Hopp til innhold

Kristiansund kommune

Fellestjenester pleie og omsorg

Vi flyttet fra Tinghuset til Servicetorget i september. Familiekoordinator i 50 % stilling har begynt i Tildeling og koordinering for å styrke helhetlig koordineringsarbeid til familier hvor flere familiemedlemmer har behov for omfattende kommunale tjenester. I løpet av sommeren var alle pasienter ved Rokilde sykehjem flyttet til andre institusjoner.

Fakta

Rammeområdet omfatter

 • Tildeling og koordinering av vedtaksbaserte tjenester innenfor helse og omsorg
 • Tildeling av omsorgsboliger og ordinære kommunale boliger
 • Koordinerende enhet
 • Familiekoordinator
 • Vederlagsberegning

Tjenesten skal sikre at kommunens innbyggere får nødvendige tjenester med en kvalitet som er innenfor rammen av gjeldene bestemmelser.

Mål og resultater

Nye mål vil bli utarbeidet etter at kommuneplanens samfunnsdel er godkjent.

Resultatgrense:

Ønsket resultat

Akseptabelt resultat

Uakseptabelt resultat

Unikt målekort – rammeområde fellestjenester pleie og omsorg – fokusområde brukere

Hovedmål – Gode tjenester med fokus på kvalitet, tilgjengelighet og brukermedvirkning

Suksessfaktor (delmål) Måleindikator Resultat-krav Resultat 2014 Resultat 2015 Resultat 2016 Kommentar
Forbedre folkehelsen for områdene helse og sykdom, levevaner og levekår Antall legevakt/ fastlegebesøk Reduksjon 24 175
Indikatorer i folkehelseprofilen Forverring på ≥ 1 0 0 0 Ingen indikatorer gikk fra rød til grønn.
Tilby innbyggerne riktige tjenester på rett sted til rett tid Saksbehandlingstid/ventetid 4 uker ≤ 4 uker 4 uker 5 uker Antall vedtak redusert fra 3 087 til 3 010.


Vedtak

Antall vedtak ble redusert fra 2016 til 2017.Totalt fattet Tildeling og koordinering 2746 enkeltvedtak i 2017. Nedgangen skyldes en reduksjon i antall sykehjemsplasser og dermed færre vedtak på langtidsopphold i institusjon og vederlag. Det ble også tildelt færre boliger til flyktninger. I tillegg gis det flere samlevedtak hvor alle tjenester er vurdert helhetlig i ett enkeltvedtak, i stedet for at det skrives ett vedtak per tjeneste.

Utfordringer og planer

Rådmannen vil vektlegge målrettet og tverrfaglig arbeid for å redusere behovet for langvarig og omfattende tjenester. Det skal utvikles teknologiske løsninger innenfor en forsvarlig organisatorisk, kompetansemessig og økonomisk ramme.

Det skal

 • Utvikles mer fleksible tjenester nær bruker i samarbeid med utførende enheter
 • Tildeles tjenester med fokus på brukermedvirkning
 • Supplere tjenestetilbudet med velferdsteknologi
 • Etablere nye botilbud med tilpasset omsorg og service
 • Utvikle tjenestetilbud til nye, yngre brukergrupper
 • Ressursenheten skal arbeide med ny organisering for å møte sentrale krav og forventninger til tverrfaglig teamorganisering.

Klikk utenfor for å lukke