Hopp til innhold

Kristiansund kommune

Kultur

Vi har hatt ansvaret for koordinering og gjennomføring av jubileumsåret 2017, samt oppfølging av søknad om statlig medfinansiering av nytt opera- og kulturhus. Vi arbeider med å utvikle biblioteket som møteplass og arena for offentlig samtale og debatt, i 2017 var det til sammen 82 små og store arrangement på biblioteket. Kulturskolen har inngått samarbeid med forsterka skole om musikkterapi.

Fakta

Rammeområdet omfatter

 • idrettspark med idrettshall, badeland, kafé og kommunale idrettsanlegg
 • kulturskole med sang/musikk, musikkteater og kunst
 • bibliotek
 • oppgaver knyttet til
  • kommunens kulturoppgaver
  • kunst – og kulturformidling
  • tilskuddsordninger til lag og foreninger og øvrig frivillig virksomhet
  • administrasjon av Caroline kino- og konferansesenter, Festiviteten og andre sentrale kultur- og fritidstilbud.

Tjenesten skal sikre et godt fritids- og kulturtilbud til det beste for alle innbyggere lokalt og regionalt, i nært samarbeid med idrettslag, friluftsorganisasjoner, kultur og frivilligheten, profesjonelle kulturinstitusjoner og frivillig kulturvirksomhet.

Mål og resultater

Resultatgrense:

Ønsket resultat

Akseptabelt resultat

Uakseptabelt resultat

Unikt målekort – rammeområde kultur – fokusområde brukere

Hovedmål – Gode tjenester med fokus på kvalitet, tilgjengelighet og brukermedvirkning

Suksessfaktor (delmål) Måleindikator Resultat-krav Resultat 2015 Resultat 2016 Resultat 2017 Kommentar
Variert kulturliv som gir gode opplevelser Tilfredshet – service bad 70 % 77,7 % 81,0 % 68 % Nivå på renhold har økt ytterligere etter tiltak.
Tilfredshet – renhold bad 70 % 65,8 % 70,8 % 72 %
Antall besøkende – badeland Økende 117 700 109 600 138000 Totale besøkstall med skolesømming og leietakere var 148 475.
Antall besøkende – kino Økende 63 568 63 241 53.625 Besøket er en del redusert fra forrige år.
Antall besøkende – bibliotek Økende 85 422 83 664 86902 Biblioteket hadde økning i antall besøkende i 2017.
Aktiv medhjelper i søknader om eksterne midler Antall søknader, spillemiddeltilskudd > 18 20 21 13 Antall søknader gikk ned i 2017, men total tildeling gikk kun ned med 6,4%, hvilket vil si at vi fikk tildelt omlag 200 000,- mer per søker i 2017 enn i 2016.
Ledende kulturby med et mangfoldig tilbud Nytt opera og kulturhus Realisert Fornyet søknad Revidert Revidert Vedtatt i Kristiansund kommune og Møre og Romsdal fylkeskommune.
Revidert søknad om finansiering over statsbudsjettet er sendt Kulturdepartementet og fulgt opp med direktearbeid mot sentrale aktører.

Utfordringer og planer

Rådmannen vil bidra til å opprettholde et godt og mangfoldig tilbud innen kultur og idrett gjennom riktig fordeling av midler og sikring av tilgang til anlegg for både topp og bredde.

Det skal i 2018 arbeides med detaljering av planer knyttet til realisering av nytt opera- og kulturhus.

Klikk utenfor for å lukke