Hopp til innhold

Kristiansund kommune

Balanse

Kommunens regnskapsførte egenkapital økte med 216,8 mill. kroner i 2017. Den største komponenten som førte til dette var at pensjonsmidlene økte med netto 130,1 mill. kroner mer enn pensjonsforpliktelsene. Som følge av fortsatt høy amortisering av tidligere års premieavvik og negativt premieavvik også i 2017, ble samlet premieavvik redusert med 35,0 mill. kroner. Kommunens lånegjeld ble redusert med 14,8 mill. kroner. Ubrukte lånemidler ble redusert med 254,1 mill. kroner.

Eiendeler

Balanseregnskap

(tusen kroner)

Regnskap

2017

Regnskap

2016

Regnskap

2015

Regnskap

2014

Regnskap

2013

Endring

2016-2017

Anleggsmidler

5 341 438

4 831 714

4 614 266

4 211 053

3 754 844

509 724

Faste eiendommer og anlegg

2 577 892

2 314 220

2 187 243

1 907 415

1 661 767

263 672

Utstyr, maskiner og transportmidler

69 563

59 979

55 950

50 480

55 616

9 584

Utlån

335 081

312 916

292 855

268 423

253 089

22 165

Pensjonsmidler

2 087 621

1 900 151

1 868 382

1 791 992

1 652 202

187 470

Aksjer og andeler

271 281

244 448

209 836

192 744

132 170

26 833

Omløpsmidler

408 057

659 543

614 736

582 983

500 401

-251 486

Premieavvik

113 309

148 287

198 590

231 050

206 331

-34 978

Kortsiktige fordringer

156 252

175 890

160 842

155 123

111 922

-19 638

Aksjer og andeler  0

0

0

0

0

0

Sertifikater  0

0

0

0

0

0

Obligasjoner  0

0

0

0

0

0

Derivater  0

0

0

0

0

0

Kasse/bank/post

138 496

335 365

255 304

196 810

182 148

-196 869

Sum eiendeler

5 749 495

5 491 257

5 229 002

4 794 037

4 255 245

258 238

Egenkapital

-449 326

-232 541

-317 658

-31 760

-122 489

-216 785

Disposisjonsfond

-3 377

0

0

0

-24 767

-3 377

Bundne driftsfond

-73 535

-68 414

-39 242

-31 760

-23 927

-5 121

Ubundne investeringsfond

-793

-793

-1 193

-1 193

-10 193

0

Bundne investeringsfond

-9 153

-15 296

-13 986

-11 904

-11 978

6 143

Regnskapsmessig mindreforbruk

0

0

0

0

0

0

Regnskapsmessig merforbruk

0

0

32 739

33 390

15265

0

Udisponert i investeringsregnskapet

0

0

0

0

0

0

Udekket i investeringsregnskapet

9 006

10 245

0

0

0

-1 239

Prinsippendringer

15 760

15 760

15 760

15 760

15 760

0

Kapitalkonto

-387 234

-174 044

-311 737

-111 729

-82 649

-213 190

Langsiktig gjeld

-5 015 949

-4 973 472

-4 654 311

-4 439 613

-3 915 672

-42 477

Pensjonsforpliktelser

-2 584 880

-2 527 557

-2 302 983

-2 351 427

-2 152 293

-57 323

Ihendehaverobligasjonslån

-342 000

0

0

0

0

-342 000

Sertifikatlån

-1 855 000

-2 142 539

-1 645 000

-1 795 000

-541 300

287 539

Andre lån

-234 069

-303 375

-706 328

-293 186

-1 222 079

69 306

Konsernintern langsiktig gjeld

0

0

0

0

0

0

Kortsiktig gjeld

-284 220

-285 244

-257 033

-246 989

-217 084

1 024

Kassekreditt

0

0

0

0

0

0

Annen kortsiktig gjeld

-284 220

-285 244

-257 033

-246 989

-217 084

1 024

Premieavvik

0

0

0

0

0

0

Sum egenkapital og gjeld

-5 749 495

-5 491 257

-5 229 002

-4 794 037

-4 255 245

-258 238

Memoriakonti

0

0

0

0

0

0

Ubrukte lånemidler

61 744

315 801

351 782

340 288

243 477

-254 057

Ubrukte konserninterne lånemidler

0

0

0

0

0

0

Andre memoriakonti

2 037

1 478

375

2 897

10 506

559

Motkonto for memoriakontiene

-63 781

-317 279

-352 157

-343 185

-253 983

253 498

Balansen viser kommunens eiendeler, gjeld og egenkapital ved utgangen av året.

