Hopp til innhold

Kristiansund kommune

Politisk styring

Gjennomgående fokus på effektivisering av rutiner knyttet til møtebehandling og service til folkevalgte er opprettholdt. I tillegg har kompetanseutvikling for en mer framtidsrettet praksis stått sentralt i 2016. Våre ansvarsområder har blitt systematisert gjennom etablering av faste møtepunkt med politisk og administrativ ledelse. I tillegg er enhetens utadrettede tjenester tilrettelagt for mer åpne og lokaldemokratiske prosesser.

Fakta

Rammeområdet omfatter

  • politisk sekretariat
  • kontrollutvalgssekretariat

Tjenesten skal tilrettelegge for politiske styringsprosesser og sikre at de folkevalgte har gode arbeidsvilkår og gode beslutningsgrunnlag.

Mål og resultater

Resultatgrense:

Ønsket resultat

Akseptabelt resultat

Uakseptabelt resultat

Unikt målekort – rammeområde politisk styring – fokusområde brukere

Hovedmål – Gode tjenester med fokus på kvalitet, tilgjengelighet og brukermedvirkning

Suksessfaktor (delmål) Måleindikator Resultat-krav Resultat 2014 Resultat 2015 Resultat 2016 Kommentar
Godt tilrettelagte arbeids-forhold og god service for folkevalgte Møteinnkallinger er folkevalgte i hende 7 dager før møtedato ≥ 7 dager 6,2 dager 6,6 dager 6,9 dager Økt fokus på nyhetsverdien i politiske prosesser. Aktiv på arenaer for erfaringsutveksling. Tekniske utfordringer.
Avvikle stortingsvalg, kommunestyre- og fylkestingsvalg på en sikker og effektiv måte Offentliggjøring av foreløpig valgresultat < kl. 2300 kl. 0200 Ikke valg i 2016.
Antall uønskede hendelser i valglokalene, som behandles av valgstyret 0 0 Ikke valg i 2016.

Politiske møter og saker

2012

2013

2014

2015

2016

Møter

Saker

Møter

Saker

Møter

Saker

Møter

Saker

Møter

Saker

Bystyret

10

94

10

107

12

96

10

86

12

99

Formannskapet

22

168

20

121

20

124

15

97

20

138

Hovedutvalg

36

141

36

130

33

101

29

77

35

89

Øvrige utvalg

63

242

66

252

65

240

49

179

42

145

SUM

131

645

132

610

130

561

103

439

109

471

Tiltaket om å ta ned den politiske møteaktivitet er i utgangspunktet opprettholdt, men aktiviteten er fortsatt gjennomgående høy. Formannskapets nye ansvarsområder har gitt behov for flere temabaserte møter. Videre har sentrale føringer for kommunereformen gitt behov for å opprette utvidede politiske beslutningsorgan og flere tyngre saker har krevd politisk behandling på tre nivå.

Oppmøter

 (prosent) 2016
Oppmøte Forfall
Bystyret 79,6 20,4
Formannskapet 87,5 12,5
Hovedutvalg 79,3 25,0
Gjennomsnitt 80,7 19,2

Utfordringer og planer

Rådmannen vil opptre med respekt og rettferdighet i administrasjonens møte med politisk ledelse i bystyret og i andre råd og utvalg. Det skal gjennomføres politiske vurderinger i alle prinsipielle saker.

Det skal

  • gjennomføres politiske vurderinger i alle prinsipielle saker
  • gjennomføres dialogseminar mellom politikere, enhetsledere og tillitsvalgte
  • gjennomføres folkevalgtundersøkelser
  • være overføring av politiske møter i elektroniske kanaler

Klikk utenfor for å lukke