Hopp til innhold

Kristiansund kommune

Regionsenter

Kristiansund skal være et sterkt, raust og inkluderende regionsenter for hele Nordmøre. I 2016 har vi bidratt til etablering av Regionalt senter for helseinnovasjon og samhandling og vedtatt felles planstrategi for byregionkommunene. Vi fikk framforhandlet en intensjonsavtale med fem nabokommuner om kommunesammenslåing. Etter at kommunene hadde fattet politiske vedtak om kommunereformen, ble resultatet at kommunene rundt Kristiansund ikke ønsker sammenslåing. Utover året øker styrken i regiondebatten, og her velger kommunene på Nordmøre ulike strategier og retninger.

Mål

Kristiansund har som mål å være et sterkt, raust og inkluderende regionsenter for hele Nordmøre.

Vi skal:

  1. Initiere, lede der vi må, og delta i regionale og interkommunale utviklingsprosjekter og tiltak.
  2. Tydeliggjøre og forsterke vår rolle som regionsenter gjennom dialog og samarbeid med nordmørskommunene, og som aktiv deltaker i regionale samarbeidsorganer.
  3. Bidra til, samt utvikle et godt samarbeid mellom nærliggende byer og naboregioner.

Resultater

Initiere, lede, delta i regionale og interkommunale utviklingsprosjekter og tiltak

Flere regionale samarbeids- og utviklingsprogrammer ledes og drives fram av kommunen. Vi deltar aktivt i utviklingen av ulike samarbeid, og det ble ikke minst nedlagt et omfattende arbeid knyttet til kommunereformen med sikte på å invitere nabokommunene på Nordmøre inn i et tettere og mer forpliktende samarbeid i 2016.

Samarbeidsprosjektet «Byen som regional motor» ble videreført i 2016.

Vi har bidratt til utvikling av havnesamarbeid i og utenfor regionen gjennom vår deltagelse i Kristiansund og Nordmøre Havn IKS.

Arbeidet med en interkommunal kommunedelplan for sjøområdene på Nordmøre startet i 2013. Planforslaget
ble ferdigstilt i 2016 og sendt på omfattende høringsrunde. Arbeidet har vært i regi av regionrådet ORKidé, med Tingvoll som vertskommune.

Tydeliggjøre og forsterke vår rolle som regionsenter

Alle former for samarbeid i og utenfor regionen er viktig for Kristiansund som regionsenter. Ved utgangen av 2016 deltok vi i 28 formelle samarbeidsordninger. 4 av samarbeidene økte i omfang i løpet av året.

Samarbeidsordninger

Område Samarbeid Kontorkommune Antall ORKidé-kommuner
Regionråd ORKidé – Nordmøre regionråd Kristiansund 10
Politisk samarbeidsorgan Byer i Midt-Norge Trondheim 1 (9)
Arkiv IKA Møre og Romsdal IKS Ålesund 10 (36 + MR fylke)
Havnevirksomhet Kristiansund og Nordmøre Havn IKS Kristiansund 9 (11)
Krisesenter Nordmøre krisesenter IKS Kristiansund 7
Renovasjon Nordmøre interkommunale renovasjonsselskap IKS (NIR) Kristiansund 7 (9)
Revisjon Møre og Romsdal revisjon IKS Kristiansund 10 (18 + MR fylke)
Alarmsentral Mottakssentral for trygghetsalarmer Kristiansund 4 (5)
Arbeidsgiverkontroll Arbeidsgiverkontroll for Nordmøre Kristiansund 8 (12)
Barnevern Barneverntjenesten for Kristiansund, Averøy og Gjemnes Kristiansund 3
Beredskap Nordmøre interkommunale utvalg mot akutt forurensning (NIUA) Kristiansund 10 (11)
Bibliotek Kjøp av biblioteksjef fra Kristiansund Kristiansund 2
Brann Brannsamarbeid med Averøy Kristiansund 2
Byggesak Interkommunalt tilsyn i byggesaker Kristiansund 8 (10)
Friluft Friluftsrådet for Nordmøre og Romsdal Molde 7 (15)
IKT IKT ORKidé Sunndal 10 (13)
Innkjøp Nordmøre interkommunale innkjøpssamarbeid Kristiansund 10 (12)
Kemner Nordmøre kemnerkontor Kristiansund 4
Kontrollutvalg Nordmøre sekretærfunksjon for kontrollutvalg Kristiansund 8
Kultur Salg av fagkompetanse Averøy 2
Landbruk Felles landbrukskontor Gjemnes 2
Legevakt Legevakt Kristiansund og omegn Kristiansund 4
Opplæring Nordmøre og Romsdal kommunale opplæringskontor Kristiansund 1 (5)
Overgrep Nordmøre voldtektsmottak Kristiansund 3
PPT Pedagogisk-psykologisk tjeneste for ytre Nordmøre Kristiansund 4
Plan Interkommunal kommunedelplan for sjøarealene på Nordmøre Tingvoll 9 (10)
Veterinær Veterinærvakt Gjemnes 2 (3)
Øyeblikkelig hjelp Interkommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud Kristiansund 4

