Hopp til innhold

Kristiansund kommune

Statlige rammebetingelser

Det er i statsbudsjettet lagt klare føringer for bruken av den totale realveksten, og økningen i frie inntekter er forutsatt å finansiere krav/forventninger til befolkningsutvikling, lønns- og prisvekst samt ulike oppgaveendringer knyttet til den kommunale tjenesteytingen.

I statsbudsjettet for 2016 la regjeringen opp til en nominell vekst i kommunesektorens frie inntekter på 4,1 % i forhold til anslag på regnskap for 2015. Beregnet ut fra revidert nasjonalbudsjett for 2015 var realveksten i kommunesektorens frie inntekter for 2016 anslått til 4,7 mrd. kroner, og anslått kostnadsvekst i kommunesektoren (deflator) i 2016 var på 2,5 %.

Frie inntekter

I statsbudsjettet defineres frie inntekter som summen av skatt, rammetilskudd og løpende inntektsutjevning. I tillegg har eiendomsskatt, tilskudd til flyktninger og kompensasjonstilskudd for investeringer samme funksjon, siden de ikke budsjetteres på rammeområdene.

Inntektene fra skatt og rammetilskudd økte med 54,2 mill. kroner fra 2015 og var på totalt 1 217 mill. kroner i 2016. Dette tilsvarer en nominell vekst på 4,7 % fra 2015.

Kommunens skatteinntekter ble 605,7 mill. kroner i 2016, en vekst på 3,9 % fra 2015. Dette er 18,3 mill. kroner lavere enn revidert budsjett. For å kunne gi et likeverdig tjenestetilbud til innbyggerne omfordeles skatteinntektene mellom kommunene gjennom såkalt inntektsutjevning. Kristiansund har skatteinntekter under landsgjennomsnittet. Dermed kompenseres om lag 90 % av differansen mellom eget nivå og landsgjennomsnittet med inntektsutjevning. Inntektsutjevning utgjorde 60,4 mill. kroner i 2016.

Kommunen fikk overført 610,9 mill. kroner i rammetilskudd fra staten, en vekst på 5,4 % fra 2015. Økningen skal være med å dekke økte utgifter på grunn av generell lønns- og prisstigning. I tillegg skal de økte inntektene være med på å finansiere nye oppgaver og tjenester kommunen skal utføre for innbyggerne. Samlet var veksten i de frie inntektene 17,6 mill. kroner høyere enn budsjettert.

Utgiftsutjevning i rammetilskuddet skal kompensere kommunene for ulik behovsstruktur, som for eksempel demografiske, geografiske og sosiale forskjeller. Fordi Kristiansund kommune er en relativt lettdrevet kommune gir utgiftsutjevningen en reduksjon i rammetilskuddet. Indeks lavere enn 1 indikerer at utgiftsbehovet er lavere enn landsgjennomsnittet, og for Kristiansund var denne på 0,9687 i 2016. Dermed ble kommunen trukket for 36,8 mill. kroner i rammetilskudd i 2016.

Frie inntekter fra skatt og rammetilskudd

2012

2013

2014

2015

2016

Andel av totale inntekter

65,9

64,8

63,8

63,1

65,3

Skatt og rammetilskudd per innbygger

43 943

45 597

46 440

47 395

49 777

Skatt og rammetilskudd per innbygger i prosent av landsgjennomsnittet

94,8

94,9

94,5

93,6

93,6

Andel av driftsutgiftene som dekkes av skatt og rammetilskudd

65,6

65,3

63,2

64,0

65,2

Frie inntekter fra skatt og rammetilskudd per innbygger har vært relativt stabilt, og ligget om lag 5,7 % under landsgjennomsnittet i perioden. Kristiansunds forholdsvis lave inntektsnivå på skatt og rammetilskudd ses i sammenheng med et lavere beregnet utgiftsnivå enn landsgjennomsnittet. Andel driftsutgifter som dekkes av skatt og rammetilskudd er økt fra 64,0 % i 2015 til 65,2 % i 2016. Dette betyr at driften i større grad har vært finansiert av frie inntekter fra skatt og rammetilskudd.

Nye elementer i statsbudsjettet

Det var flere nye elementer i budsjettet for 2016 som ble finansiert delvis ved økte frie inntekter, delvis ved øremerkede tilskudd og delvis ved reversering av tidligere satsinger.

Dette omfattet blant annet:

  • satsing på rusomsorg
  • helsestasjoner og skolehelsetjenesten
  • mer fleksibelt barnehageopptak
  • likeverdig behandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager
  • én ekstra time naturfag i grunnskolen
  • økt lærlingtilskudd
  • 1 200 nye dagaktivitetsplasser for hjemmeboende med demens
  • investeringstilskudd til 2 500 heldøgns omsorgsplasser

Klikk utenfor for å lukke