Hopp til innhold

Kristiansund kommune

Fokusområde læring og fornying

Vi har i løpet av 2017 videreført arbeidet med å optimalisere og effektivisere våre arbeidsoppgaver. Ny teknologi gjør at vi samhandler bedre enn før innenfor flere områder. Vi har startet et omfattende digitaliseringsløft som skal gjøre hverdagen enklere for oss, våre brukere og innbyggere. Evalueringer viser at vi har god forvaltningspraksis og evner å lære og fornye oss.

For å kunne ivareta samfunnsoppdraget vårt som tjenesteyter, samfunnsutvikler og demokratisk arena kreves det evne til omstilling, endring og fornying. Gjennom å utvikle en kultur for erfaringslæring og styrke evnen til å omsette kunnskap til ny praksis og bedre tjenester har kommunen som ambisjon å være en innovativ og lærende organisasjon.

Mål og resultater

Resultatgrense:

Ønsket resultat

Akseptabelt resultat

Uakseptabelt resultat

Gjennomgående målekort – fokusområde læring og fornying

Hovedmål – Fremtidsrettet og lærende organisasjon

Suksessfaktor (delmål) Måleindikator Resultat-krav Resultat 2015 Resultat 2016 Resultat 2017 Endring fra sist måling
Effektive arbeidsprosesser Optimalisering 5 6 nye tiltak 6 nye tiltak 5 nye tiltak Strek, akseptabelt resultat
Samhandling 3 3 nye tiltak 3 nye tiltak 7 nye tiltak Ønsket resultat
Digitalisering 10 8 nye tiltak 13 nye tiltak 11 nye tiltak Strek, akseptabelt resultat
Kunnskapsbasert praksis og forbedringsarbeid Innføre metodeverk Innført I arbeid Innført  Ønsket resultat
Hensiktsmessig organisering Innføre ny organisasjonsmodell Innført Innført  Strek, akseptabelt resultat
Lærende og utviklings-orientert organisasjon God forvaltningspraksis 800 Ikke målt 523 Ikke målt
Fokusområde Læring og fornying er skilt ut som eget målekort og utvidet med flere suksessfaktorer og måleindikatorer. Målekortet er gjennomgående for hele kommunen.

Effektive arbeidsprosesser

Optimalisering

 • Gjennomført LEAN av arbeidsoppgavene ved Personalseksjonen, og organisert de ansatte i oppgave-team for bedre oppgaveløsning.
 • Videreført arbeidet med å optimalisere arbeidsflyten mellom ulike fagsystem i sentraladministrasjonen.
 • Kommunen har tatt i bruk KS-læring som opplæringsplattform for nettkurs, arrangement og en kombinasjon av disse. Vi har utviklet egne nettkurs, samt tatt i bruk kurs som er utviklet nasjonalt.
 • Videre arbeid med selvhjelpsskjema for at brukerne blir mer selvhjulpne i sine forespørsler.

Internt får vi kontinuerlig tilbakemelding via vår IKT-ServiceDesk knyttet til drift og via vårt kvalitetssystem ved avvik på prosedyrer og retningslinjer knyttet til hms, organisasjon og tjeneste/bruker. Det er også gjennomført kartlegging av opplæring, service og tilgjengelighet knyttet til flere av våre fagsystem.

Samhandling

 • Rullet ut trådløst nett i hele kommunen – åpent og til bruk for alle.
 • ServiceDesk som håndterer kommunen, så vel som 12 andre kommuner, med 17 000 saker for Kristiansund kommune i 2017.
 • Responssenter med digital plattform som knytter sammen brukere og riktig kommunal tjeneste 24/7.
 • Kristiansund har utviklet et eLæringskurs i bruk av Office 365. Kurset benyttes nasjonalt, og er utviklet i samarbeid med Microsoft og KS-læring.
 • Utvidet bruk av Office 365 som innebærer en rekke nye applikasjoner:
  • Forms – for spørreskjema og undersøkelser
  • Skype – for telefoni, meldinger og digitale samhandling
  • Teams – for lettere samarbeid i grupper og på tvers av organisasjonen
  • Planner – for oversiktlig planlegging og gjennomføring av prosesser og oppgaver
  • Sway – for deling av informasjon og holde presentasjoner
 • Tilrettelagt og klargjort for chat på kommunens hjemmeside for å forenkle dialog mellom innbygger og ansatt.
 • Nyutgivelsen “Broen” via Sway gir et viktig knutepunkt for informasjon og nyheter.

Digitalisering

Utarbeidet «Kommunal digital gestalt» som skal føre kommunen gjennom et digitalt paradigmeskifte for å ruste kommunens digitale infrastruktur for nye løsninger med bedre samhandling internt og med eksterne aktører og innbyggere. Viktige elementer er:

 • Forenkle nettilgang
 • Forenkle vår digitale dør inn
 • Forenkle informasjonsflyt
 • Forenkle sikkerheten
 • Forenkle systemtilgangen

Vi har stillinger som arbeider kontinuerlig med å fremme digitalisering:

 • Systemarkitekt skal jobbe for at datasystemer skal integreres tettere og dele informasjon i størst mulig grad. Overordnet ansvar for at våre IKT-verktøy er moderne, integrerte og tilpasset en moderne kommune.
 • Digitaliseringsrådgiver jobber med kommunens digitale kommunikasjon og uttrykk, samt digitalisering av arbeidsprosesser.

