Hopp til innhold

Kristiansund kommune

Fellestjenester pleie og omsorg

Saksbehandlingstiden på mottatte søknader økte fra 4 til 5 uker. I løpet av høsten overtok vi driftsansvaret for alarmsentralen og Felleskjøkkenet utvidet sitt ansvarsområdet til også å omfatte kantinen på Storhaugen helsehus.

Fakta

Rammeområdet omfatter

  • tildeling og koordinering av vedtaksbaserte tjenester innenfor pleie og omsorg
  • sekretariat for kommunens tverrfaglige koordineringsutvalg
  • drift av alarmsentral

Tjenesten skal sikre at kommunens innbyggere får nødvendig hjelp når det trengs og med en kvalitet som er innenfor rammen av gjeldene bestemmelser.

Mål og resultater

Resultatgrense:

Ønsket resultat

Akseptabelt resultat

Uakseptabelt resultat

Unikt målekort – rammeområde fellestjenester pleie og omsorg – fokusområde brukere

Hovedmål – Gode tjenester med fokus på kvalitet, tilgjengelighet og brukermedvirkning

Suksessfaktor (delmål) Måleindikator Resultat-krav Resultat 2014 Resultat 2015 Resultat 2016 Kommentar
Forbedre folkehelsen for områdene helse og sykdom, levevaner og levekår Antall legevakt/ fastlegebesøk Reduksjon 24 175
Indikatorer i folkehelseprofilen Forverring på ≥ 1 0 0 0 Ingen indikatorer gikk fra rød til grønn.
Tilby innbyggerne riktige tjenester på rett sted til rett tid Saksbehandlingstid/ventetid 4 uker ≤ 4 uker 4 uker 5 uker Antall vedtak redusert fra 3 087 til 3 010.


Vedtak

Antall vedtak ble redusert med 77 fra 2015 til 2016. Dette var i tråd med økt fokus på at kommunens tjenestenivå innen området skulle reduseres. Nedgangen skyldes i hovedsak en reduksjon i antall sykehjemsplasser og dermed færre vedtak i forhold til vederlag. I tillegg gikk tildeling av boliger til flyktninger ned.

Utfordringer og planer

Rådmannen vil vektlegge målrettet og tverrfaglig arbeid for å redusere behovet for langvarig og omfattende tjenester. Det skal utvikles teknologiske løsninger innenfor en forsvarlig organisatorisk, kompetansemessig og økonomisk ramme.

Det skal

  • etableres midlertidig botilbud for personer som av ulike årsaker står uten bolig
  • etableres boliger med tjenester for særlig vanskeligstilte

Ressursenheten skal arbeide med ny organisering for å møte sentrale krav og forventninger til tverrfaglig teamorganisering.

Arbeidet med å få i gang et responsteam/ trygghetsteam, som skal frita hjemmesykepleien for oppdrag fra utløste trygghetsalarmer, skal starte i 2017.

Klikk utenfor for å lukke