Hopp til innhold

Kristiansund kommune

Foto: Aleksander Lehmann / Tidens Krav
decorative element
Foto: Aleksander Lehmann / Tidens Krav

Arne Ingebrigtsen

I 2017 fortsatte veksten i kommunens tjenesteproduksjon. For første gang på noen år la kommunens budsjett til grunn at man ved årets slutt skulle sette av midler til fremtidige utfordringer. Etter å ha blitt innmeldt på ROBEK i 2015, og tatt grep i 2016, ble Kristiansund utmeldt i 2017. Alle ansatte har tatt tak for at dette skulle bli en gjesteopptreden, og slik ble det. Vi leverte i 2017 fortsatt forsvarlige resultater med et netto driftsresultat på 19,5 mill. kroner.

Som Nordmøres definitivt største arbeidsplass og samfunnsbygger er det viktig at vi tar utfordringene regionen står ovenfor på alvor. Kristiansund kommune må være en utmerket arbeidsgiver, levere gode økonomiske resultater og en tjenestekvalitet vi kan være stolte av. På noen områder har kommunereformen satt oss noe tilbake i samhandlingen med våre naboer, men etter hvert som flere kommuner nå konkluderer, vil vi som ikke skal gjennom en sammenslåing kunne gjenoppta det gode naboskapet og fortsette produksjonen av gode tjenester i fellesskap.

Som arbeidsgiver har vi fortsatt å levere gode resultater i 2017. Medarbeiderundersøkelsen viser at vi på de fleste områder står støtt. Kristiansunds utmerkelser i Kommunekompasset, spesielt fremgangen innen rollen som arbeidsgiver og vår effektivitet, var en god start på et målrettet arbeid. I 2017 fortsatte vi dette arbeidet med ledermøter for alle våre 150 mellomledere og med lederopplæring av alle virksomhetsledere. En plan er ikke bedre enn utførelsen, og i en så stor organisasjon må alle utvikle sin lederrolle for å skape en god arbeidsplass og gode tjenester. Som rådmann opplever jeg daglig både dyktige og engasjerte medarbeidere som bidrar til kommunens gode tjenesteleveranser. Vi rangerer høyt på flere av indikatorene som forteller noe om kvaliteten på våre tjenester. Vi vinner nasjonale priser og trekkes fram som eksempelkommune på stadig flere områder. På nasjonale konferanser som KOMØK, KS og hos Microsoft er det Kristiansund som kler podiet, men vi stiller også vår kompetanse til rådighet lokalt, som i på NorthWest Ålesund og på Smart City Cruise Trondheim. Det ligger mye kunnskap i å øve, men mer i å opptre.

Mens 2016 dreide seg om 2 nye barnehager, 2 nye skoler og renovasjon av Rokilde sykehjem, var Campus Kristiansund og Senter for Helseinnovasjon og Samhandling to av de store og modige politiske vedtak på Nordmøre som vil farge lokalsamfunnet i årtier. Orkide tok eierskap og leverte.

Samhandlingen med vårt omland ble utfordret gjennom kommunereformen som pågikk store deler av 2016, hvor Kristiansund inviterte omlandskommunene og fikk nei fra samtlige, til tross for en signert intensjonsavtale. Signalene fra nasjonale myndigheter og den mulige overgangen til Molde for deler av Gjemnes vil revitalisere dette arbeidet. Samtidig er Ordføreren i Averøy gitt i oppdrag fra sitt kommunestyre å inngå nye samtaler med omlandet. Her kan ballen rulle eksponentielt for når den først får litt moment.

Strukturendringen av Kristiansund kommune fortsetter. Mens 2015 og 16 dreide seg om reorganisering i henhold til tidligere OU vedtak, var temaet i 2017 konsentrert tjenesteproduksjon. I september 2017 flyttet 7 enheter sammen i vår nye storstue Servicetorget.

Samspillet med hovedtillitsvalgte og verneombud fortsetter å være godt. Alle enheter har HMS-grupper, og vi har flere felles treffpunkt for meningsutveksling og drøfting hver eneste måned. Det jobbes målrettet med heltidskultur, kompetanse og arbeidsnærvær. Sykefraværet for 2017 ble på 9,6 %. Vi kan ikke si oss fornøyde med det. Barnehagesektoren og helse- og omsorgssektoren har deltatt i prosjektet “NED med sykefraværet – IA-ledelse 2.0” i 2016-2017. Vi må jobbe aktivt med nærværsarbeid fremover for å få ned sykefraværet. Vi har tro på at ekstra innsats rettet mot enheter med høyt fravær vil gi en varig reduksjon i sykefraværet.

Sammen med vernetjenesten håper vi at en fortsatt god internkontroll skal bidra til at vi oppnår trygge arbeidsplasser og gode resultater med de offentlige midlene vi forvalter. Vi jobber alle for en enklere hverdag med større trygghet for ansatte og våre brukere. Vernetjenesten har en egen budsjettpost slik at tjenesten selv kan gjennomføre tiltak som kurs, kompetanseheving, møter og andre ikke fysiske tiltak. Compilo, vårt system for avvikshåndtering og varsler er godt forankret i kommunen nå. Mens vi tidligere så en stadig økning i antall avvik grunnet økt bruk, flater dette noe ut. Informasjonen oppleves som relevant og tiltak settes i verk.

