Hopp til innhold

Kristiansund kommune

Fellestjenester pleie og omsorg

Saksbehandlingstiden på mottatte søknader økte fra 4 til 5 uker. I løpet av høsten overtok vi driftsansvaret for alarmsentralen og Felleskjøkkenet utvidet sitt ansvarsområdet til også å omfatte kantinen på Storhaugen helsehus.

Fakta

Rammeområdet omfatter

  • tildeling og koordinering av vedtaksbaserte tjenester innenfor pleie og omsorg
  • sekretariat for kommunens tverrfaglige koordineringsutvalg
  • drift av alarmsentral

Tjenesten skal sikre at kommunens innbyggere får nødvendig hjelp når det trengs og med en kvalitet som er innenfor rammen av gjeldene bestemmelser.

Mål og resultater

Nye mål vil bli utarbeidet etter at kommuneplanens samfunnsdel er godkjent.


Vedtak

Antall vedtak ble redusert med 77 fra 2015 til 2016. Dette var i tråd med økt fokus på at kommunens tjenestenivå innen området skulle reduseres. Nedgangen skyldes i hovedsak en reduksjon i antall sykehjemsplasser og dermed færre vedtak i forhold til vederlag. I tillegg gikk tildeling av boliger til flyktninger ned.

Utfordringer og planer

Rådmannen vil vektlegge målrettet og tverrfaglig arbeid for å redusere behovet for langvarig og omfattende tjenester. Det skal utvikles teknologiske løsninger innenfor en forsvarlig organisatorisk, kompetansemessig og økonomisk ramme.

Det skal

  • etableres midlertidig botilbud for personer som av ulike årsaker står uten bolig
  • etableres boliger med tjenester for særlig vanskeligstilte

Ressursenheten skal arbeide med ny organisering for å møte sentrale krav og forventninger til tverrfaglig teamorganisering.

Arbeidet med å få i gang et responsteam/ trygghetsteam, som skal frita hjemmesykepleien for oppdrag fra utløste trygghetsalarmer, skal starte i 2017.

Klikk utenfor for å lukke