Hopp til innhold

Kristiansund kommune

Sykehjem

Vi har redusert antall sykehjemsplasser som et ledd i renoveringen av Rokilde og "omorgansiert" Utviklingssenter for sykehjem. Vi er én av fire kommuner i landet, tilknyttet prosjektet «Trygghetsstandard i sykehjem». I april ble Rokilde tildelt DOGAs hederspris for prosjektet «Trivselsvenn». Storhaugen helsehus har hatt fokus på etablering av grunnleggende drift, opplæring av hjemmetrenere i hjemmetjenesten og utvikling av Frisklivs- og mestringstjenesten. Arbeidet med å differensiere og spesialisere sykehjemstilbudet fortsetter i 2017.

Fakta

Rammeområdet omfatter

 • 4 sykehjem
 • utviklingssenter for sykehjem i Møre og Romsdal
 • støttetjenester til andre enheter og direkte til publikum innenfor
  • kjøkken/kantinedrift
  • vaskeri
  • vaktmester
  • transport
  • hjelpemiddelformidling
 • helsehus
  • 3 døgnavdelinger med spesialiserte korttids- og behandlingsplasser
  • legetjeneste som omfatter kommuneoverlege, sykehjemsleger, fastlegeordning og interkommunal legevakt
  • opptreningssenter med habilitering/rehabilitering, ergoterapi/fysioterapi, dagtilbud, miljøarbeidertjeneste, eldresenter og frisklivssentral

Tjenesten skal gi et variert pleie- og omsorgstilbud av høy kvalitet innenfor rammen av gjeldende lovverk, tilpasset den enkelte pasients sykdom og livssituasjon, med fokus på livskvalitet, aktivitet, trivsel, respekt og medbestemmelse.

Mål og resultater

Resultatgrense:

Ønsket resultat

Akseptabelt resultat

Uakseptabelt resultat

Unikt målekort – rammeområde sykehjem – fokusområde brukere

Hovedmål – Gode tjenester med fokus på kvalitet, tilgjengelighet og brukermedvirkning

Suksessfaktor (delmål) Måleindikator Resultat-krav Resultat 2014 Resultat 2015 Resultat 2016 Kommentar
Optimal utnyttelse av institusjonsplassene Beleggsprosent 100 % 101,25 % 100 % 100 % Omfatter langtidsplasser i sykehjem.
Gjennomsnittlig
liggetid, korttid
4 uker (28 dg) 27,7 dg 23,5 dg 23,9 dg Variasjon i antall plasser tilgjengelig i løpet av året på grunn av omstrukturering.
Gjennomsnittlig liggetid, langtid 3 år (1 095 dg) 447,1 dg 491,5 dg 527,7 dg Økning i forhold til 2015.
Antall liggedøgn interkommunal ø‑hjelp 4,5-5,5 døgn 5,6 5,5 5,4 Gjennomsnittlig beleggsprosent er på nærmere 60 %, noe som er høyt sammenlignet med nasjonale tall. Det er en
markant økning i innleggelser fra spesialisthelsetjenesten. Det er registrert økende bruk av tilbudet fra
samarbeidskommunene Averøy, Tingvoll og Gjemnes.
Høy faglig kvalitet på alle sykehjemstjenester Antall enerom 148 184 148 134 Antall enerom er lik antall langtidsplasser i sykehjem per 31.12.
Antall screening, ernæring 100 % 53,0 % 94 % 95 % Omfatter langtidsplasser i sykehjem.
Antall legemiddel-gjennomganger 100 % 53,0 % 88 % 95 % Omfatter langtidsplasser i sykehjem.
Antall avvik i % registrert i forhold til ernæringsscreening og legemiddel-gjennomganger 100 % 1,3 %
Redusere ventetiden for ergoterapi- og fysioterapitjenester Ventetid for behandling Ihht forskrift 5,8 mnd uten akutt behov 5,8 mnd uten akutt behov Det er ikke ventetid på kommunale ergo- og fysioterapitjenester. Fysioterapeuter med driftsavtale oppgir ulik
ventetid. Ett institutt har ikke ventetid, resten varierer fra 1 uke til 3 og 6 mnd. Ventetid på psykomotorisk
fysioterapi er lengst – fra 3 uker til 15 mnd.

Heldøgnsplasser langtid, korttid og øyeblikkelig hjelp

Antall demensplasser er økt i perioden, totalt 64 plasser per 31.12.16. Antall langtidsplasser er redusert til 70 i henhold til nedtrappingsplan. Antall heldøgns korttidsplasser er økt til 30 i forbindelse med etablering av Storhaugen helsehus. 5 av plassene er palliative og 12 av plassene er rehabiliteringsplasser. Ved Storhaugen helsehus driver Kristiansund kommune et interkommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud med 5 plasser hvorav Kristiansund kommune disponerer 3,5 plasser.

Utfordringer og planer

Rådmannen vil i samsvar med bystyrets vedtatte plan for fremtidig bruk av kommunens sykehjem – og heldøgnsplasser for pleie- og omsorg;

 • fortsette ombyggingen/rehabiliteringen av Rokilde til boliger med differensiert bemanning i 2017
 • utvikle 1.etasje på Kringsjå til sterkavdeling for personer med demens
 • jobbe aktivt med den planlagte dreiningen av Bergan til kompetansesenter for demens / kognitiv svikt

Bergan skal i løpet av 2017 og 2018 delta i et nasjonalt pilotprosjekt for kvalitetsstandarder i sykehjem. Arbeidet veiledes av Helsedirektoratet.

Rådmannen vil i samsvar med bystyrets vedtak;

 • ha hovedfokus på rehabilitering og motivasjon slik at den enkelte skal kunne bo lengst mulig i eget hjem
 • fortsette opptrappingen av forebyggende arbeid, friskliv og mestring i 2017

Klikk utenfor for å lukke