Hopp til innhold

Kristiansund kommune

Befolkning og levekår

Kristiansund skal legge til rette for høy livskvalitet for sine innbyggere. Barn og unges oppvekstmiljø har vært et prioritert område. Vi har rehabilitert flere kommunale boliger og bofellesskap, opprettet nye sykehjemsplasser ved Barmanhaugen, styrket hjemmetjenesten og videreutviklet eksisterende tilbud innen forebygging. Arbeidet med å ferdigstille vedtatt funksjonsfordeling mellom sykehjemmene med en differensiering/spesialisering av tjenestetilbudene har fortsatt i 2017 og den bygningsmessige prosjekteringen av Rokilde sykehjem til bo- og aktivitetssenter er gjennomført.

Mål

Kristiansund skal ha en langsiktig befolkningsvekst og legge aktivt til rette for høy livskvalitet for sine innbyggere.

Vi skal

 1. Yte tjenester av god kvalitet basert på forebygging framfor reparasjon.
 2. Sikre barn og unge et godt oppvekstmiljø.
 3. Ha friluftsliv som satsingsområde for alle befolkningsgrupper.
 4. Gjennomføre og videreutvikle Levekårsprosjektet.
 5. Arbeide for regionalt samarbeid for samhandling og videreutvikling av helsetilbud.
 6. Drive aktiv tilrettelegging for boligutvikling.

Resultater

Revidert plan for pleie- og omsorgstjenestene med strategier og tiltak for perioden 2015-2018, er kommunens styringsdokument for området. For å støtte opp under hovedmålene i planen er blant annet følgende også prioritert i 2017:

 • Etablering av nye sykehjemsplasser ved Barmanhaugen 2.etg, og kjøp av nye midlertidige sykehjemsplasser fra nabokommuner.
 • Styrking og forbedring av hjemmetjenestene med hovedvekt på bedre tjenesteorganisering, hverdagsrehabilitering, pasientsikkerhet og riktig legemiddelbruk.
 • Videreført arbeidet med omlegging av Bergan sykehjem til omsorgssenter spesielt tilrettelagt for mennesker med demens og kognitiv svikt. Deltagelse i det nasjonale prosjektet for utvikling av trygghetsstandard i sykehjem.
 • Oppstart av plan og prosjekteringsarbeidet med å utvikle Rokilde sykehjem til omsorgsboliger med differensiert bemanning og nye aktivitetstilbud.
 • Startet arbeidet med ny helhetlig Helse- og omsorgsplan for 2019 – 2030.

Folketallsutviklingen fortsatte å holde seg stabil i 2017. Kommunen har levekårsutfordringer både helsemessig og sosialt. Det arbeides systematisk og kunnskapsbasert med å møte utfordringene, og det satses på helsefremmende og forebyggende tiltak i hele kommunen. Gjennom mottatt tilskudd til friluftslivsformål har det gitt oss mulighet til å oppgradere turveier og utvikle nye arenaer for egenorganisert aktivitet. Fortsatt ser vi et stort engasjement og deltagelse innen ulike friluftslivstiltak rettet mot hele befolkningen.

Folkehelsebarometer

 

Tema Indikator

2014

2015

2016

   2017

Kristiansund

Kristiansund

Kristiansund

 Kristiansund  Fylke  Norge
Befolkning

(prosent)

Befolkningsvekst

1,3

1,1

0,4

 0,07  0,6  0,93
Befolkning under 18 år

21,0

21,0

*

* * *
Befolkning over 80 år

4,4

4,4

*

* * *
Personer som bor alene, 45 år +

27,0

27,0

26,6

 26,7
Levekår

(prosent)

Vgs eller høyere utdanning, 30-39 år

79,0

79,0

79,0

 78,0
Lavinntekt (husholdninger), 0-17 år

9,3

9,1

9,6

 10,0
Arbeidsledige, 15-29 år

2,6

2,7

3,3

 *  *  *
Uføretrygdede, 18-44 år

2,8

2,9

3,1

 3,4  2,3  2,6
Barn av enslige forsørgere

20,0

19,0

19,0

 19,0  14,0  15,0
Levevaner (prosent) Røyking, kvinner

17,0

17,0

13,0

 12,0  9,4  9,1
Helse og sykdom

(år og
per 1 000 innbygger)

