Hopp til innhold

Kristiansund kommune

Kultur

Vi har hatt ansvaret for koordinering av jubileumsåret 2017, samt oppfølging av søknad om statlig medfinansiering av nytt opera- og kulturhus. I april innførte biblioteket selvbetjeningsløsning og 80 % av det totale utlånet skjer nå på automatene. Idrettsparken har hatt fokus på videreutvikling og rehabilitering av ute- og inneanlegg. Kulturskolen har videreutviklet lavterskeltilbudene for spedbarn/småbarn i form av egne tilbud og tilbud for SFO.

Fakta

Rammeområdet omfatter

 • idrettspark med idrettshall, badeland, kafé og kommunale idrettsanlegg
 • kulturskole med sang/musikk, musikkteater og kunst
 • bibliotek
 • oppgaver knyttet til
  • kommunens kulturoppgaver
  • kunst – og kulturformidling
  • tilskuddsordninger til lag og foreninger og øvrig frivillig virksomhet
  • administrasjon av Caroline kino- og konferansesenter, Festiviteten og andre sentrale kultur- og fritidstilbud.

Tjenesten skal sikre et godt fritids- og kulturtilbud til det beste for alle innbyggere lokalt og regionalt, i nært samarbeid med idrettslag, friluftsorganisasjoner, kultur og frivilligheten, profesjonelle kulturinstitusjoner og frivillig kulturvirksomhet.

Mål og resultater

Resultatgrense:

Ønsket resultat

Akseptabelt resultat

Uakseptabelt resultat

Unikt målekort – rammeområde kultur – fokusområde brukere

Hovedmål – Gode tjenester med fokus på kvalitet, tilgjengelighet og brukermedvirkning

Suksessfaktor (delmål) Måleindikator Resultat-krav Resultat 2014 Resultat 2015 Resultat 2016 Kommentar
Variert kulturliv som gir gode opplevelser Tilfredshet – service bad 70 % 78,5 % 77,7 % 81,0 % Nivå på både service og renhold har økt etter tiltak.
Tilfredshet – renhold bad 70 % 71,2 % 65,8 % 70,8 %
Antall besøkende – badeland Økende 110 900 117 700 109 600 Totale besøkstall med skolesømming og leietakere var 148 475.
Antall besøkende – kino Økende 54 653 63 568 63 241 Besøket noe redusert i forhold til 2015, hovedsakelig knyttet til få storfilmer.
Antall besøkende – bibliotek Økende 85 378 85 422 83 664 Besøket redusert med 2 % fra 2015. Biblioteket har hatt 4 timer kortere åpningstid hver uke i 2016. I tillegg
var biblioteket stengt 2 uker i april i forbindelse med innføring av selvbetjeningsløsning.
Aktiv medhjelper i søknader om eksterne midler Antall søknader, spillemiddeltilskudd > 18 13 20 21 Antall søknader økte i forhold til 2015. Flere saksbehandlere har ansvar for å bistå lag og organisasjoner med
søknad om eksterne midler.
Ledende kulturby med et mangfoldig tilbud Nytt opera og kulturhus Realisert Prosjektering Fornyet søknad Revidert Vedtatt i Kristiansund kommune og Møre og Romsdal fylkeskommune. Revidert søknad om finansiering over statsbudsjettet
er sendt Kulturdepartementet og fulgt opp med direktearbeid mot sentrale aktører.

Utfordringer og planer

Rådmannen vil bidra til å opprettholde et godt og mangfoldig tilbud innen kultur og idrett gjennom riktig fordeling av midler og sikring av tilgang til anlegg for både topp og bredde.

Det skal i 2017 arbeides aktivt med detaljering av planer knyttet til realisering av nytt opera- og kulturhus.

Klikk utenfor for å lukke