Hopp til innhold

Kristiansund kommune

Investering

Investeringsregnskapet er gjort opp med et udekket beløp på 10,2 mill. kroner. Vi investerte foruten finanstransaksjoner for 235,5 mill. kroner i 2016, hvorav 170,4 mill. kroner omfattet Bo og habilitering og Kommunalteknikk. 15 rammeområder hadde mindreforbruk i 2016.

Investeringsregnskapet

(tusen kroner)

Regnskap

2012

Regnskap

2013

Regnskap

2014

Regnskap

2015

Regnskap

2016

Budsjett

2016

Budsjett-

avvik

Salg av driftsmidler og fast eiendom

-1 261

-292

-71 849

-15 408

-14 046

-23 606

-9 560

Andre salgsinntekter

-4 454

-9 233

-1 677

-3 031

-2 520

0

2 520

Refusjoner og statlige overføringer

-10 116

-7 387

-48 366

-100 974

-37 196

-158 716

-121 520

Andre overføringer

0

0

0

0

-17 126

0

17 126

Renteinntekter og utbytte

-47

-46

-46

-169

-34

0

34

Sum inntekter

-15 879

-16 958

-121 938

-119 582

-70 922

-182 322

-111 400

Lønn og sosiale utgifter

868

1 981

5 493

2 283

1 693

0

-1 693

Kjøp av varer og tjenester

111 871

205 280

285 449

315 149

211 237

658 346

447 109

Renteutgifter og overføringer

621

1 265

42 420

54 945

22 591

0

-22 591

Fordelte utgifter

12

0

0

-48

0

0

0

Sum utgifter

113 373

208 526

333 363

372 330

235 521

658 346

422 825

Avdrag på lån

19 110

17 531

18 402

18 901

24 763

0

-24 763

Utlån og aksjekjøp

40 710

52 128

184 682

69 376

80 716

63 006

-17 710

Dekning av tidligere års merforbruk

7 948

0

0

0

0

0

Avsatt til ubundne kapitalfond

10 842

0

0

0

0

0

Avsatt til bundne fond

3 100

9 705

9 464

11 499

12 775

0

-12 775

Sum finanstransaksjoner

81 710

79 364

212 547

99 775

118 254

63 006

-55 248

Finansieringsbehov

179 204

270 932

423 972

352 522

282 851

539 030

256 179

Overført fra driftsregnskapet

-6 270

-14 300

0

0

-4 990

-6 500

-1 510

Bruk av lån

-136 902

-224 824

-296 739

-320 880

-228 645

-523 630

-294 985

Aksjesalg og mottatte avdrag

-22 353

-17 983

-108 570

-21 900

-27 106

-8 500

18 606

Bruk av tidligere års udisponert

0

0

0

0

0

0

0

Bruk av fond

-13 679

-13 825

-18 664

-9 743

-11 865

-400

11 465

Bruk av Likviditetsreserve

0

0

0

0

0

0

Sum finansiering

-179 204

-270 932

-423 972

-352 522

-272 606

-539 030

-266 424

Udisponert
Udekket

0

0

0

0

10 245

0

-10 245

Tabellen viser regnskap og budsjett for kommunens investeringer.

Investeringsregnskapet er gjort opp med et udekket beløp på 10,2 mill. kroner. Investeringsregnskapet har en samlet finansiering, noe som medfører at med ubrukte lånemidler per årsslutt, vil finansiering være lik finansieringsbehov. Dog har kommunelovens § 50 begrensninger i hva kommunene har mulighet til å lånefinansiere, og det er dette som har gjort at kommunen har et udekket beløp i 2016. Det er handlet aksjer og andeler for et høyere beløp enn de frie inntekter utgjør, noe som har medført udekket i investeringsregnskapet. Dette skal dekkes inn i 2017.

Kommunen hadde i 2016 en samlet investeringskostnad på 235,5 mill. kroner. Dette er 422,8 mill. kroner lavere enn budsjettert, og 136,8 mill. kroner lavere enn samlede investeringskostnader i 2015. Budsjettavviket skyldes forsinkelser i oppstart og gjennomføring av vedtatte investeringer, hovedsakelig på grunn av manglende kapasitet. Ved utgangen av 2016 var det tatt opp 307 mill. kroner i lån til investeringstiltak som ikke er gjennomført, helt eller delvis.