Forventet levealder, menn

79,6

77,1

77,4

 77,7  79,3  78,5
Forventet levealder, kvinner

81,4

81,6

82,1

 82,3  83,9  83,0
Utdanningsforskjell i forventet levealder

4,7

5,1

 4,9  3,8  4,9
Psykiske symptomer og lidelser, 0-74 år

156

160

*

 173 138 146
Psykiske symptomer og lidelser, 15-29 år

161

168

176

 177  138  146
Psykiske symptomer og lidelser, legemiddelbrukere

159

158

157

*  *  *
Tabellen viser utdrag fra folkehelsebarometeret. Kristiansund scorer generelt lavt på forhold som vedrører befolkning, med en lav befolkningsvekst i forhold til landsgjennomsnittet og en forholdsvis høy andel «Personer som bor alene 45 år+». Innenfor levekår scorer vi generelt sett dårligere enn landsgjennomsnittet. Spesielt andelen «Barn av enslige forsørgere» og andel personer med «Videregående eller høyere utdanning» er lav i forhold til landsgjennomsnittet samt en høy andel «Arbeidsledige». Vi har en lavere forventet levealder for begge kjønn og innen helse og sykdom scorer vi dårlig på andelen personer med «Psykiske symptomer og lidelser». Kommunen tar dette på alvor og har styrket innsatsen innen psykisk helse og overfor personer med levekårsutfordringer.

Gode tjenester basert på forebyggende arbeid

I 2016 ble Storhaugen helsehus etablert som kompetansesenter med korttids- og spesialiserte tjenestetilbud rettet mot helse og mestring. De ulike tjenestene skal tilrettelegge for at den enkelte pasient skal kunne mestre sin egen hverdag på en best mulig måte. Friskliv og mestring inngår som en del av Storhaugen helsehus. Tjenesten skal være en videreutvikling av den forebyggende innsatsen mot befolkningen. Målgruppen er utvidet til også å omfatte innbyggere som må leve med en kronisk sykdom eller varig funksjonsnedsettelse.

Friskliv og mestring Kristiansund ble i mai tildelt rollen som utviklingssentral for frisklivssentraler. Vi har sammen med Verdal ansvar for Region Midt Norge. Friskliv og mestring ble utviklingssentral for sitt godt forankret arbeid og lang erfaring i kommunen. Det har lenge vært et mål å rette innsatsen mot barn og unge ved friskliv og mestring. En frisklivsveileder i 100 % stilling ble ansatt i 2017.

Sikre oppvekstmiljøet for barn og unge

Å styrke barn og unges oppvekstmiljø gir våre barn og unge mulighet til et bedre voksenliv både når det gjelder utdanning, vennskap og arbeid. Foreldre, barnehage, skole, fysisk aktivitet, bo- og nærmiljø og fysiske omgivelser har stor påvirkning på barn og unges psykiske og fysiske helse.

Kristiansund kommune gjennomførte i år vår andre Ungdata-undersøkelse ved ungdomsskolene og videregående opplæring. Resultatene viser at de aller fleste av våre ungdommer har det bra og lever aktive liv, men samtidig har vi flere unge som melder om depressive plager og ensomhet. Flere av ungdomsskoleelevene har vært beruset det siste året, og vi ligger over både fylke og landet for øvrig. Det er bekymringsfullt at flere av våre ungdomsskoleelever melder om at de får lov å drikke alkohol av foreldrene. Bystyret vedtok i budsjettbehandlingen at det skal satses på samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT) og i den forbindelse ble det satt av lønnsmidler til delfinansiering av en prosjektstilling som SLT-koordinator.

Ungdata-undersøkelsen viser at de aller fleste har en venn de opplever at de kan stole på, og at de trives på skolen, men det er fortsatt en liten andel som opplever at de står utenfor nettverket. Mobbing er et alvorlig problem og de negative konsekvensene av mobbing tar barn og unge med seg inn i voksenlivet. Det lokale kompetansehevende programmet hvor barnehager og skoler arbeider med å styrke deres evne til å forebygge, avdekke, håndtere og stoppe mobbing, er en av kommunens innsats som forebygger uhelse.

