Hopp til innhold

Kristiansund kommune

Drift

Vi forbedret vårt netto driftsresultat med hele 58,4 mill. kroner i forholdt til fjoråret. Selv om den interne driften totalt sett viser merforbruk klarte vi å redusere merforbruket med 23,2 mill. kroner i løpet av 2016. 11 av våre rammeområder hadde mindreforbruk eller balanse i forhold til budsjett. Sakte, men sikkert nærmer vi oss målet om en økonomi i finansiell balanse.

Driftsregnskapet

(tusen kroner)

Regnskap

2012

Regnskap

2013

Regnskap

2014

Regnskap

2015

Regnskap

2016

Budsjett

2016

Budsjett-

avvik

Brukerbetalinger og andre salgsinntekter

-232 949

-258 289

-279 667

-289 793

-287 431

-274 071

13 360

Overføringer og refusjoner

-223 794

-250 218

-259 544

-267 666

-297 716

-191 796

105 920

Rammetilskudd og andre statlige tilskudd

-576 468

-584 366

-617 690

-631 386

-677 408

-632 665

44 743

Inntekts- og formueskatt

-518 637

-561 686

-563 921

-582 836

-605 731

-624 000

-18 269

Eiendomsskatt

-58 024

-63 227

-64 317

-65 723

-83 249

-82 610

639

Sum driftsinntekter

-1 609 872

-1 717 786

-1 785 140

-1 837 404

-1 951 535

-1 805 142

146 393

Lønn og sosiale utgifter

1 045 975

1 134 498

1 192 093

1 231 352

1 257 774

1 181 862

-75 912

Kjøp av varer og tjenester

451 566

443 045

471 782

443 322

446 401

386 152

-60 249

Overføringer og fordelte utgifter

58 454

62 284

68 419

62 561

70 171

84 953

14 782

Avskrivninger

60 668

64 300

69 921

78 838

91 552

67 389

-24 163

Sum driftsutgifter

1 616 663

1 704 127

1 802 216

1 816 072

1 865 898

1 720 356

-145 542

Brutto driftsresultat

6 791

-13 659

17 076

-21 331

-85 637

-84 786

851

Netto rente og utbytte

33 985

40 010

37 179

35 911

43 987

45 991

2 004

Netto avdrag

37 827

45 500

50 600

55 800

66 300

63 100

-3 200

Motpost avskrivninger

-60 668

-64 300

-69 921

-78 838

-91 552

-67 416

24 136

Netto driftsresultat

17 936

7 552

34 934

-8 458

-66 902

-43 111

23 791

Bruk av avsetninger

-47 355

-19 531

-34 645

-13 659

-14 275

-3 171

11 104

Overført til investeringsbudsjettet

6 270

14 300

0

0

4 990

6 500

1 510

Avsatt til dekning av tidligere års underskudd

0

0

0

651

32 739

33 400

661

Avsatt til disposisjonsfond og bundne fond

23 149

12 944

17 836

21 465

43 448

6 382

-37 066

Regnskapsmessig mindreforbruk

0

Regnskapsmessig merforbruk

15 265

18 126

0

0

0

0

Tabellen viser regnskap og budsjett for kommunens drift.

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat viser resultatet av driften før finansposter. I 2016 ble brutto driftsresultat positivt med 85,6 mill. kroner. Dette var 64,3 mill. kroner høyere enn i 2015 og skyldes en relativ lav vekst i driftsutgiftene. Veksten i driftsutgiftene tilsvarte 2,7 %, mens veksten i driftsinntektene var 6,2 %. Veksten i skatteinntektene var på 3,9 % i 2016, og når innbyggertall i tillegg har gått ned, er skatteinntektene per innbygger økt betydelig sammenlignet med 2015.

Netto driftsresultat

Netto driftsresultat viser hvor mye som kan disponeres til avsetninger og bidrag til å finansiere investeringer etter at driftsutgifter, renter og avdrag er betalt. For å opprettholde et stabilt investeringsnivå uten reell økning av gjelden, er det nødvendig at netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene holder seg på et relativt høyt nivå.