På grunn av lavere påløpte investeringskostnader enn antatt, ble finansieringsbehovet i 2016 lavere enn budsjettert. Investeringsregnskapet hadde en samlet finansiering på 343,5 mill. kroner, med følgende inndekning:

  • bruk av lånemidler 228,6 mill. kroner
  • salg anleggsmidler 14 mill. kroner
  • mottatte avdrag på utlån og aksjesalg 27,1 mill. kroner
  • overføringer med krav til motytelse 16,2 mill. kroner
  • tilskudd fra private utbyggere, husbank, Enova, og spillemidler 17,1 mill. kroner
  • bruk av fond og avsetninger 11,9 mill. kroner
  • andre inntekter 2,5 mill. kroner
  • kompensasjon for merverdiavgift 21 mill. kroner
  • overføring fra drift 4,99 mill. kroner

Totale investeringer siste fem år

Vi ønsker å gi best mulig tjenester og er avhengig av både å bygge ut og oppgradere kommunale bygg og anlegg for å oppfylle dette. Etter flere år på ROBEK fikk totale investeringer en betydelig økning i 2014 og 2015 som følge av renoveringen av Nordlandet ungdomsskole og Storhaugen helsehus, samt byggingen av det nye renseanlegget på Hagelin. I 2016 er man nede på et noe lavere nivå. Dette skyldes at kommunen igjen er på ROBEK og mange store prosjekter har derfor vært inne i en planleggings- og prosjekteringsfase. Det forventes et økt investeringsnivå i 2017 når kommunen meldes ut.

Rammeområdene

15 av 16 rammeområder med investeringsmidler hadde samlet sett et mindreforbruk i forhold til budsjett. Mindreforbruket varierer fra 0,1 mill. kroner til 183 mill. kroner, og skyldes en kombinasjon av manglende planleggings- og gjennomføringskapasitet og utsettelse av endelig gjennomføringsbeslutning. Ett av rammeområdene hadde merforbruk i investeringene. Merforbruket utgjorde 0,4 mill. kroner. Fire rammeområder hadde ikke investeringsmidler i 2016. Av kommunens samlede brutto investeringer på 235,5 mill. kroner gjennomført i 2016, var 93,5 mill. kroner knyttet til de kommunale selvkostområdene.

Store prosjekter

(tusen kroner)