To kommunepsykologer ble fra høsten av tilknyttet Storhaugen helsehus, og skal bidra inn i arbeidet med å forebygge og bedre situasjonen for barn og unge, både på et overordnet og individrettet nivå

Fra høsten 2017 inngikk Kristiansund kommune ny partnerskapsavtale med MOT hvor både kommunen og skolen er en samfunnsbygger. Denne satsingen gjøres for å skape en kultur der alle er inkludert. For å gjøre overgangen fra barneskolen til ungdomsskolen tryggere, har alle ungdomsskolene kurset elever til å være Ung MOTivatorer. Disse elevene skal være en rollemodell og godt forbilde for andre, og bidra til å styrke oppvekstmiljøet ved skolen i en positiv retning.

Det arbeides med samhandling om folkehelse og integrering gjennom en gjensidig partnerskapsavtale mellom frivillig, privat og offentlig sektor. Avtalen skal fungere og brukes som et aktivt arbeidsverktøy slik at vi kan rekruttere, tilrettelegge og inkludere flere utsatte barn og unge i organisert fritidstilbud. I samarbeid med frivilligheten er informasjon, økonomi og transport viktige satsinger som det skal arbeides videre med.

Friluftsliv som satsingsområde

I Kristiansund har vi 48 500 registeringer på de ulike turmålene i turkassetrimmen StikkUT og er den kommunen som har flest registreringer. StikkUT engasjerer voksne, ungdom og barn, og antall deltagende StikkUT bedrifter i Kristiansund har økt. Fortsatt tar lokale velforeninger, lag og organisasjoner og enkeltpersoner ansvar for bøker og kasser. De faste facebookgruppene er med på å spre turglede og informasjon om ulike turmål. To nye KulTUR løyper ble offisielt åpnet i mai, og disse turene er for både voksne og barn. Dette er en kultur- og nærturløype i et nærområde der folk bor og/eller oppholder seg. KulTUR løyper skal være lettgåtte turer med den hensikt at flere skal bli kjent med nærområdet sitt og at den kan benyttes til hverdagsaktivitet, opptrening og lek. Vi har nå tre KulTUR løyper i Kristiansund.

Tildelte midler rettet mot friluftstiltak og statlig sikra områder ga oss mulighet til å oppgradere turveien ned til Lasken og lage en aktivitetsløype/treningspark i Folkeparken. For å gjøre våre friluftsområder mer tilgjengelig og synlig har vi også fått midler til å sette opp flere nye informasjonstavler.

Gjennomføre og videreutvikle levekårsprosjektet

Kommunens levekårsutfordringer løftes frem i Kommuneplanens samfunnsdel gjennom våre bærekraftsmål og de fire byene.

Regionalt samarbeid for samhandling og utvikling av helsetilbud

Kommunen valgte å legge ned en betydelig innsats i høringsuttalelsen til Helse Møre og Romsdal sin utviklingsplan, og har også hatt betydelig representasjon på samtlige dialogkonferanser om temaet.

Regionalt senter for helseinnovasjon kom i drift i mars 2017. Senteret eies formelt av Nordmøre regionråd, mens Kristiansund kommune er vertskommune. Regionalt senter for helseinnovasjon, (Helseinnovasjonssenteret) rapporterer til en egen styringsgruppe bestående av representanter fra Orkide, Kristiansund kommune og Helse Møre og Romsdal. I løpet av det korte året Helseinnovasjonssenteret har vært i drift, har man fått bekreftet at det fyller et behov og at det har livets rett. Senteret jobber med følgende hovedområder:

 • Forskning, utvikling, innovasjon og samhandling
 • Velferdsteknologi og responssentertjenester
 • Helse som næring
 • Spesialisthelsetjenester og kommunehelsetjenester

På tampen av året fikk kom Orkide, Kristiansund kommune og Helse Møre og Romsdal frem til en enighet om hvordan man skal arbeide frem et distriktsmedisinsk senter i Kristiansund. Helseinnovasjonssenteret er representert i styringsgruppen og vil også være en sentral samarbeidspart i årene som kommer. Helse Møre og Romsdal har etablert en kommunal medvirkningsgruppe for å holde kommunene orientert om fremdrift for SNR Hjelset. Kristiansund kommune har to representanter i kommunal medvirkningsgruppe.