Netto driftsresultat

Kommunens netto driftsresultat ble 66,9 mill. kroner i 2016, en forbedring på 58,4 mill. kroner sammenlignet med 2015. Netto driftsresultat utgjorde 3,4 % av driftsinntektene i 2016 og er betydelig over måltallet tilsvarende 1 ¾ % av netto driftsinntekter. Dette viser at vi har tatt et stort steg i forhold til målsetningen om en økonomi i finansiell balanse, men netto driftsresultat bør ligge høyere enn måltallet over tid før kommunens økonomiske tilstand er akseptabel.

Regnskapsmessig resultat

Driftsregnskapet for 2016 er gjort opp i regnskapsmessig balanse. Det er gjennomført strykninger med 1,5 mill. kroner. Netto er det avsatt 29,2 mill. kroner av bundne fond. Tilsvarende i 2015 var 7,8 mill. kroner.

Kommunens inntekter

Kommunens samlede inntekter var på 1,96 mrd. kroner i 2016. Dette er en økning på 5,9 % sammenlignet med 2015. Fordelingen mellom de ulike inntektstypene er relativt lik fra år til år. Større endringer i sammensetningen av inntektene kan for eksempel forekomme dersom det skjer endringer i inntektssystemet for kommunene. Oppgaver kan enten bli flyttet fra eller overført til kommunene, noe som medfører endringer i rammetilskuddet.

Skatt og rammetilskudd er kommunens største inntektskilde og utgjorde 65,3 % av kommunens inntekter. Dette er nærmere omtalt under «Statlige rammebetingelser»

Mange av kommunens tjenester finansieres gjennom gebyrer og brukerbetaling. Dette skjer både som selvkost og delfinansiering. Utgangspunktet for all forvaltning er at innbyggere ikke kan pålegges å yte til fellesskapet uten at dette er hjemlet i lov. Der kommunen er forvalter eller eier av varer eller tjenester som innbyggerne er forpliktet til å benytte seg av, kreves det følgelig lovhjemmel for å kunne kreve betaling. Kommunale eiendomsgebyr og egenbetaling for kommunale tjenester utgjorde 14,6 % av kommunens inntekter, tilsvarende i 2015 var 15,9 %. Samlet gikk inntektene fra kommunale eiendomsgebyr og egenbetaling for kommunale tjenester ned med 1,3 % fra 2015.

Sykelønnsrefusjon og refusjoner for utførte oppgaver og tjenester utgjorde 15,2 % av de totale inntektene til kommunen. Samlet økte refusjonsinntektene med 11,7 % fra 2015. Økningen skyldes i hovedsak midler fra regjeringens tiltakspakkemidler.

Eiendomsskatt utgjorde 4,2 % av kommunens inntekter, mot 3,6 % i 2015. Satsen for utskriving av eiendomsskatt var 4,2 ‰ i 2016, en økning fra 3,7 ‰ i 2015. I tillegg ble verdien av alle eiendommer økt med 10 % i forhold til fastsatt verdi ved siste allmenne taksering i 2005. Inntektsveksten fra eiendomsskatt var på 17,5 mill. kroner.

Renteinntekter fra bankinnskudd og utlån og aksjeutbytte utgjorde 0,7 % av kommunens inntekter, en nedgang fra 2015 hvor andelen var på 1,1 %.


Prosentvis fordeling av kommunens inntekter

Kommunens utgifter

Lønn og sosiale utgifter er kommunens største utgiftspost og utgjorde hele 63,2 % av kommunens utgifter. Tilsvarende tall i 2015 var 65,4 %. Samlet økte lønn og sosiale utgifter med 2,2 % fra 2015. Økningen skyldes i hovedsak generell lønnsvekst, men i tillegg gir økt tjenestetilbud innenfor enkelte områder høyere lønnskostnader. Høyt sykefravær og generelle rekrutteringsutfordringer er også med å øke lønnsutgiftene.