Prosjektnavn

Vedtatt

kostnadsramme

Forbruk

tidligere år

Forbruk i 2016 Totalt forbruk Gjenstående

budsjett/

merforbruk

Kommentar
Nordlandet ungdomsskole – renovering 192 500 188 401 1 668 190 069 2 431 Modernisering, ombygging og tilbygg til eksisterende skolebygning samt nye uteområder. Prosjektet hadde rask framdrift og ble avsluttet innen skolestart august 2015. Kostnadsrammen er holdt. Det gjenstod ved årsskiftet noe utearbeid. Prosjektet hadde i utgangspunktet et budsjett på 202,5 mill. kroner. Ved avslutning av 2015 ble det “levert tilbake” 10 mill. kroner av budsjettet. I tillegg til dette avsluttes prosjektet nå med et mindreforbruk på 2,4 mill. kroner.
Storhaugen helsehus 162 600 159 259 2 354 161 613 987 Bygging av nytt kompetansesenter for spesialiserte korttidsplasser. Bygget er ferdigstilt og tatt i bruk. Det gjenstår fortsatt noe inventar. Prosjektet hadde per 31.12.2016 et merforbruk på 1,6 mill. kroner. For å kunne ferdigstille innkjøp av inventar og utstyr, har bystyret bevilget 2,6 mill. kroner ekstra i 2017, i tillegg til den tidligere rammen på 160 mill. kroner.
Tollåsenga – renovering kommunale boliger 30 650 20 621 9 919 30 540 110 Prosjektet omfatter renovering av fire hus i J. P. Clausensgate. Husene er ferdigstilt og innflyttet.
Tollåsenga – langhusene 35 800 0 2 692 2 692 33 108 Prosjektet gjelder renovering av to langhus i P. Bendixens gate 39 og 41. Kontrakt er inngått for P. Bendixens gate 39 med byggestart i mai 2017. Planlagt byggestart for P. Bendixens gate 41 er i august 2018.
Karihola barnehage – nybygg 112 000 396 3 719 4 115 107 885 Eksisterende bygningsmasse skal rives, og det skal bygges en ny og større barnehage med 8 avdelinger dimensjonert for 140 barn. Denne skal erstatte gamle Karihola barnehage inkludert avdeling Lilleputten, Myra barnehage, samt Stella Maris kulturbarnehage. Kontrakt er skrevet med entreprenør, og byggestart antas å være i juni 2017. 25 mill. kroner av kostnadsrammen ble vedtatt av bystyret i januar 2017, og skal legges inn som en del av det ordinære budsjettet i 2018.
Ny barnehage på Nordlandet 100 000 0 2 294 2 294 97 706 Det skal bygges en ny barnehage på Nordlandet, med 6 avdelinger dimensjonert for 105 barn. I planen ligger det en mulighet for senere utvidelse til 8 avdelinger. Anbudsgrunnlag er under utarbeidelse. 20 mill. kroner av kostnadsrammen ble vedtatt av bystyret i januar 2017, og skal legges inn som en del av det ordinære budsjettet i 2018.
Allanengen skole – ventilasjonsanlegg 19 000 18 126 1 308 19 434 -434 Installasjon av nytt ventilasjonsanlegg. Det er skiftet varmesentral og etablert SD-anlegg på hele skolen, noe som gir automatisk kontroll av CO2 og temperatur. Prosjektet ble ferdigstilt i 2016. Merforbruket på 0,4 mill. kroner er dekket inn av den generelle posten for skolelokaler.
Vågeveien 4 – ombygging 51 000 1 357 6 041 7 398 43 602 Vågeveien 4 ble i 2014 kjøpt for 26,2 mill. kroner. Selve kjøpet er behandlet som eget prosjekt, og holdes utenfor ombyggingsprosjektet. Bygget er nå under ombygging/renovering til administrasjonsbygg, og antas å være ferdig i august 2017.
Overføringsanlegg til renseanlegg 255 500 33 006 11 937 44 943 210 557 Anlegget skal ferdigstilles innen utgangen av 2020. Det er bra fremdrift i prosjektet. Prosjektet har en prognose på sluttbruk lik 267,5 mill. kroner. Det forventes at resterende midler avsettes i årene fremover.
Sanering J. P. Clausensgate – vann/avløp 15 000 5 054 2 687 7 741 7 259 Utskifting av ledningsnettet. Om lag 320 meter av totalt 410 meter er skiftet ut per februar 2017. Prosjektet ferdigstilles i løpet av sommeren 2017.
Hagelin – nytt renseanlegg for avløp 100 000 55 539 46 746 102 285 -2 285 Bygging av nytt avløpsrenseanlegg på Hagelin. Arbeidet startet i april 2015, og er snart ferdigstilt. Det har vært flere utfordringer i forhold til entreprise og byggearbeider. Ekstrakostnader ser ut til å medføre et merforbruk på om lag 10 mill. kroner, tilsvarende 10 %. For et så komplisert og stort anlegg som dette, er ekstrakostnader i en slik størrelsesorden ikke uvanlig.

Tabellen viser investeringsprosjekter med en kostnadsramme over 8,0 mill. kroner. Rapporteringen er i samsvar med kommunens økonomireglement. Fra 2017 er grensen for store investeringsprosjekter økt til 10 mill. kroner.

