Hopp til innhold

Kristiansund kommune

Samferdsel

Kristiansund skal ha gode, trygge og miljøvennlige samferdselstilbud. Det jobbes fortsatt med en bypakke for modernisering av innfartsveien, samt med utviklingen av vår lufthavn og stamnetthavn.

Mål

Kristiansund skal ha et godt utbygd, tilgjengelig, miljøvennlig og sikkert samferdselstilbud som styrker regional og lokal utvikling.

Vi skal

  1. Styrke samferdselstilbudet på Nordmøre i samarbeid med nabokommuner og andre myndigheter.
  2. Videreutvikle og forsterke Kristiansund som havneby og stamnetthavn gjennom Kristiansund og Nordmøre Havn.
  3. Bidra til videreutvikling av Kristiansund lufthavn og oppgradering av helikopterbasen.

Resultater

Styrke samferdselstilbudet på Nordmøre

Utbedring av Rv. 70 mellom Tingvoll ‑ Meisingset har pågått i hele 2017. Byggingen vil bedre trafikksikkerheten og framkommeligheten på strekningen. Statens vegvesen fortsatte også planleggingen av veiprosjektet E39 fjordkryssing over Halsafjorden.

Oppstart av bypakke for Kristiansund ble skjøvet ut i tid på grunn av manglende finansiering i nasjonal transportplan. Arbeidet med reguleringsplaner for ombygging av Rv. 70 ved Rensvik, og strekningen Vikansvingen – Nordsundbrua (Kråkhaugen), fortsatte for fullt. Revidert kostnadsramme for en bypakke er på 1,2 mrd. kroner, der 1 mrd. forutsettes bompengefinansiering. Ombygging av det ulykkesbelastede Flyplasskrysset ble lyst ut på anbud, og byggingen startes våren 2018.

Videreutvikle og forsterke Kristiansund som havneby og stamnetthavn

Forslag til ny sentrumsplan, med styrket identitet som havneby som en hovedføring, var utlagt til offentlig ettersyn. I regi av byutviklingsprogrammet «Byen som regional motor» ble det bestilt mulighetsstudier for campusutvikling, kollektivløsning og havnevirksomhet for Devoldholmenområdet.

Videreutvikle Kristiansund lufthavn og helikopterbase

Kommunen støttet prosjektet «Kvernberget så klart!». Prosjektet skal skape positivt engasjement, økt oppslutning og trafikkvekst ved Kristiansund lufthavn Kvernberget gjennom en holdningskampanje.

Utfordringer og planer

 

Statens vegvesen la i 2014 fram et forslag om bypakke for Kristiansund med en kostnadsramme på knapt 3 mrd. kroner. I Nasjonal transportplan ble det ikke foreslått statsmidler til større samferdselsprosjekter i Kristiansund eller på Nordmøre. Det jobbes nå videre med en redusert bypakke med en kostnadsramme på 1,2 mrd. kroner. Dette skal finansieres med 250 mill. fra Statens vegvesen sine programområdemidler og 1 mrd. i bompenger. Flyplasskrysset vil bli ombygd til rundkjøring i 2018.

Fylkeskommunen og kommunen samarbeider om bærekraftig mobilitet, bl.a. for å komme i gang med elektrisk drevne bybusser, og kanskje hydrogenbusser på regionalstrekningene. Ny sundbåt med elektrisk drift, større rekkevidde og nye anløp utredes også. Kommunens hovedplan for sykkel er vedtatt, og arbeidet med tilrettelegging for sykkel fortsetter.

Regionforstørring og utvidelse av bo- og arbeidsmarkedsregionen er avhengig av gode samferdselsløsninger. Ferjefri E39, med kryssing av Halsafjorden samt opprustet veisamband mellom Batnfjordsøra og Molde, vil endre reise-, handle- og pendlingsmønsteret i regionen. Videre opprusting av E39 mellom Betna og Vinjeøra er viktig. Rv. 70 er stamveien fra Kristiansund til Oppdal og videre E6 til Oslo og Europa. Strekningen Tingvoll – Meisingset er under opprusting, og forhåpentligvis kommer det også forbedringer i Ålvundfjord. Kristiansund støtter Aure og Smøla i arbeidet om oppretting av fergeforbindelse mellom Kjørsvikbugen og Hitra.

Sammen med Avinor arbeides det for videre utbygging av passasjer- og helikopterterminalen på Kvernberget. Avinor gjorde store investeringer på Kvernberget i 2015, og det er svært viktig at denne satsingen på Kristiansund lufthavn fortsetter.

Klikk utenfor for å lukke