Anleggsmidler

Anleggsmidlene viser regnskapsmessig verdi av pensjonsmidler, investeringer, utlån, aksjer og andeler.

Regnskapsført verdi av kommunens anleggsmidler var 5,34 mrd. kroner ved utgangen av 2017. Tilsvarende tall for 2016 var 4,83 mrd. kroner. Økningen på 509,7 mill. kroner skyldes i hovedsak økte pensjonsmidler, investeringer i ulike bygg samt kommunalteknikk. Andre store komponenter er aksjekjøp i Vikan Eiendom AS, egenkapitalinnskudd i KLP og økte startlån.

Pensjonsmidlene bør ikke ses isolert, men sammen med pensjonsforpliktelsene som regnskapsmessig er definert som langsiktig gjeld. Pensjonsmidlene er lavere enn pensjonsforpliktelsene, slik at det er en netto underdekning. Underdekningen utgjorde 497,3 mill. kroner ved utgangen av 2017. Dette er en reduksjon på 130,1mill. kroner i løpet av 2017. Til sammenligning ble underdekningen økt med 192,8 mill. kroner i løpet av 2016.

Endring anleggsmidler

(mill. kroner)

2014

2015

2016

2017

Økte pensjonsmidler

139,8

76,4

31,7

187,5

Aksjekjøp i Kristiansund Stadion AS

0,0

0,0

3,1

0,0

Aksjekjøp/aksjeutvidelse i Vikan Eiendom A/S

8,7

0,0

18,6

15,0

Aksjekjøp i Pilotveien Næringspark AS

45,0

0,0

0,0

0,0

Utlån til Pilotveien Næringspark AS

12,6

0,0

-1,0

0,0

Andre aksje- og andelskjøp

0,3

7,5

2,5

3,2

Salg av aksjer og andeler

-0,1

0,0

-0,7

-0,1

Nedskriving av aksjer

0,0

0,0

0,0

-2,8

Egenkapitalinnskudd KLP

0,6

9,6

11,2

11,5

Nye startlån

27,1

50,7

47,2

43,9

Mottatte ordinære og ekstraordinære avdrag på startlån

-15,0

-17,6

-22,6

-18,6

Mottatte avdrag på andre utlån

-3,3

-3,3

-3,4

-3,2

Nye utlån til Fellesrådet og Sundbåtvesenet

0,0

0,0

0,0

0,0

Mottatte avdrag på andre utlån

-3,3

-3,3

-3,4

-3,2

Ettergitte utlån

0,0

-5,4

-0,2

0,0

Aktivering av utstyr, bygg, investeringsområder m.m.

320,2

364,1

222,7

376,7

Korrigerte aktiveringer vedr. 2013 foretatt i 2014

-9,8

0,0

0,0

0,0

Avskrivning av utstyr, bygg, investeringsområder m.m.

-69,9

-78,8

-91,6

-103,4

Totale endringer

456,2

403,2

217,5

509,7

Omløpsmidler

Omløpsmidlene består av kasse, bankinnskudd, kortsiktige fordringer og premieavvik.

Regnskapsført verdi av kommunens omløpsmidler var 408,1 mill. kroner ved utgangen av 2017. Tilsvarende tall for 2016 var 659,5 mill. kroner. Det er en reduksjon på 251,4 mill. kroner i løpet av 2017. Endringer i omløps-midlene har til vanlig en viss samvariasjon med kortsiktig gjeld. Den kraftige reduksjonen av omløpsmidlene i 2017 skyldes i all hovedsak reduksjonen i ubrukte lånemidler med 254,1 mill. kroner. Omløpsmidlene vil endres relativt mye i løpet av året.