Mens vi i 2016 endret rapporteringen i økonomiseksjonen og la til noen nye analytiske verktøy vil forbedringsarbeidet i 2017 dreie seg mye om Virksomhetsstyring. Vi må binde våre planer og økonomiske rammer til hva vi produserer, slik at vi kan ha kontroll med om vi får uttelling for den andelen av budsjettet Bystyret bevilger til hvert enkelt rammeområde. Vi har ikke glemt at vi er vinnere av Farmandprisen for landets beste årsrapport, og håper å kunne gjøre rapporteringen enda bedre med dette systemet. Ikke minst vil det være nyttig for den mer tidskritiske oppfølgingen og rapporteringen mellom administrasjon og politisk ledelse.

Som Norskehavets beredskapsby er jeg fornøyd med at Kristiansund i 2017 bygget et beredskapsrom vi kan være stolte av. I 2018 kaller vi inn alle organisasjoner som er i kontakt med beredskapsarbeidet i Kristiansund og oppretter et beredskapsråd for koordinering av ressurser og tjenester. Vi er valg som en av få kommuner som skal være tonengivende i den nasjonale helseøvelsen i 2018. Denne sammenfaller med NATO sin øvelse i Midt-Norge hvor vi også har en sentral rolle. Utenlandske tropper har allerede drevet rekognosering i vårt område for å klargjøre øvelsesscenario. Kristiansund er langt framme på samfunnssikkerhet og beredskap.

I 2017 har arbeidet med ny oppvekstplan vært på programmet for hele sektoren. Det er avholdt flere work-shops der både elever, foreldre, frivillige, ungdomsråd og politikere har jobbet med ønskene for fremtidens oppvekst i Kristiansund. Et sammenhengende plansystem er viktig, og oppvekstplanen må derfor også svare ut FN sine bærekraftmål og de fire byene fra kommuneplanens samfunnsdel. I arbeidet har kommunen fått god veiledning fra KS-konsulent og stiftelsen Imtec, og arbeidet fortsetter i 2018. Parallelt med dette har vi gjennom 2017 sett at den nye barnehagen i Karihola reiser seg.

Innen våre pleie- og omsorgstjenester fortsetter vi vår krevende omstilling til mer hjemmebaserte tjenester og flere variasjoner i våre omsorgstilbud. Det er viktig at vi kan tilby flere tjenestenivå enn tidligere. Storhaugen helsehus med fokus på helse og mestring har vist seg å være et viktig steg i riktig retning. Friskliv og mestring ble utnevnt til Utviklingssenter 2017, hvilket er en bekreftelse fra omverden på at det vi gjør er riktig. Presset på institusjonsplasser har vært svært høyt, spesielt i vintermånedene. Dette har ført til at Storhaugen har hatt opphoping av pasienter som venter på ledig langtidsplass i sykehjem, dette har igjen ført til at vi i perioder har hatt for mange utskrivningsklare pasienter i sykehus.

Arbeidet med å planlegge for renovering av Rokilde sykehjem har pågått gjennom hele 2017. Det samme gjelder bygging av 6 omsorgsboliger for funksjonshemmede på Godhaugen, Frei. Vi har altså fortsatt utfordringer med utskrivningsklare pasienter på sykehus, rådmannen ser at vi må gjennomføre større strukturelle grep for å håndtere presset på tjenestene på en bedre måte. Enhet for Flyktning og integrering ble etablert i 2017 og flyttet inn i lokalene etter Servicetorget i Langveien 19.

Vi har fortsatt våre utfordringer innen levekår, levevaner og sykdom. Å strukturere planarbeidet vårt slik at det bidrar til at helhetlige satsinger tydeliggjøres har vært en prioritert oppgave. Vår felles satsing innen helsefremmende og forebyggende arbeid gagner våre innbyggere ved at de får bedre koordinerte og mer målrettede tjenester, samtidig som vi ønsker å mobilisere våre innbyggere og nærmiljøet til å ta ansvar for egne liv og handlinger. Samarbeidet med frivilligheten slik at vi kan rekruttere, tilrettelegge og inkludere flere barn og unge i organiserte fritidsaktiviteter, skape en kultur der alle er inkludert gjennom partnerskapsavtalen med MOT, utvikle et sentrum der møteplasser stimulerer til fellesskap mellom generasjoner og videreutvikle nye friskliv- og mestringstilbud vil på sikt gi bedre folkehelse. Vi ser også at StikkUt engasjerer og vi har flest registreringer av alle kommuner i Nordmøre og Romsdal. Vår satsing på tilrettelegging av nye friluftslivstiltak som bedring av turvei ned til Lasken og aktivitetsløype i Folkeparken stimulerer til enda mer egenorganisert aktivitet.

Arbeidsledigheten har fortsatt nedgangen gjennom 2017, men vi opplever likevel et stramt arbeidsmarked med en ledighet i underkant av 4%. Det mest bekymringsfulle er at det rapporteres vanskelig å fylle stillinger samtidig som ledigheten ikke går raskere ned. Forhåpentligvis vil et bredere tilbud gjennom Campus gjøre oss mer rustet til å treffe med riktig kompetanse til våre næringer i tiden som kommer. Her hviler et stort ansvar på alle aktørene, både innbyggere, akademia, kommuner og næringsliv.

Kommuneledelsen kjenner mer lettelse enn glede i de økonomiske resultatene, også for 2017. Selv om vi kommer av ROBEK-listen, netto driftsresultat er bedret, vi kan sette penger i banken og vi har vist gjennomføringsevne, er den kommunale driften fortsatt i underskudd med over 28 mill. kroner.

Vi får fortsatt ikke produsert nok for hver krone i forhold til kommuner det er naturlig å sammenligne seg med. Vi vil måtte gjennomføre ytterligere effektivisering av kommunens tjenestenivå over de kommende år. Heldigvis haster det litt mindre så vi kan være sikrere på at vi tar kloke valg.

signatur Arne Ingebrigtsen Rådmann

Klikk utenfor for å lukke