Kjøp av varer og tjenester til bruk i kommunal tjenesteproduksjon utgjorde 20,5 % av de totale utgiftene til kommunen. Tilsvarende i 2015 var 24,4 %.

Tilskudd til private barnehager på 96,9 mill. kroner, utgjorde den største andelen innenfor utgiftsgruppen. I 2015 var tilskuddet på 99,0 mill. kroner. Tilskudd til kommunale foretak, lag og organisasjoner og sosiale tilskudd utgjorde 5,5 %, og utgjorde omtrent samme andel som i 2015.

Netto renter og avdrag utgjorde 5,6 % av kommunens driftsutgifter, tilsvarende i 2015 var 6,2 %. Samlet økte utgiftene til renter og avdrag med 0,6 % fra 2015.


Prosentvis fordeling av kommunens utgifter

Rammeområdene

Den kommunale tjenesteproduksjonen hadde et netto merforbruk på 18,4 mill. kroner i forhold til budsjett i 2016. Merforbruket ble redusert med 23,2 mill. kroner i forhold til 2015. Det er store forskjeller mellom de enkelte rammeområdene. Rammeområdet med størst merforbruk var «Bo og habilitering» som hadde et merforbruk på 13,5 mill. kroner i forhold til revidert budsjett. Rammeområdet med størst mindreforbruk var «Barn, familie, helse». Området hadde et mindreforbruk på 5,3 mill. kroner. Det økonomiske resultat i de kommunale driftsenhetene vil bli vurdert i en egen sak til bystyret.