Endring omløpsmidler

(mill. kroner) 2014 2015 2016 2017
Kasse og ubundne bankinnskudd 17,1 60,2 77,6 199,1
Bundne bankinnskudd inkl. skattetrekkskonto -2,4 -1,7 2,5 2,2
Refusjonskrav og tilgodehavender 43,2 5,7 15,0 -19,6
Nye premieavvik inkl. arbeidsgiveravgift 47,3 -3,1 -21,4 -9,1
Amortisering av tidligere års premieavvik inkl. arbeidsgiveravgift -22,6 -29,3 -28,9 -25,9
Totale endringer 82,6 31,8 44,8 -251,5

Arbeidskapital og likviditet

Arbeidskapitalen, definert som omløpsmidler minus kortsiktig gjeld, angir kommunens betalingsevne på kort sikt. De enkelte deler er stort sett likvide, bortsett fra premieavvik pensjon inklusive arbeidsgiveravgift. Dette er beløp som er innbetalt til pensjonsselskapene. Hvert års premieavvik skal kostnadsføres lineært i løpet av de påfølgende 15 år, 10 år for nye premieavvik fra og med 2011, 7 år for nye premieavvik fra og med 2014.

Premieavvik inkl. arbeidsgiveravgift ble redusert med 35,0 mill. kroner i 2017. Dette var 3. år på rad med betydelige reduksjoner, etter at samtlige av de foregående årene har vist økning siden ordningen ble innført i 2002. Det er fortsatt ”bundet” et så vidt stort beløp i premieavvik (113,3 mill. kroner ved utgangen av 2017) at det medfører både likviditetsmessige og driftsmessige utfordringer for kommunen. Men til sammenligning var samlede premieavvik 231,1 mill. kroner ved utgangen av 2014. Det er en reduksjon på 117,8 mill. kroner i løpet av 3 år. Store deler av omløpsmidlene har tidligere vært bundet opp i ubrukte lånemidler, men disse ble redusert med 254,1 mill. kroner i løpet av 2017 og utgjorde 61,7 mill. kroner ved utgangen av 2017. Dersom en korrigerer den definerte arbeidskapitalen for premieavvik og ubrukte lånemidler, vil en fortsatt se et nivå som illustrerer de likviditetsmessige utfordringene som kommunen må håndtere. Men den positive utviklingen har vært betydelig siden utgangen av 2014. Likviditeten vil svinge mye i løpet av året, spesielt ved utbetalinger av lønn, skattetrekk, arbeidsgiveravgift, fakturaer fra pensjonsselskaper og terminforfall lån. De største innbetalingene er overføringer fra skatteregnskapet, rammetilskudd og kommunale eiendomsgebyrer.

Arbeidskapital

(mill. kroner) 2013 2014 2015 2016 2017
Omløpsmidler 500,4 583,0 614,7 659,5 408,1
Kortsiktig gjeld -217,1 -247,0 -257,0 -285,2 -284,2
Arbeidskapital 283,3 336,0 357,7 374,3 123,8
Premieavvik pensjon inklusive arbeidsgiveravgift 206,3 231,0 198,6 148,3 113,3
Ubrukte lånemidler inklusive startlån 243,5 340,3 351,8 315,8 61,7
Korrigert arbeidskapital -166,5 -235,3 -192,7 -89,8 -51,2

Likviditetsgrad

Egenkapital og gjeld

Egenkapital

Egenkapitalen skal vise hvor mye av eiendelene som er finansiert med kommunens egne midler. Egenkapitalen omfatter i tillegg over-/underskudd i drift og investering, ulike typer fond og prinsippendringer. Bundne fond, som er bygd opp med eksterne midler, og som er gitt under forutsetninger om spesiell bruk, har imidlertid mer karakter av å være kortsiktig gjeld. Selvkostfond, som er bygd opp av merinntekter fra selvkostområdene VARSF , har karakter som langsiktig gjeld. Mindreinntekter på selvkostområdene regnskapsføres ikke som fond, da negative fond ikke tillates regnskapsmessig. Slike mindreinntekter kan innkreves fra abonnentene i senere år. Mindreinntekter på selvkostområdene regnskapsføres på såkalte memoriakonti, det vil si et tillegg til balanseregnskapet.

I perioden 2010 – 2014 ble regnskapsført egenkapital redusert med 393,7 mill. kroner, det vil si hele 78,6 %. Trenden var entydig. Reduksjonene skyldtes flere forhold. Den økende differansen mellom pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser var den største enkeltkomponenten.

I 2015 økte egenkapitalen med 210,2 mill. kroner, til 317,6 mill. kroner. Herav utgjorde økning av kapitalkontoen 200,0 mill. kroner. I 2016 ble den regnskapsførte egenkapitalen igjen blitt redusert med 85,1 mill. kroner, til 232,5 mill. kroner. Herav ble kapitalkontoen redusert med 137,7 mill. kroner. I 2017 økte den regnskapsførte egenkapitalen med 216,8 mill. kroner, til 449,3 mill. kroner. Herav økte kapitalkontoen med 213,2 mill. kroner.