Investeringer per rammeområde

(tusen kroner) Regnskap

2013

Regnskap

2014

Regnskap

2015

Regnskap

2016

Budsjett

2016

Budsjett-

avvik

Kommentar
Politisk styring 0 0 0 0 0 0 Det er ikke investeringstiltak på rammeområdet.
Sentral-administrasjonen 6 508 31 281 4 034 8 633 52 494 43 861 Ombygging av Vågeveien 4 er det klart største prosjektet under dette rammeområdet. Bygget skal sammen med dagens rådhus, utgjøre kommunens nye rådhuskvartal. Det er satt av 49,6 mill. kroner i 2016, benyttet beløp er 6 mill. kroner. Ellers er det 1,5 mill. kroner i budsjett til IT-investeringer. Det er medgått 1,2 mill. kroner. Det var satt av 1,25 mill. kroner til ombygging og låssystem på Rådhuset. Forbruket ble på 1,3 mill. kroner.
PP-tjenesten 0 0 0 0 0 0 Det er ikke investeringstiltak på rammeområdet.
Grunnskoler 16 448 80 738 133 294 14 173 20 722 6 549 Totalrenovering og modernisering av Nordlandet ungdomsskole var et av kommunens store investeringsprosjekt i økonomiplanperioden. Bygget ble tatt i bruk i 2016. Prosjektet ble avsluttet med et mindreforbruk. Det er i tillegg satt av 2 mill. kroner til tekking av tak på Frei Barneskole. Dette er et prosjekt på totalt 3,5 mill. kroner, og det er tilført 1,5 mill. kroner i 2017. Ellers er det satt av 7,5 mill. kroner til utvidelse av skolelokalene ved Bjerkelund barneskole. Medgått beløp er 6,7 mill. kroner. På Innlandet skole er det satt av 1,5 mill. kroner til nytt kjøkken. Prosjektet er noe forsinket, og det er så langt brukt 0,2 mill. kroner.
Barnehager 20 442 5 121 609 6 049 98 603 92 554 Av budsjettet på 98,6 mill. kroner, gjelder 96,6 mill. kroner nybygg ved Karihola barnehage, samt ny barnehage på Nordlandet. Nybygget ved Karihola barnehage vil trolig ha byggestart i juni 2017. På Nordlandet er anbudsgrunnlaget under utarbeidelse. Ellers er det avsatt 1,5 mill. kroner til kjøp av tomt til barnehageformål. Midlene er ikke brukt.
Kultur 21 077 11 161 3 294 3 517 38 144 34 627 Rammeområdet har et budsjett på 38,1 mill. kroner, fordelt på 7 store og små prosjekter. Dette omfatter blant annet 28,8 mill. kroner til Atlanten stadion, og kommunal delplan for fysisk aktivitet og friluftsliv på
3 mill. kroner. Atlanten stadion er en del av en større oppgradering av Atlantenområdet, og det hele er i
planleggingsfasen. Det er avsatt 5 mill. kroner til bygging av nye kontorer ved Atlanterhavsbadet. Av dette
er 0,56 mill. kroner benyttet til prosjektering.
Fellestjenester pleie og omsorg 2 954 4 423 12 383 2 053 4 024 1 971 Prosjekter på dette området er blant annet HMS innen pleie og omsorg, velferdsteknologiske tiltak og forprosjekt samlokalisering av avlastningstilbud. Kostnader er påløpt uten overskridelser i 2016.
Sykehjem 2 105 78 387 79 256 6 481 6 592 111 Av budsjettmidlene på 6,6 mill. kroner, gjelder 3,5 mill. kroner Storhaugen helsehus – nye kontorlokaler. Her er det medgått 2,9 mill. kroner. 1,9 mill. kroner gjelder ny bruk av sykehjemmene. Her er det kun medgått
0,2 mill. kroner i 2016. Ombyggingsprosjektet Storhaugen helsehus er i utgangspunktet ferdig, men hadde et
gjenstående budsjett på 0,8 mill. kroner til innredning. Dette prosjektet ble overskredet med 1,6 mill. kroner.
Det er lagt inn ytterligere 2,6 mill. kroner i 2017.
