettelagt for involvering og medvirkning gjennom folkemøter, dialogtreff og spørreundersøkelser. Arbeidet med Kommuneplanenes samfunnsdel har skapt mange møteplasser for dialog mellom kommune, næringsliv og frivillige lag og organisasjoner. Framover skal vi styrke innbyggerinvolveringen gjennom tilrettelegging av gode medvirkningsarenaer og videreutvikling av digital kommunikasjon.

Begrepet medvirkning brukes i kommunal sammenheng både relatert til innbyggere (innbyggermedvirkning) og brukere av kommunale tjenester (brukermedvirkning). Fokusområde Medvirkning omhandler primært innbygger-medvirkning, mens brukermedvirkning er beskrevet under fokusområde Brukere.

Kommunen legger vekt på å motivere innbyggerne til deltagelse og medvirkning i lokalsamfunnet. Formålet med medvirkning er å øke innbyggernes engasjement i lokalsamfunnet og innflytelse i politiske prosesser gjennom dialog. Medvirkning vil gi de folkevalgte et bedre beslutningsgrunnlag basert på denne type styringsinformasjon.

For å ivareta de politiske medvirkningsprosessene er det etablert kommunale råd og utvalg som skal sikre særskilte gruppers medvirkning og representasjon. De administrative medvirkningsprosessene omfatter å tilrettelegge for åpenhet og involvering i kommunens planprosesser. Dette ivaretas gjennom lovpålagte ordninger for offentlig ettersyn og høringer, eller ved gjennomføring av dialogkonferanser, nærmiljøkonferanser eller andre tiltak rettet mot berørte aktører.

Mål og resultater

Resultatgrense:

Ønsket resultat

Akseptabelt resultat

Uakseptabelt resultat

Gjennomgående målekort – fokusområde medvirkning

Hovedmål – Innbyggere som aktivt deltar i utviklingen av lokalsamfunnet

Suksessfaktor (delmål) Måleindikator Resultat-krav Resultat 2015 Resultat 2016 Resultat 2017 Endring fra sist måling
Tilrettelegge for involvering og medvirkning Svar på henvendelser etter forvaltningsloven 100-85 %
Møtebøker legges ut på kristiansund.no innen 3 virkedager ≤ 3 dager Innført nytt system 90 %
Etablere nye tiltak som stimulerer til informasjon, dialog og diskusjon 4 nye tiltak 5 nye tiltak 5 nye tiltak Ønsket resultat
Gode internettsider 6 stjerner Egen brukerundersøkelse Ikke målt Ikke målt
Innbyggertilfredshet i fht. involvering og medvirkning 6,0 – 4,6 Ikke målt Ikke målt Ikke målt
Tilrettelegge for frivillighet Lag og organisasjoners opplevelse av kommunen som en god tilrettelegger 6,0 – 4,6 Ikke målt Ikke målt Ikke målt

Fokusområde Medvirkning er utviklet for å ivareta kommunens mål om å styrke lokaldemokratiet og skape engasjement omkring virksomheten gjennom involvering og meroffentlighet. Målekortet er gjennomgående for hele kommunen. Det er ikke definert egne resultatgrenser for alle måleindikatorene.

Tilrettelegge for involvering og medvirkning

 • Videreført ordningen «Ungdommens halvtime» i bystyret.
 • Ungdomsrepresentant med fast oppmøte
 • Gjennomført ulike møter i forbindelse med ny samfunnsdel
 • Avholdt næringslivsfrokoster.
 • «KommuneTV» – Direkteoverføring og arkivopptak gjør bystyremøter mer tilgjengelig for alle interesserte. Sendingene har om lag 850 følgere.
 • Ny portal med chat-løsning, som enkel kommunikasjonskanal mellom innbyggere/næringsliv og kommunen, var under testing og forberedelse til lansering på nyåret i 2018.
 • MinSak.no – en portal for innbyggerinitiativ
 • Videreutviklingen av «Min side». Sikker innlogging via ID-porten som gir relevant informasjon og dialog for innbyggere, ansatte og politikere.
 • Åpne data – tilrettelegging for medvirkning gjennom innbyggerinformasjon
 • InnbyggerPCer ved Servicetorget

Innspill fra innbyggere

«Melde feil i gata mi»

2014

2015

2016

2017

Totalt antall henvendelser

722

813

705

398

Antall henvendelser som har medført forbedring

643

645

628

280

Fordelt på kategori:
Vann

12

1

46

4

Avløp

19

2

0

12

Renovasjon

0

2

1

0

Vei

256

230

227

120

Miljø/forurensning

1

0

7

1

Gatelys

355

510

346

260

Andre henvendelser

79

68

78

0

Antall innrapporterte feil og mangler via nettsiden www.fiksgatami.no har vært økende i perioden. 89 % av henvendelsene medførte forbedring. Økningen i innmeldte feil sees i sammenheng med lavere terskel for involvering fra innbyggerne, mindre henvendelser per telefon direkte til enheter samt at innmeldte feil i stor grad blir utbedret.

Tilrettelegge for frivilligheten

 • Koordinert og tilrettelagt for aktiviteter og arrangementer knyttet til den frivillige innsatsen
 • Videreført ordningen med «Trivselsvenn» og «Aktivitetsvenn».

Utfordringer og planer

Tilrettelegge for involvering og medvirkning

Kommunen må videreutvikle den digitale kommunikasjonen og legge til rette for dialog for å styrke innbyggerinvolvering. Et verktøy for håndtering av forbedringsforslag og avvik fra innbyggere er til vurdering – fordeling og oppfølging av oppgaver skal være en del av verktøyet.

Rådmannen skal styrke innbyggerinvolveringen gjennom tilrettelegging av gode medvirkningsarenaer samt hensiktsmessige og åpne beslutningsprosesser. Systematisk arbeid med involvering i kommunale utredningsprosesser skal prioriteres.

Tilrettelegge for frivilligheten

Kommunen har gjennom sitt planverk knyttet spesielt til kultur, frivillighet, fysisk aktivitet og friluftsliv understreket viktigheten av og potensialet i frivilligheten. Gjennom ulike prosjekter og satsinger jobber vi for å tilrettelegge bedre for økt aktivitet i frivillig sektor. Vi jobber spesielt inn mot Frivilligsentralen, som vil bli en viktig og riktig støttespiller for både organisert og uorganisert frivillighet. Vi har også gått gjennom samtlige avtaler med eksterne frivillige aktører, for å vurdere samarbeid mellom kommune og frivillig sektor innen kunst, kultur, idrett og fysisk aktivitet.

Det er viktig for kommunen å koordinere sin innsats inn mot spesifikke målgrupper, slik som utsatte barn og unge. Her ser vi at frivilligheten spiller en viktig rolle, og kommunen har derfor i samarbeid med politiet etablert en egen koordinatorstilling for samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak mot barn og unge (SLT). Denne stillingen vil koordinere både kommunens egne ressurser, og også bidra til å styrke og tilrettelegge for den frivillige innsatsen på området.

I prosjektet Samhandling om folkehelse og integrering jobber vi også inn mot frivilligheten med både kompetanse og økonomiske insentiver for å bidra til en satsing inn mot det utvidede integreringsarbeidet.

Tilskudd til frivillige lag- og organisasjoner/foreninger har blitt noe styrket, men de totale rammevilkårene for frivillig sektor er mer anstrengt. Vi går derfor i gang med faste møtepunkter gjennom året for frivilligheten, for å sikre at de får den informasjonen de trenger gjennom møter og gjennom digital kommunikasjon.

Klikk utenfor for å lukke