Ved utgangen av 2016 deltok kommunen i 28 formelle samarbeidsordninger i og utenfor regionen. Eierinteresser i selskaper som ivaretar kommunens rolle som regionsenter kommer i tillegg. Kommunen er også engasjert i andre former for samarbeid som nettverk og løpende prosjektaktivitet. 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets Byregionprogram ble videreført i 2016. I første fase av programmet ble det utarbeidet et felles kunnskapsgrunnlag om samfunnsutvikling, tjenesteyting og næringsliv. I 2016 utarbeidet samarbeidskommunene felles grunnlag for kommunale planprogram. I tillegg er vi i gang med tjenestesamarbeid, areal- og næringssamarbeid og Kristiansunds rolle som regionsenter.

Planen om å etablere et regionalt senter for helseinnovasjon og samhandling fikk sin oppstart gjennom statlig bevilgning i 2016. Arbeidet blir viktig for hele regionen og vil styrke oss både i forhold til rekruttering av fagpersonell og bedre helsetjenester for innbyggerne. Regionalt senter for helseinovasjon eies av Nordmøre regionråd, med Kristiansund som vertskommune.

Bidra til, samt utvikle samarbeid mellom nærliggende byer og naboregionene

2016 ble et av de mer turbulente årene for regionalt samarbeid og utvikling. Vi lyktes ikke med å samle Nordmøre rundt regionsenteret, heller ikke de nærmeste nabokommunene. Eide, Rindal og Halsa fattet vedtak som ser ut til å føre kommunene vekk fra Kristiansund (og Nordmøre?). Smøla, Aure og Surnadal vil sammen med Kristiansund utrede en mulig overflytting til Trøndelag. Averøy, Gjemnes, Sunndal og Tingvoll ønsker å forbli i et samlet Møre og Romsdal.

Utfordringer og planer

Kommunereformen og regionreformen medførte splittelse og redusert tillit kommunene i mellom. Vi har derfor en stor utfordring foran oss for å samle regionen om felles muligheter og verdiskaping. Kommunens videre arbeid med kommunereformen avventer stortingsbehandlingen i 2017. Underveis ønsker vi å delta i alle former for kommunalt samarbeid som kan styrke Nordmøre, både lokalt og i en regional og nasjonal sammenheng. Rådmannen vil kontinuerlig gjennomgå kommunens ulike samarbeidsordninger med utgangspunkt i vedtak i Kristiansund bystyre og den pågående kommunereformprosessen.

Arbeider med å styrke byens regionsenterfunksjoner fortsetter i 2017. Arbeidet skjer på flere områder;

  • Byregionprogrammet skal styrke næringsliv og bosetting og sikre en balansert regional utvikling.
  • Bypakken skal sikre en koordinert by- og transportutvikling.
  • «Byen som regional motor» gir oss tilgang til kompetanse og tilskuddsmidler for byutvikling.
  • Sentrumsplanen skal tilrettelegge for et mer attraktivt bysentrum.

«Sjøområdeplan Nordmøre» legges fram til politisk behandling i 2017.

Klikk utenfor for å lukke