Hopp til innhold

Kristiansund kommune

Fokusområde brukere

Gjennomførte undersøkelser viser at brukerne stort sett er tilfreds med kvaliteten på tjenestetilbudene. Å forbedre brukermedvirkningen ytterligere, og gjøre tjenestene mer tilgjengelig er en forutsetning for å lykkes med målet om å levere gode og effektive tjenester med riktig kvalitet til våre brukere.

Kommunen har som målsetting å levere gode og effektive tjenester med riktig kvalitet til våre brukere. Gjennom mål- og resultatstyring arbeides det med å sikre dette. I tillegg til de generelle målene nedenfor, er det innenfor alle rammeområdene definert spesifikke mål som skal sikre riktig utvikling av de enkelte tjenestene.

Mål og resultater

Resultatgrense:

Ønsket resultat

Akseptabelt resultat

Uakseptabelt resultat

Gjennomgående målekort – fokusområde brukere

Hovedmål – Gode tjenester med fokus på kvalitet, tilgjengelighet og brukermedvirkning

Suksessfaktor

(delmål)

Måleindikator

Resultat-krav

Resultat 2015

Resultat 2016

Resultat 2017

Endring fra

sist måling

God kvalitet Brukertilfredshet med tjenestetilbudet

6,0 – 4,6

Ikke målt etter felles mal

Ikke målt etter felles mal

Ikke målt etter felles mal

Tilgjengelige tjenester Service, tilgjengelighet og informasjonskvalitet

100-75 poeng

Ikke målt

55,6

Ikke målt

Opplevd god service

6,0 – 4,6

Ikke målt

Ikke målt

Ikke målt

God brukermedvirkning Opplevd god brukermedvirkning

6,0 – 4,6

Ikke målt

Ikke målt

Ikke målt

Det er utviklet et nytt gjennomgående målekort for fokusområde Brukere. Målekortet er gjennomgående for hele kommunen.

Kvalitet på tjenestetilbudet

Det er i løpet av 2017 gjennomført brukerundersøkelser:

  • i henhold til statens krav innenfor NAV og grunnskole
  • innenfor barnehageområdet

Tilgjengelige tjenester

Forbrukerrrådet har ikke testet i 2017. Siste måling Forbrukerrådet gjorde var i 2016 innen service, tilgjengelighet og informasjonskvalitet via kommunens nettsider, e-post og telefon. Vi oppnådde 55,6 poeng av 100 mulige. Dette er en forbedring fra 2013-målingen på 20,7 poeng. Resultatet rangerer oss som nummer 20 i fylket og 207 på landsbasis.

Tilgjengelighet

2015

2016

2017

Antall telefonhenvendelser på Servicekontoret

35 276

64 000

66 821

Antall besøk på kommunens nettsider

428 638

454 652

Ikke målt

Antall sidevisninger på kommunens nettsider

1 108 599

1 118 653

Ikke målt

Antall besøk på kommunens nettsider i forhold til innbyggertall

17,5

18,6

Ikke målt

Antall venner på Facebook

4 000

4 900

5 491

Servicetorget utgjør navet i vår servicedialog med innbyggerne, mens nettsidene er hovedkanalen for informasjon om tjenestetilbud, samfunnsutvikling og politiske saker. Antall besøk på våre nettsider har økt gjennom perioden, men på grunn av bytte av hjemmeside er det ikke rapportert tall for 2017. Resultatene fra brukerundersøkelsen danner grunnlaget for framtidig innsats for å øke kvaliteten og tilgjengeligheten på nettsiden. Antall venner av facebooktjenesten har økt jevnt siden lanseringen i 2011.

Brukermedvirkning

  • Ved tildeling av tjenester innen pleie og omsorg er det økt fokus på brukermedvirkning.
  • Bo og habilitering har opprettet brukerråd.
  • Eiendomsdrift gjennomførte brukermedvirkning i nye prosjekter og ombygginger, hvor uttalelser og ønsker fra berørte parter forsøkes innarbeidet.

