Hopp til innhold

Kristiansund kommune

Grunnskoler

Prosjektleder for arbeid med prosjektering av nye skolebygg er ansatt. Vi jobber fortsatt som språkkommune og alle skolene har deltatt i kompetanseprogrammet mot mobbing i regi av PPT-Ytre Nordmøre.
Ny lov om skolemiljø ble iverksatt fra august, og vi har jobbet aktivt i forhold til dette. Det er vedtatt en IKT-strategi for grunnskolen. Vi har hatt prosesser for medvirkning i arbeidet med ny oppvekstplan, og det utarbeides også en kvalitetsplan for SFO. Begge planene ferdigstilles i 2018.

Fakta

Rammeområdet omfatter

  • 9 barneskoler med skolefritidsordning. En skole har 3 innføringsgrupper for barn med minoritetsspråklig bakgrunn. En skole har forsterket skoletilbud
  • 3 ungdomsskoler. En av disse med 2 innføringsgrupper og forsterket skoletilbud.
  • voksenopplæring

Tjenesten skal legge til rette for et godt og tjenlig grunnskoletilbud som sikrer elevene gode basiskunnskaper og grunnleggende ferdigheter.

Mål og resultater

Resultatgrense:

Ønsket resultat

Akseptabelt resultat

Uakseptabelt resultat

Unikt målekort – rammeområde grunnskoler – fokusområde brukere

Hovedmål – Gode tjenester med fokus på kvalitet, tilgjengelighet og brukermedvirkning

Suksessfaktor (delmål) Måleindikator Resultat-krav Resultat 2015 Resultat 2016 Resultat 2017 Kommentar
Læringsutbytte –
elevenes faglige resultater skal ligge stabilt på nivå over landsgjennomsnittet
Nasjonale prøver, 5. trinn > lands-snitt 51,1 50,6 50,8 Resultatet viser en liten oppgang fra 2016, og ligger over landsgjennomsnittet.
Nasjonale prøver, 8. trinn > lands-snitt 51,2 49,6 48,9 Resultatet viser nedgang fra 2016 og ligger under landsgjennomsnittet.
Nasjonale prøver, 9. trinn > lands-snitt 53,1 53 51,4 Resultatet er fortsatt under landsgjennomsnitt. Kommunen er valgt ut som realfagskommune i 2018 og antar at resultatene vil øke på sikt.
Læringsmiljø – redusere andel elever som opplever mobbing Elevundersøkelsen for 7. og 10. trinn 5
(= 0 %)
4,8 4,7 9,6% 4 elever i utvalget oppgir å bli mobbet ca en gang i uken. Resultatet som viser antallet for flere gang i uken er prikket. Alle ungdomsskolene er MOT-skoler. Barneskolene har egne trivselsprogram. Alle skolene jobber aktivt med skolemiljø/læringsmiljø. 3 av våre skoler deltar i pulje 4 av læringsmiljøsatsingen.
Redusere andel elever med enkeltvedtak om spesial-undervisning ned mot landsgjennomsnittet Antall enkeltvedtak < 8,3 % 9,3 % 9,4 % Resultatet viser en svak økning fra 2016. Vi har fortsatt fokus på å redusere omfanget av spesialundervisning, og styrke ordinær tilrettelagt undervisning. Kommunen er tildelt sentrale midler for tidlig innsats også i 2017.
Obligatorisk kartleggingsprøve, lesing 3. trinn < 15,0 % 16,1 % 23,6 % 22,8% Samsvarende satsningsområder i barnehage og skole, gode overgangsplaner og tidlig innsats i småskolen.
Obligatorisk kartleggingsprøve, regning 3. trinn < 15,0 % 17,95 % 12,5 % 14,5%
Obligatorisk kartleggingsprøve, engelsk 3. trinn < 15,0 %

21,4%

Ingen skoler skal ha avvik i forhold til forskrift for miljø-rettet helsevern Antall avvik 0 7 7 7 Rettefrist overskredet for 7 avvik.


Spesialundervisning

Antall elever med spesialundervisning varierer fra år til år. I 2012 var antallet 290 elever, mens det i 2017 kan rapporteres 275 elever i Kristiansundsskolen som mottar spesialundervisning. Vi ser at økningen skjer på barnetrinnet, mens det på ungdomstrinnet er nedgang. Nedgangen sees i sammenheng med en grundigere kartlegging av elevene og hva skolen kan tilby, før det avgjøres om elevene skal få spesialundervisning. Videre har økt fokus på tilpasset opplæring og tidlig innsats vært med på å redusere antallet fra 2012. Systematisk arbeid på barnetrinnet har også betydning for reduksjonen på ungdomstrinnet.

Fordelingen av enkeltvedtak er henholdsvis 123 gutter og 54 jenter på barneskolen, og 67 gutter og 31 jenter på ungdomsskolen i 2017

 

Utfordringer og planer

Rådmannen vil at det grunnleggende tilbudet i grunnskolen i form av ordinær og tilpasset opplæring, skal understøttes som den viktigste bærebjelken i det samlede tilbudet. Fastsatte kvalitetsmål skal opprettholdes, med fokus på læringsutbytte og læringsmiljø.

Det skal i 2018 arbeides med og ferdigstilles ny felles oppvekstplan. Det er ansatt prosjektleder i arbeidet med ny skolestruktur.

Klikk utenfor for å lukke