Hopp til innhold

Kristiansund kommune

Foto: Petter Ingeberg

Dette er Kristiansund

Kristiansund er – og skal fortsatt være - en god kommune å leve, jobbe og drive næringsliv i. Undersøkelser viser at våre innbyggere stort sett er godt fornøyde med tjenestetilbudet. Samtidig er økonomien presset. Vi har flere utfordringene vi må løse i årene som kommer. Kommuneplanen våre politikere har vedtatt viser hvor vi skal være i 2020 – og hvordan vi skal komme dit.

Slik står det til i kommunen

Næringslivet går bra, og folketallsutviklingen er positiv, både i Kristiansund og i resten av regionen. Vi har god privatøkonomi, kommunen er ute av ”ROBEK-lista” og kan selv prioritere sine investeringer. Kulturlivet blomstrer, folk investerer i nye boliger og handelsnæringa presenterer stadig nye tilbud. Dette i kontrast til situasjonen ellers i Europa, og i noen andre deler av landet som har et mer europafølsomt næringsliv.

En viktig årsak til regionens og fylkets positive situasjon er den store petroleumsbaserte aktiviteten i næringslivet, sammen med annen marin og maritim industrivirksomhet. Vi har tilnærmet full sysselsetting, og mangel på kvalifisert arbeidskraft.

Bak det positive førsteinntrykket ser vi at vi har utfordringer i årene som kommer. Selv om vi har hatt kraftig økning i folketallsveksten i Kristiansund og resten av fylket de siste årene, vokser resten av landet enda raskere. Det betyr at fylkets andel av innbyggere går ned, og dermed andelen av den samlede ”samfunnskaka” som fordeles etter folketall.

I 2020 skal Kristiansund ha

  • et godt oppvekstmiljø som gir trygghet, omsorg og utvikling for barn og unge
  • et godt tilbud om videregående utdanning, et attraktivt høyskoletilbud og studiemiljø som tiltrekker seg unge fra fjern og nær
  • et godt utbygd privat og offentlig servicetilbud med gode helse- og sykehustjenester for byen og regionen
  • attraktive betingelser og løsninger som fremmer eksisterende næringsliv, nyetableringer, gründere og innovasjon, spesielt innenfor næringsklyngene petroleum/energi, marin/maritim sektor, kultur/reiseliv og handel/service
  • bedret kollektivtilbudet i byen og mellom Kristiansund og omliggende kommunesenter – og et universelt utformet bysentrum tilrettelagt for økt gang- og sykkeltrafikk
  • et enda bedre samferdselstilbud gjennom ferjefri E39, videreutviklet havneby og stamnetthavn, moderne lufthavn med gode flytilbud og oppgradert helikopterbase
  • et attraktivt sentrum med et spennende handelstilbud for byen og regionen
  • et mangfoldig kulturtilbud for byen og regionen – med et idretts- og kulturliv som omfatter både profesjonelle og amatører
  • en opera som har befestet sin rolle som den ledende distriktsoperaen i Norge

Nøkkeltall

2012

2013

2014

2015

2016

Innbyggertall

24 131

24 395

24 507

24 526

24 442

Driftsinntekter

1 609 872

1 717 786

1 785 140

1 837 404

1 951 535

Driftsutgifter

1 616 663

1 704 127

1 802 216

1 816 072

1 865 898

 

Hva brukes skattepengene våre til?

Per hundre kroner

22,10

Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende

20,20

Grunnskole

13,80

Barnehage

11,70

Sykehjemsplasser

7,30

Sentraladministrasjon og politisk styring

4,80

Sosialtjenester

Øvrige områder

kroner

Forebygging barn og unge

4,50

Kommunaltekniske tjenester

3,30

Kultur og idrett

3,20

Rehabilitering og legetjenester

2,80

Dag- og aktiviseringstilbud (for eldre og personer med funksjonsnedsettelser)

2,00

Tilskudd til eksterne enheter

1,80

Brann – forebygging og beredskap

1,70

Plan- og byggesaksbehandling

0,50

Voksenopplæring

0,30

Klikk utenfor for å lukke