Det har i hele 2017 vært jobbet parallelt med flere digitaliseringsprosjekter. Felles for alle er å gjøre oppgaveløsningen enklere og mer effektiv, både internt og eksternt.

 • Lansert ny hjemmeside
 • Forenklet og digitalisert flere skjema, både for internt og eksternt bruk.
 • Digitalisering av byggesakarkivet pågår.
 • Tatt i bruk eBilag regnskap, samt innført mCasch og Vipps.
 • SvarUT: Vi har fjernet alle frankeringsmaskiner bortsett fra på Servicetorget. Hensikten er at alle skal sende posten digitalt enten ved å benytte SvarUT integret i fagsystem eller SvarUt-manuell forsendelse dersom dette er mulig. Vi har også tatt i bruk eDialog på kommunens hjemmeside, slik at innbyggerne kan sende sikker digital post til kommunen.
 • Innledende samtaler med NEAS om utvikling av et lavfrekvent nett, LoraWAN, for samhandling mellom teknologiske hjelpemiddel og sensorer i bybildet
 • Nettbrett i hjemmetjenesten for effektiv arbeidshverdag
 • Tatt i bruk digitale sykemeldinger
 • Anskaffet digitalt virksomhetsstyringssystem
 • Nytt nettverk med ny teknologi som koster under 20 prosent av den gamle nettverksløsningen
 • Digitalt løft innen skolen er i gang, og det skal gjennomføres en omfattende satsing i årene fremover

Digitalisering

Bruk av digitalisert postgang har økt mye i perioden. De prosjektene som er iverksatt for å øke mengden digital post har hatt veldig god effekt. Vi forventer at etter hvert som flere fagsystemer blir tilrettelagt for digital postgang vil tallene øke ytterligere.

 

Hensiktsmessig organisering

I Vågeveien 4 er vårt nye servicekontor etablert. Servicetorget, kulturenheten, tildelingstjenesten, eiendomsdrift og plan- og byggesak er samlokalisert, med økt nærhet til øvrige funksjoner i rådhuset. Dette vil gi positive synergier for en mer sømløs betjening av våre innbyggere.

I tillegg har vi i løpet av 2017:

 • Gjennomført utskilling av flyktningetjenesten fra NAV-kontoret. Ny enhet Flyktning- og innvandrertjenesten er etablert.
 • Påbegynt arbeidet med ny skolestruktur gjennom ansettelse av egen prosjektleder.

 

Figuren viser kommunens utvikling på fokusområdene i Kommunekompasset basert på gjennomførte evalueringer i 2010, 2012 og 2016.

I 2016 evalueringen oppnådde Kristiansund tredje høyeste resultat blant kommunene som har gjennomført én eller flere evalueringer siden 2010. Vi skårer høyt på fem av de åtte områdene og middels høy på de tre resterende. Totalt oppnådde vi 523 poeng av 800 mulige. Dette er en forbedring fra 2012‑målingen på 16 poeng. Vi fikk også to gullstjerner for beste praksis – informasjonsbladet Kristiansund og kommunens fulldigitale årsrapport.

Utfordringer og planer

Effektive arbeidsprosesser

Rådmannen vil utvikle og forenkle organisasjonen – bedre ressursutnyttelse, mer tid til kjerneoppgavene og større trivsel og arbeidsglede hos de ansatte. Rådmannen vil ha fokus på prosessoptimalisering i forhold til oppgaveplassering og bredden i tjenestene. Rådmannen vil implementere teknologiske løsninger på en slik måte at vi får ut ønsket effekt både for organisasjonen og kommunenes innbyggere. Fokus vil være på hvordan IKT kan forenkle tilgangen til informasjon og tjenester og på den måten bidra til at det jobbes smartere. I tillegg skal vår ServiceDesk effektiviseres for å øke den interne brukerstøtten.

Det er startet masseutrulling av en samhandlingsplattform med chat, telefoni og videosamtaler fra alle PCer, nettbrett, mobiltelefoner og vanlige telefoner i kommunen. I tillegg til tradisjonell telefoni, legger løsningen til rette for raskere responstid og effektiv problemløsning.

Velferdsteknologi skal være en naturlig del, og gjerne et førstevalg, ved tildeling av hjemmebaserte tjenester.
Alarmsentral ble utviklet til å bli et regionalt responssenter for velferdsteknologi.

 

Hensiktsmessig organisering

Rådmannen vil flytte fokus fra overordnet organiseringen til en effektivisering av tjenesteleveransene og samhandlingen. I dette ligger et omfattende arbeid med optimalisering av de ulike arbeidsprosesser i alle deler av kommunen.

Samlokalisering av administrative funksjoner og etablering av eget servicetorg vil bidra til en hensiktsmessig organisering av viktige bruker- og innbyggerrettede tjenester.

Arbeidet med ny skole- og barnehagestruktur pågår for fullt. Det er planlagt ferdigstillelse av to nye barnehager i løpet av 2018. Arbeidet med implementering av skolestruktur er godt i gang, gjennom en viktig utredningsfase, hvor både kvalitative og kvantitative forhold skal avklares.

Lærende og utviklingsorientert organisasjon

Rådmannen vil utvikle en tydelig kultur for læring og fornyelse. Aktivt oppfølgingsarbeid etter gjennomført 10- faktor undersøkelse blir sentralt for videre lærings- og utviklingsarbeid.

Klikk utenfor for å lukke