Hjemmetjenester 12 479 3 070 126 1 718 1 334 -384 På dette området vedrører hele budsjettet og kostnaden ombygging i Bedriftsveien 10. Overskridelsen på 0,4 mill. kroner gjelder derfor i sin helhet dette prosjektet. Prosjektet er nå avsluttet, og bygget er blitt en funksjonell base for en del av kommunens hjemmetjeneste.
Psykisk helse og rus 570 126 0 0 0 0 Det er ikke investeringstiltak på rammeområdet.
NAV Kristiansund 5 023 12 162 7 333 3 621 5 800 2 179 Budsjettet på 5,8 mill. kroner vedrører to prosjekter i Folkets Hus. Det ene er de nye lokalene til Morbærtreet. Her var det et budsjett i 2016 på 3,3 mill. kroner og prosjektet ble avsluttet tilnærmet på budsjett. I tillegg ligger det 2,5 mill. kroner i budsjett til flytting av flyktningkontoret, tilpasning av lokalet. Prosjektet er ikke gjennomført, da de er gjort nye beslutninger på hvor flyktningkontoret skal inn, og de nye lokalene er innflytningsklare.
Barn, familie, helse 0 0 0 0 0 0 Det er ikke investeringstiltak på rammeområdet.
Bo og habilitering 648 8 083 15 359 34 224 79 245 45 021 Vesentlige prosjekter under dette området er renovering av kommunale boliger i Tollåsenga, med et budsjett i 2016 på 45,8 mill. kroner, Godhaugen – nye boliger for funksjonshemmede, med budsjett på 3,6 mill. kroner, Dale Dagsenter – nytt produksjonsbygg med 2,8 mill. kroner i budsjett og nye leiligheter Bekkefaret 12, med 6,2 mill. kroner i budsjett. Av disse er Tollåsenga det vesentligste prosjektet, hvor det i 2016 er påløpt 12,6 mill. kroner. Renoveringen av Tollåsenga er et omfattende prosjekt og bystyret har vedtatt å bevilge investeringsmidler til en etappevis gjennomføring av planene. På prosjektet nye leiligheter Bekkefaret 12 er det påløpt 4,7 mill. kroner, og på Dale dagsenter, nytt produksjonsbygg er det påløpt 3 mill. kroner i 2016. I tillegg har vi et generelt prosjekt for boligtiltak, som i praksis styres av Eiendomsdrift. Her er det i 2016 et budsjett på 18,5 mill. kroner, og det er benyttet 9,8 mill. kroner, til ulike boligtiltak i kommunen.
Kommunalteknikk 110 369 80 839 107 814 136 230 318 953 182 723 Se egen tabell.
Plan og byggesak 0 0 947 3 151 3 653 502 Budsjett på 3,7 mill. kroner, forbruket på 3,2 mill. kroner gjelder i sin helhet Skansen-prosjektet.
Eiendomsdrift 8 596 16 584 2 739 14 972 27 145 12 173 Av det totale budsjettet på 27,1 mill. kroner, vedrører Enøktiltak – alle bygg 22,1 mill. kroner. 11,5 mill. kroner av dette er benyttet. Mindreforbruket skyldes manglende kapasitet til å planlegge og gjennomføre prosjekter. Det er også satt av 1,9 mill. kroner til kjøp av biler, og 2,1 mill. kroner til anskaffelse av IKT-verktøy for Eiendomsdrift. Bilene er kjøpt inn, og det er benyttet 0,2 mill. kroner mer enn budsjett. Det er anskaffet IKT-verktøy for 0,5 mill. kroner.
Brann og redning 1 075 1 389 5 142 700 1 637 937 Det er i 2016 satt av 1,6 mill. kroner til ulike prosjekter på området. Blant annet til utrykningsbil, bil til feiervesenet og utstyr til feiervesenet. 0,7 mill. kroner av midlene er benyttet, og det vesentligste innkjøpet er en ny bil til feiervesenet.
Utlån 235 0 0 0 0 0 Det er ikke investeringstiltak på dette rammeområdet.
Sum investeringer 208 528 333 363 372 329 235 521 658 346 422 824

