Hopp til innhold

Kristiansund kommune

Eiendomsdrift

Vi har fullført renoveringen av de kommunale boligene i J. P. Clausens gate 19-25 og fullført totalrenovering av Vågeveien 4 til nytt kommunalt administrasjonsbygg. Ombygging av andre etasje i Øvre Enggt 8 til nytt administrasjon- og dagsenter for psykisk helse og rus er i sluttfasen. Nye Karihola barnehage er under oppføring, og ferdigstilles i juni 2018. Det er rustet opp kommunale bygg ved hjelp av ekstraordinære sysselsettingsmidler.

Fakta

Rammeområdet omfatter

  • kommunens byggherrefunksjon
  • kjøp og salg av bebygde eiendommer
  • forvaltning og vedlikehold av kommunale bygg
  • renhold- og vaktmestertjeneste i kommunale formålsbygg

Tjenesten er i stor grad rettet mot interne forhold i kommunen, men innenfor områder som kjøp/salg og entreprise har tjenesten mange eksterne kontakter/brukere.

Tjenesten skal forestå strategiske oppkjøp, bygge og driver kommunale bygg samt forvalte, vedlikeholde og utvikle den kommunale bygningsmassen. Tjenesten skal også ivareta innleie av eiendom i det private markedet på vegne av kommunens virksomhet.

Mål og resultater

Resultatgrense:

Ønsket resultat

Akseptabelt resultat

Uakseptabelt resultat

Unikt målekort – rammeområde eiendomsdrift – fokusområde brukere

Hovedmål – Gode tjenester med fokus på kvalitet, tilgjengelighet og brukermedvirkning

Suksessfaktor

(delmål)

Måleindikator

Resultat-krav

Resultat 2015

Resultat 2016

Resultat 2017

Kommentar
God forvaltning, drift og vedlikehold av kommunal bygningsmasse Budsjettavvik

≤ 100 %

122 %

100 %

100 %

Utvendig total renovering av Kirkelandet kapell. Igangsatt utvendig rehabilitering av Nordlandet kirke Renovert og bygd ut Bekkefaret bofellesskap med 3 nye leiligheter. Flere kommunale sentrumsbygg er oppgradert utvendig.
Gjennomførte tiltak under 3 mill. kroner

100-85 %

20 %

8 av 10

98 %

1 av 5

95 %

Tilført ekstraordinære midler kirkebygg
Gjennomførte tiltak som går over flere år

100-85 %

98 %

37 av 39

100 %

95 %

Alle planlagte tiltak gjennomført.
God gjennomføring av større byggeprosjekter Avvik framdriftsplan

+/- 2 mnd.

+ 1 mnd.

Minimalt avvik

Minimalt avvik

Alle tiltak ble levert innenfor tidsfrist, bortsett fra ny heis ved Barmannhaugen Omsorgssenter, som ble utsatt pga kapasitet ved ED. Arbeidet er nå iverksatt

Utfordringer og planer

Rådmannen vil vektlegge estetikk, energiøkonomisering og miljøtiltak i planlegging av nye offentlige bygg.

Eiendomsstrategien for kommunens formålsbygg skal implementeres og det skal utarbeides en langsiktig forvaltningsplan for å sikre en god eiendomsforvaltning, herunder handlingsplaner for vedlikehold.

 

Etterslepet på skolebygninger har holdt seg stabilt i perioden frem til år 2013. Nedgang i etterslep på skolebygg i perioden 2014 og 2015 sees i sammenheng med ferdigstillelse av Nordlandet ungdomsskole. Tilstanden til ungdomsskolene er generelt god. På grunn av ekstraordinære midler som ble tilført Q2 i 2016, er det gjort en stor innsats i å stoppe vedlikeholdsetterslepet for skoler og barnehager. De fleste av disse objektene er pusset opp og malt utvendig. Store utbedringer er også gjort innvendig. Etterslepet i skoler er estimert til 105,3 mill. kroner ved utgangen av 2017. I 2017 ble det vedtatt ny skolestruktur i Kristiansund der fire av dagens barneskoler skal avvikles, og erstattes med to nye skoler. Det er også vedtatt bygging av ny barnehage på Nordlandet for ca 100 barn

Klikk utenfor for å lukke