Avsetninger til fond og dekning av tidligere års underskudd bidrar til økning av egenkapitalen. Andre store komponenter som bidrar til økning av kapitalkontoen er aktivering av fast eiendom og anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler, utlån (startlån), avdrag på eksterne lån og økte pensjonsmidler. Samtidig er det også store komponenter som reduserer kapitalkontoen. Dette er blant annet avskrivning av fast eiendom og anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler, mottatte avdrag på utlån, nedskrivning på utlån, bruk av eksterne lån og økte pensjonsforpliktelser. Det vises til regnskapets Note 7 for ytterligere detaljer.

Regnskapsført egenkapital gir ikke nødvendigvis et riktig uttrykk for kommunens reelle egenkapital. Det ligger skjulte reserver i verdien av en del aksjer og andeler samt bygninger, eiendommer og utstyr.

Det har vært problematisk at kommunen i årene 2014 – 2016 manglet frihetsgraden som ligger i et disposi-sjonsfond. Dette ble brukt i sin helhet i 2014 (24,8 mill. kroner). I regnskapet for 2017 ble det avsatt knapt 3,4 mill. kroner til disposisjonsfond. Dette medfører ikke stor frihetsgrad, men er i alle fall en begynnelse.

Endring egenkapital

(mill. kroner)

2014

2015

2016

2017

Ubundne driftsfond (disposisjonsfond)

-24,8

0,0

0,0

3,4

Bundne driftsfond, eks. selvkostfond

-0,1

-4,0

21,5

5,1

Selvkostfond

7,9

11,4

7,7

0,0

Ubundne investeringsfond

-9,0

0,0

-0,4

0,0

Bundne investeringsfond

-0,1

2,1

1,3

-6,1

Underskudd drift 2013

0,0

0,7

14,6

0,0

Underskudd drift 2014

-18,1

0,0

18,1

0,0

Udekket i investeringsregnskapet

0,0

0,0

-10,2

1,2

Kapitalkonto

29,1

200,0

-137,7

213,2

Totale endringer

-15,1

210,2

-85,1

216,8


Egenkapitalprosent

Langsiktig gjeld

Langsiktig gjeld består av pensjonsforpliktelser og langsiktige lån til finansiering av investeringer og utlån.

Kommunens langsiktige gjeld økte med 42,5 mill. kroner i 2017. Herav økte pensjonsforpliktelsene inkl. arbeidsgiveravgift med 57,3 mill. kroner. Dermed ble lån til finansiering av investeringer og utlån redusert med 14,8 mill. kroner i 2017. Det foretas låneopptak det enkelte år slik bystyret har vedtatt. Lånene blir imidlertid ikke brukt før investeringene blir gjennomført eller midlene blir lånt ut. Differansen mellom opptatte og brukte lån regnskapsføres som ubrukte lånemidler på såkalte memoriakonti, det vil si et tillegg til balanseregnskapet. Det normale vil være at lånerenter er høyere enn innskuddsrenter. Situasjonen har vært motsatt for kommunen siden 2012. Derfor har det vært økonomisk gunstig å foreta låneopptak så tidlig som mulig for å dra nytte av en positiv rentedifferanse. Ved utgangen av 2016 utgjorde ubrukte lånemidler 315,8 mill. kroner. I slutten av 2017 ble disse redusert med 254,1 mill. kroner, til 61,7 mill. kroner. Dette er det laveste nivået siden 2011.

Endring langsiktig gjeld

(mill. kroner)

2014

2015

2016

2017

Økte pensjonsforpliktelser 1)

199,1

-48,4

224,6

57,3

Nye låneopptak

393,5

332,3

192,7

82,0

Avdrag belastet i driftsregnskapet

-50,6

-55,8

-66,3

-64,7

Avdrag belastet i investeringsregnskapet

-18,4

-18,9

-24,8

-30,6

Nedskrevet lån, justeringsforpliktelse

0,0

0,0

0,0

-1,5

Differanse mellom regnskapsmessig belastede og betalte avdrag

0,3

5,5

-7,0

0,0

Totale endringer

523,9

214,7

319,2

42,5


Langsiktig gjeld og brutto driftsinntekter

Kortsiktig gjeld

Kortsiktig gjeld viser hva som må betales på relativ kort sikt, maksimalt innen ett år.