Kommunalteknikk

(tusen kroner) Regnskap

2014

Regnskap

2015

Regnskap

2016

Budsjett

2016

Budsjett-

avvik

Kommentar
Avløp 47 159 73 959 76 547 157 350 80 803 Avløp er det området i investeringssammenheng hvor det er brukt mest midler i 2016. 56 % av medgåtte midler er brukt her. Dette skyldes i hovedsak avløpsrenseanlegget på Hagelin, hvor det i 2016 er påløpt 46,7 mill. kroner. Et annet vesentlig prosjekt er overføringsanlegg til renseanlegget, hvor det i 2016 er påløpt 12 mill. kroner. Avløpsområdet inneholder mange store og små prosjekter. Renseanlegget ser ut til å få en kostnadssprekk (se kommentar under store prosjekter), ellers ligger alle prosjekter på området innenfor budsjett.
Boligområder 5 780 892 312 63 184 62 872 Området har i 2016 et vesentlig prosjekt. Dette er opparbeidelse av Skorpa boligområde. Prosjektet har en total kostnadsramme på 125 mill. kroner. 62,5 mill. kroner av beløpet ligger i budsjett 2016. Det er budsjettert med tilsvarende beløp i tilskudd og momskompensasjon, slik at dette samlet sett er et nullspill i økonomiplanperioden. Det er ikke påløpt kostnader på prosjektet i 2016.
Næringsområder 885 1 776 8 721 11 104 2 383 Det er to vesentlige prosjekter under dette området i 2016. Det ene er Pilotveien næringsområdet – opparbeiding VVA, med et forbruk på 3,5 mill. kroner. I tillegg er det medgått 4,8 mill. kroner i kjøp av Midt Norsk Forfabrikk.
Renovasjon 4 653 650 3 702 19 475 15 773 Det vesentligste prosjektet på dette området er nytt driftsbygg, med et budsjett på 9,5 mill. kroner. Dette prosjektet er ikke iverksatt. Ellers er det budsjettert med 5 mill. kroner i kjøp av biler/maskiner, samt 3 mill. kroner til kjøp av en fliskutter/komprimeringsutstyr. Prosjektene er noe forsinket. Forsinkelsene har medført at kun 19 % av budsjettmidlene i 2016 er benyttet.
Vann 11 938 13 779 12 400 20 028 7 628 Omtrent 61 % av budsjettmidlene på området er benyttet. Vannområdet består i 2016 av 14 små og store prosjekter. Ingen av prosjektene har vesentlige merforbruk i 2016.
Vei 8 587 15 076 27 951 40 452 12 501 69 % av budsjettmidlene på dette området er benyttet i 2016. Det vesentligste prosjektet gjelder ny Meløybru, med et budsjett på 26 mill. kroner. Denne er en del av anleggsbidsragsavtalen for hele Skorpa-utbyggingen. Ellers er det brukt 10,9 mill. kroner på gatelys-prosjektet. Her var det kun budsjettert med 7,8 mill. kroner i 2016.
Slam 1 213 1 242 817 1 158 341 Det er kun et prosjekt på dette området i 2016. Opparbeiding tomt/anlegg i Sødalen. Prosjektet har et mindreforbruk på 0,3 mill. kroner i 2016.
Park og grøntanlegg 624 440 5 779 6 202 423 Det er budsjettert med bygging av lagerbygg på Hagelin til 5,5 mill. kroner. Lagerbygget er satt opp, og prosjektet hadde et lite merforbruk på 0,06 mill. kroner. Ellers er det budsjettert med kjøp av biler/maskiner til 0,7 mill. kroner. Av dette er det i 2016 benyttet 0,2 mill. kroner.
Sum investeringer 80 839 107 814 136 230 318 953 182 724

Utlån, kjøp av aksjer og andeler

Det ble i 2016 kjøpt aksjer og andeler for til sammen 22,3 mill. kroner.

16 % av aksjene i Vikan Eiendom AS ble kjøpt for 18,6 mill. kroner. Dermed har kommunen majoritet i selskapet med 51 % av aksjene. Det ble kjøpt 3 050 aksjer i Kristiansund Stadion AS, til 3,05 mill. kroner. Kristiansund kommune eier nå 100 % av aksjene i stadionselskapet. Det ble i tillegg kjøpt aksjer i Nordic Light Events AS for 0,4 mill. kroner.

Kommunen er blitt deltaker i Møre og Romsdal Revisjon IKS med en 12,1 % eierandel. Innskuddskapitalen var på 0,336 mill. kroner. Distriktsrevisjon Nordmøre IKS blir avviklet, som en følge av det nye selskapet. Det ble også kjøpt én andel i Karihola Borettslag til 1,75 mill. kroner.

Kommunens eierandel på 1,84 % i Kystlab AS ble solgt for 0,227 mill. kroner i 2016.

Utfordringer og planer

Rådmannen foreslår et investeringsprogram som innebærer en investeringskostnad på 1 694, mill. kroner over fire år inklusiv VAR‑investeringer, eller 1 233 mill. kroner eksklusiv VAR-investeringer. Investeringene ligger i all hovedsak på skolebygg, barnehagebygg, bo- og avlastningstilbud, vei- og gatelys og kulturhus. For vann, avløp, renovasjon og feiing foreslås omlag 461 mill. kroner brukt i økonomiplanperioden. Den største satsingen skjer innenfor området avløp med omlag 189,5 mill. kroner, hvorav nye renseanlegg og overføringslinjer representerer de største kostnadene.

Rådmannen foreslår at det tas opp startlån i Husbanken på inntil 35,0 mill. kroner per år.

Departementets anbefaling er at kommunene bør ha en egenfinansieringsgrad ved investeringer i bygg og anlegg i størrelsesorden 30-50 %. Rådmannen anbefaler en egenfinansiering av øvrige investeringer på 30 %, men det vil ta noe tid å nå denne målsetningen.

Klikk utenfor for å lukke