Tilrettelegge for boligutvikling

Gjennomføring av helhetlig plan for de kommunale boligene i Tollåsenga innebærer en gradvis omstilling av boliger og bomiljø i dette området. I løpet av 2016 er de 4 husene mot Clausens gate ferdig rehabilitert, og i 2017 er arbeidet med en omfattende oppgradering av de øvrige boligene og uteområdet nord for Ivar Aasens gate kommet godt i gang.

I 2017 fikk vi etablert Flyktning- og innvandrertjenesten som en egen enhet. Se rammeområde Velferd for resultat.

Fremskaffelse av hensiktsmessige boliger har vært en sentral utfordring for å kunne gjennomføre en god integrering og bosetting. For å få nødvendige resultater i boligfremskaffelsesarbeidet er det satset på en mer målrettet bruk av eksisterende virkemidler/ordninger, samt etablert et eget boligteam som både har hatt fokus mot boligframskaffelse generelt og spesielt for å sikre gode og stabile boliger til barnefamilier. Høsten 2017 ble det gjennomført en egen evaluering av boligteam og utarbeidet en rapport om resultater av dette arbeidet.

Utfordringer og planer

Arbeidet med å ferdigstille vedtatt funksjonsfordeling mellom sykehjemmene med en differensiering/ spesialisering av tjenestetilbudene fortsetter i 2018. Å tilby differensierte tilbud til mennesker med omfattende og komplekse omsorgsbehov blir sentralt. Det skal være fokus på tidlig innsats med rehabilitering og mestring i tverrfaglige tilbud for å unngå innleggelse i sykehjem.

Vi vil bygge opp et godt faglig og effektivt tjenestetilbud som kan møte det voksende behovet for tjenester knyttet til psykiske lidelser og rusproblematikk. Forebygging fremfor rehabilitering skal vektlegges.

Det skal bygges opp et effektivt avlastningstilbud som ivaretar brukernes behov, og vi vil tilby differensierte tilbud til mennesker med omfattende og sammensatte pleie- og hjelpebehov.

Vi har store utfordringer innen levekår, levevaner, helse og sykdom. Dette er sammensatt og flere faktorer påvirker helsen vår. Det er viktig å arbeide på tvers av enhetene i kommunen og i lokalsamfunnet for å oppnå god folkehelse. Kommuneplan for Kristiansund, samfunnsdelen synliggjør våre utfordringer og vil i et langsiktig perspektiv arbeide for at det skal legges til rette for god helse og livskvalitet for alle, uansett alder.

Arbeidet med prosjektet «Samhandling om folkehelse og integrering» er i gang. Lag og foreninger blir invitert med i prosjektet og vil få stimuleringsmidler for å være med å rette innsatsen mot utsatte barn og unge. I 2018 vil det bli inngått partnerskapsavtaler mellom kommunen, frivilligheten og privat næringsliv, for å forbedre og forsterke samhandlingen rundt utsatte barn og unges mulighet til å delta i organisert fritidstilbud.

StikkUT i Kristiansund har hatt en utrolig økning i antall turgåere de siste årene og samarbeidet mellom friluftsrådet, frivilligheten, kommunen og fylkeskommunen når det gjelder utvikling av turkassetrimmen videreføres. Til neste år vil vi sende inn enda flere søknader for økonomisk tilskudd rettet mot ulike friluftslivtiltak i kommunen. I løpet av våren 2018 skal kommunens friluftsområder kartlegges og verdsettes. Dette for å sikre friluftsområder for dagens og for framtidig brukere, og utvikle god tilgang og god tilrettelegging for friluftsliv. Ny KulTUR-løype lagt i sentrum er under planlegging og åpnes i mai 2018.

Klikk utenfor for å lukke