Regnskapsresultat per rammeområde

(tusen kroner) Regnskap
2012
Regnskap
2013
Regnskap
2014
Regnskap
2015
Regnskap
2016
Budsjett
2016
Budsjett-
avvik
Kommentar
Politisk styring 14 146 11 606 12 946 12 707 12 289 10 886 -1 403 Merforbruket er i hovedsak knyttet til lønnsutgifter og møtegodtgjørelse til politisk virksomhet.
Sentraladministrasjonen 75 943 79 025 83 603 82 687 80 444 80 738 294 Mindreforbruket er i hovedsak knyttet til refusjon fra salg av tjenester til andre kommuner samt statlige og
fylkeskommunale tilskudd.
PP-tjenesten 7 990 7 678 8 465 8 445 9 137 9 154 17 Rammeområdet gikk tilnærmet i balanse, og brukte mindre av bundet fonn enn budsjettert.
Grunnskoler 251 799 259 610 265 951 259 667 237 014 242 067 5 053 Mindreforbruket skyldes i hovedsak statlige overføringer til voksenopplæringen på grunn av flere bosatte flyktninger
enn budsjettert, og inntekter knyttet til etablering av skoletilbud for asylsøkerbarn.
Barnehager 143 043 157 451 168 082 167 786 159 718 164 262 4 544 Mindreforbruket skyldes nedleggelse av én kommunal barnehage og nedgang i barnetall. Kommunale barnehager reduserte
grunnbemanningen i 2016.
Kultur 40 386 43 215 43 811 41 840 39 141 39 576 435 Rammeområdets mindreforbruk begrunnes i hovedsak med ubesatt stilling på biblioteket.
Fellestjenester pleie og omsorg 9 782 29 603 31 159 26 881 11 207 14 578 3 371 Mindreforbruket skyldes i hovedsak budsjetterte fellesutgifter innen pleie og omsorg.
Sykehjem 137 030 149 189 154 658 136 194 179 990 178 154 -1 836 Rammeområdet har gjennomgått en stor omstilling i løpet av 2015 og 2016, med en betydelig reduksjon i antall
plasser og omplassering av ansatte. På grunn av mange utskrivningsklare pasienter måtte Rokilde drifte to
avdelinger hele året.
Hjemmetjenester 111 480 97 325 103 687 110 039 111 127 105 825 -5 302 Hovedårsak til merforbruket er stort press på tjenesten. På grunn av en relativt stor reduksjon i antall sykehjemsplasser,
øker behovet for tjenester i hjemmet Noe som medfører økte kostnader for rammeområdet. Kostnadene til vikarbyrå
ble redusert med 9 mill. kroner i forhold til året før.
Psykisk helse og rus 26 113 30 043 32 340 33 657 38 603 33 878 -4 725 Merforbruket skyldes at inntekter knyttet til ressurskrevende brukere ble lavere enn budsjettert.
NAV Kristiansund 51 051 53 931 50 404 53 632 59 327 60 177 850 Mindreforbruk på grunn av vakante stillinger.
Barn, familie, helse 69 360 70 700 78 243 84 662 72 734 78 035 5 301 Rammeområdet hadde vakante stillinger både i barneverntjenesten, innenfor helsestasjonene og spesielt i opplæringstjenesten.
Økte utgifter til støttekontakt og avlastningshjem, men stor besparelse i utgifter til institusjonsplasser.
Bo og habilitering 108 964 108 477 114 553 123 645 138 341 124 851 -13 490 Merforbruket skyldes i hovedsak at inntekter knyttet til ressurskrevende brukere ble betydelig lavere enn budsjettert.
Eksterne enheter 20 927 22 412 22 332 22 724 22 206 21 750 -456 Merforbruket skyldes for lavt budsjettert tilskudd til Nordmøre krisesenter.
Kommunalteknikk 8 620 2 900 -4 351 -11 325 14 359 13 794 -565 Merforbruket skyldes i hovedsak økte drifts- og vedlikeholdskostnader av kommunal vei. Anvendelse av tiltaksmidler
medførte økt vedlikehold av kommunal vei i 2016.
Plan og byggesak 8 513 8 774 12 209 8 602 6 624 8 461 1 837 Mindreforbruk sees i sammenheng med styrking av rammeområdet (PS 16/74), innsparing av andre kostnader, samt
økte inntekter i forhold til tidligere prognoser.
Eiendomsdrift 31 727 27 049 35 580 35 994 26 206 26 469 263 Mindreforbruk sees i sammenheng med økt fokus på effektiv drift, vedlikehold og eiendomsforvaltning. Anvendelse
av tiltaksmidler medførte økt vedlikehold av offentlige bygg i 2016, spesielt skoler og barnehager.
Brann og redning 22 040 22 295 22 052 21 184 20 679 21 498 819 Mindreforbruk sees i sammenheng med vakant brannkonstabelstilling, reduksjon i overtid, innsparing på andre kostnader
samt økte inntekter.

Utfordringer og planer

Rådmannen foreslår å følge prognosemodellen for skatt, rammetilskudd og inntektsutjevning fullt ut i begynnelsen av økonomiplanperioden 2017-2020.

Rådmannen foreslår at gategrunnsleien for Kristiansund parkering heves med 10 % fra 2017, og at det arbeides aktivt for å sikre utbetaling av utbytte fra selskaper hvor kommunen er aksjonær.

Rådmannen har gjennomført en omlegging i prinsippene for budsjettering, slik at midler til lønn og drift skilles. Målet er å oppnå en mer realistisk budsjettering av driftsutgiftene, og bedre kontroll på utviklingen i lønnskostnadene. Siden 2016 var første år dette ble gjennomført, er det ønskelig å avvente effekten fra 2017 før evaluering gjennomføres.

Rådmannen vil omorganisere arbeidet med offentlige anskaffelser til færre bestillere og mer systematisk kontroll og oppfølging. Dette forventes å resultere i lavere anskaffelsesutgifter til sentrale innsatsfaktorer i den kommunale tjenesteproduksjonen.

Rådmannen foreslår å legge handlingsregelen om «minste tillatte avdrag» til grunn i hele planperioden.

Klikk utenfor for å lukke