Utfordringer og planer

Rådmannen vil arbeide for at kommunen skal levere gode tjenester ut fra de rammebetingelser som vedtas og ha fokus på å hente ut samordningsgevinster mellom enheter og rammeområder.

Kvalitet på tjenestetilbudet

Rådmannen vil benytte resultater fra analyseverktøyet Visma BI, kommunens kvalitetssystem, ulike undersøkelser, nasjonale kvalitetsindikatorer, benchmarking med andre kommuner og deltagelse i ulike nettverk i arbeidet med å videreutvikle kvaliteten på kommunens tjenester.

Det har vært lagt vekt på arbeidet med prosessoptimalisering, for å sikre at oppgaver løses på riktig sted i organisasjonen til riktig tid og med riktig mengde og kvalitet, i 2017. Arbeidet utvikles kontinuerlig i takt med organisatoriske endringer, teknologiske nyvinninger og endringer brukernes behov.

Tilgjengelige tjenester

Servicetorget i Vågeveien 4 ble åpnet i 2018. Målet med etableringen er en felles mottaksfunksjon for alle bruker- og innbyggerrettede tjenester. Dette gir et styrket servicetilbud, hvor også kommunens informasjonsarbeid reorganiseres og revitaliseres. Slik skal intensjonen om “en dør – ett telefonnummer” med styrket informasjons- og servicetilbud gjennomføres.

Rådmannen vil videreutvikle kommunens digitale infrastruktur og digitale tjenester og kommunens nettsider skal være hovedkanal for informasjon om kommunens tjenestetilbud, samfunnsutvikling og politiske saker. Høy servicegrad er viktig for at vi skal kunne oppnå god bruker- og innbyggertilfredshet. Økt selvbetjening og digitalisering er sentralt i satsningen framover. Målet er at våre brukere og innbyggere i større grad skal kunne betjene seg selv på kritiansund.no, og at antall henvendelser på telefon, e-post og brev skal synke. Når de trenger hjelp skal servicetorget være plassen å henvende seg.

Vi ønsker gjennom en digital forvaltning å gi bedre tjenester til brukerne, med enklere søknadsprosesser og raskere svar. Kommunene har et betydelig innsparingspotensial slik at ressurser kan frigjøres og omdisponeres. Med gode digitale tjenester kan vi redusere unødvendige telefonhenvendelser og sikre raskere saksgang.

Et av flere tiltak for å oppnå dette er ved å opprette “Min side” for innbyggere, politikere, næringsliv, organisasjoner og ansatte. Én kommunal portal med sikker innlogging med ID-porten som gir tilgang til automatiserte tjenester et sted. Gi et reelt digitalt førstevalg ved å standardisere og effektivisere digital tjenesteproduksjon i henhold til nye nasjonale digitale krav.

Gjennom 2017 har vi hatt erfaringsutveksling med Oslo kommune, FOSEN-samarbeidet og KS. Vi ønsker å gjenbruke nasjonale felleskomponent og følge nasjonale føringer. Teknisk oppsett er startet og testet med ID-porten mot Citrix Netscaler.

Brukermedvirkning

Rådmannen skal styrke brukerinvolveringen gjennom tilrettelegging av gode medvirkningsarenaer. Det er opprettet brukerråd ved flere av kommunens enheter for å ivareta brukerorienteringen. Brukerrådsordningen bidrar til å fremme dialog mellom kommunens tjenesteutøvere og brukerne, og er en sentral administrativ medvirkningsarena. Å innføre brukerråd ved alle kommunale enheter er et mål på sikt. Det må også innføres dialogmøter mellom kommunens ulike hovedutvalg og brukerrådene for å gi de folkevalgte en arena, og hvor innspill fra møtene kan benyttes som grunnlag for handlingsprogramarbeidet.

Kommunen er deltaker i et nasjonalt pilotprosjekt om kvalitetsstandarder i sykehjem. Prosjektet startet høsten 2016 og skal vare til medio 2018. Å finne hensiktsmessige måter å måle kvalitet knyttet til brukerinvolvering inngår som en del av dette arbeidet.

Klikk utenfor for å lukke