Ved utgangen av 2017 var kortsiktig gjeld 284,2 mill. kroner, en reduksjon på 1,0 mill. kroner fra året før. Endring av kortsiktig gjeld henger til vanlig en god del sammen med endring av omløpsmidler, men årsakene til endringene er sammensatte.

Endring kortsiktig gjeld

(mill. kroner)

2014

2015

2016

2017

Leverandørgjeld

37,0

12,5

-15,6

27,3

Merverdiavgift

-2,5

0,0

0,0

0,0

Skatt næringsavfall

0,3

0,5

0,0

-0,4

Arbeidsgiveravgift

1,9

-8,3

5,2

2,3

Skattetrekk

-1,5

-0,6

1,2

2,6

Feriepenger

1,1

3,9

0,7

5,5

Anordnet desember lønn utbetalt neste år

16,0

2,4

2,9

4,1

Mellomregning mellom år

-24,3

-8,9

5,6

-7,1

Differanse mellom regnskapsmessig belastede og betalte avdrag i forhold til året før

0,3

5,5

31,4

-38,5

Anordnede renter, belastet i inneværende år, betales påfølgende år

1,6

3,0

-3,2

3,2

Totale endringer

29,9

10,0

28,2

-1,0


Gjeldsgrad

Lånegjeld (LANGSIKTIG GJELD UTENOM PENSJONSFORPLIKTELSER)

Kommunens lånegjeld ble netto redusert med 14,8 mill. kroner i 2017. Nye låneopptak var 292,0 mill. kroner, men bystyret vedtok (i sak PS 17/85) reduksjon av nye lån med 210,0 mill. kroner. Dermed ble årets låneopptak justert til 82,0 mill. kroner. Netto reduksjon i lånegjelden skyldes avdrag i drifts- og investeringsregnskapet og en endring i praksis for regnskapsføring av justeringsforpliktelse, totalt 96,8 mill. kroner. Det vises til regnskapets Note 17 for ytterligere detaljer.

Avdrag belastes regnskapsmessig i driftsregnskapet basert på bestemmelsen om minimum nivå på avdrag i forhold til eiendeler og restgjeld, såkalt “minste tillatte avdrag”. Beregning av minste tillatte avdrag viser at disse måtte utgjøre 64,7 mill. kroner i 2017. Dette er en reduksjon på 1,6 mill. kroner i forhold til 2016. Avdrag belastes også i investeringsregnskapet. Dette er betalte avdrag på Husbanklån benyttet til startlån og sum som tilsvarer mottatte avdrag på utlån fra kommunen til Kirkelig Fellesråd, Havnekassen, Sundbåtvesenet og Grimsteads Stiftelse. Avdrag i investeringsregnskapet utgjorde 30,6 mill. kroner i 2017. Tilsvarende i 2016 var 24,8 mill. kroner.

Driftsregnskapet viser renteutgifter på 50,0 mill. kroner i 2017. Dette er 7,0 mill. kroner lavere enn i 2016. Reduksjonen skyldes lavere rentenivå enn året før. Byggelånsrenter utgjorde 1,7 mill. kroner i 2017, det samme som i 2016. Byggelånsrenter belastes investeringsprosjekter og bidrar dermed til redusert rentebelastning i driftsregnskapet.

Lånegjeld

(mill. kroner)

2013

2014

2015

2016

2017

Lånegjeld per 31.12

1 763,4

2 088,2

2 351,3

2 482,9

2 431,1

Verdi VARSF per 31.12

373,8

425,6

493,5

557,6

629,3

Verdi VARSF i % av lånegjeld per 31.12

21,2 %

20,4 %

21,0 %

22,5 %

25,9 %

Driftsinntekter

1 717,8

1 785,1

1 837,4

1 951,5

2 016,0

Renteutgifter og avdrag i drift

101,4

106,4

112,3

123,3

114,7

Renteutgifter og avdrag i % av driftsinntekter

5,9 %

6,0 %

6,1 %

6,3 %

5,7 %


Rente- og avdragsutgifter

Utfordringer og planer

Rådmannen er opptatt av utviklingen i kommunens likviditetssituasjon, og legger til grunn at effekten av de driftsreduserende tiltak som gjennomføres i planperioden bidrar til å styrke likviditetssituasjonen.

Klikk utenfor for å lukke