Hopp til innhold

Kristiansund kommune

Organisering

All delegering av fullmakter i Kristiansund kommune skjer i henhold til vedtatt delegasjonsreglement og reglement for intern videredelegasjon.
Kommunens politiske styringsstruktur er organisert etter hovedutvalgsmodellen.
Ny politisk struktur ble vedtatt 1.9.2015.

Bystyret

Kontrollutvalget

Kristiansund Kommunale Sundbåtvesen KF

Aksjeselskap
(100 prosent)

Frei Administrasjonsbygg AS 

Kristiansund Parkering AS

Formannskapet

Hovedutvalg
Skole – barnehage –
kultur

Hovedutvalg
Helse- omsorg – sosial

Hovedutvalg
Miljø – tekniske tjenester

Hovedutvalg
Plan – og bygningsrådet

Administrasjons- og likestillingsutvalget

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Eldrerådet

Ungdomsrådet

Olje- og energiutvalget

Bygge- og eiendoms-
forvaltningsutvalget

Rådmann

Bystyret har 45 medlemmer og er kommunens øverste politiske organ. Bystyret fatter vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov og delegeringsvedtak.

Formannskapet har 11 medlemmer og er kommunens nest øverste politiske organ. Formannskapet behandler og avgjør en rekke saker som er delegert av bystyret. I tillegg behandler formannskapet forslag til handlingsprogram, og gir innstilling i en rekke andre saker som skal til bystyret.

Kommunen har fire hovedutvalg, alle med 9 medlemmer. Utvalgene forbereder og innstiller saker som behandles av bystyret. Plan- og bygningsrådet behandler saker i henhold til plan- og bygningsloven.

Formannskapet, Kontrollutvalget og Administrasjons- og likestillingsutvalget er lovpålagte organer. Det samme er Eldrerådet og Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Kristiansund kommune er administrativt organisert i en tradisjonell linjeorganisasjon som arbeider vertikalt, og stab/støtte-funksjoner som arbeider horisontalt. Rådmannen har gjennomgående delegasjon av myndighet i forhold til utførelse av definerte oppgaver og ansvar.

Arne Ingebrigtsen

Rådmann

Per Sverre Ersvik

Ass. rådmann

Politisk sekretariat

Kommuneadvokat

Samfunnsutvikling

Økonomiseksjon

Personalseksjon

Siv Iren S. Andersson

Kommunalsjef

Fagstab

Sykehjem

Storhaugen helsehus

Hjemme-
tjenesten

Bo og
habilitering

Psykisk helse og rus

Tildeling og
koordinering

Helseinnovasjonssenter

NAV Kristiansund

Flyktning- og innvandrertjenesten

Christine Reitan

Kommunalsjef

Fagstab

Dale barnehage

Fløya barnehage

Fosna barnehage

Heinsa barnehage

Juulenga barnehage

Karihola barnehage

Myra barnehage

Rensvik barnehage

Røsslyngveien barnehage

Allanengen skole

Bjerkelund skole

Dalabrekka skole

Dale barneskole

Frei skole

Gomalandet skole

Innlandet skole

Nordlandet barneskole

Rensvik skole

Atlanten ungdomsskole

Frei ungdomsskole

Nordlandet ungdomsskole

KSU voksenopplæring

PP-tjenesten

Barn - familie - helse

Karl Kjetil Skuseth

Kommunalsjef

Fagstab

Servicetorg

IKT og dokumentsenter

Kultur

Brann og redning

Eiendomsdrift

Kommunalteknikk

Plan og byggesak

Rådmannen er kommunens øverste administrative leder, og ansvarlig for saksutredninger for folkevalgte organer og iverksettelse av politiske vedtak. Rådmannen er også ansvarlig for den daglige driften av kommunen.

Rådmannens strategiske toppledergruppe består av rådmann, assisterende rådmann, tre kommunalsjefer samt kommunikasjonssjef.

Assisterende rådmann har rådmannens ansvar og fullmakter som stedfortreder. Assisterende rådmann er nærmeste leder til økonomisjef og personalsjef, som har et gjennomgående fagansvar for hele organisasjonen.

Kommunalsjefene har linjeansvar og rådmannens fullmakter innenfor sine respektive rammeområder. I tillegg har den enkelte kommunalsjef et spesielt ansvar for de fagområdene som hører til kommunens hovedutvalg og andre utvalg.

Enhetslederne er ansvarlig for sine enheter innenfor rammen av de fullmakter som er delegert fra rådmannen. Det innebærer at enhetslederne har nødvendig myndighet til å sikre enhetenes drift både når det gjelder faglige, økonomiske, personalmessige og organisatoriske forhold.

Avdelingslederne er ansvarlig for avdelingens personalkostnader.

Klikk utenfor for å lukke