Hopp til innhold

Kristiansund kommune

Rammeområdene

Kommunen hadde en omfattende tjenesteproduksjon i 2017. Vi etablerte nye og forbedret eksisterende tilbud - hele tiden med brukeren i sentrum. Parallelt hadde flere rammeområder negativ resultatutvikling i forhold til 2016. Utviklingen av bedre og mer treffsikre måleindikatorer for vår tjenesteleveranse fortsetter i 2018.

De kommunale tjenestene er organisert i 19 rammeområder. Rammeområdene kan betraktes som en organisatorisk struktur for tjenesteytingen. Denne strukturen ligger også til grunn for bystyrets fordeling av økonomiske ressurser gjennom budsjettet.

Utfordringer og planer

Det ble i 2017 bli gjennomført noen endringer i rammeområdestrukturen. Rammeområdet «NAV Kristiansund» endrer navn til «Velferd» med bakgrunn i opprettelse av én ny enhet innenfor rammeområdet. Den nye enheten skal koordinere kommunens flyktninge- og innvandrertjenester. I tillegg flyttes Storhaugen helsehus ut av rammeområde «Sykehjem» og legges som eget rammeområde. Storhaugen helsehus yter tjenestetilbud som er mer sammensatt enn ordinær sykehjemsdrift. For å synliggjøre dette er det derfor hensiktsmessig å opprette et nytt rammeområde «Storhaugen helsehus». Helseinnovasjonssenteret med alarmsentral ble også opprettet som eget rammeområde.

 


Andel netto driftsutgifter

Rammeområdenes netto driftsutgifter ligger i 2017 på totalt 1,32 mrd. kroner. Diagrammet viser rammeområdenes netto driftsutgifter, og derigjennom prioriteringene av de ulike områdene.


Inntekter og utgifter på rammeområdene

Figuren viser utvikling av inntekter og utgifter som er knyttet til de ulike rammeområdene. Fra 2013 til 2016 økte inntektene mer enn utgiftene. I 2017 økte utgiftene mer enn inntektene. Isolert viser det en negativ utvikling i den økonomiske situasjonen innen den kommunale tjenesteproduksjonen.

Klikk utenfor for å lukke