Hopp til innhold

Kristiansund kommune

Foto: Aleksander Lehmann / Tidens Krav
decorative element
Foto: Aleksander Lehmann / Tidens Krav

Arne Ingebrigtsen

Kommunens tjenesteproduksjon fortsatte sin vekst i 2016, slik den har gjort i de fleste år tidligere. Dette til tross for at vi gjorde økonomiske grep for å tilbakebetale 32,7 mill. kroner som hadde ført kommunen inn i ROBEK. Flere langsiktige grep hadde virkning gjennom året, og ved utgangen leverte vi et netto driftsresultat på 66,9 mill. kroner, en forbedring på 58,4 mill. kroner fra 2015.

Som Nordmøres definitivt største arbeidsplass og samfunnsbygger er det viktig at vi tar utfordringene regionen står ovenfor på alvor. Kristiansund kommune må være en utmerket arbeidsgiver, levere gode økonomiske resultater og en tjenestekvalitet vi kan være stolte av.

Gjennom 2016 leverte vi eksepsjonelt gode resultater som arbeidsgiver og en effektiv forvaltningsenhet. Kommunekompasset utmerket Kristiansund som landets beste i så måte, faktisk en av de aller beste siden målingene startet. Spesielt var framgangen som arbeidsgiver og en effektiv forvaltningsenhet markant. Det er viktig for mine kollegaer i kommunen og Kristiansundssamfunnet. Å være effektiv og en god arbeidsgiver er kun viktig som et middel for å levere gode tjenester. Som rådmann opplever jeg daglig både dyktige og engasjerte medarbeidere som bidrar til kommunens gode tjenesteleveranser. Vi rangerer høyt på flere av indikatorene som forteller noe om kvaliteten på våre tjenester, som for eksempel nasjonale prøver.

Når Kristiansund bystyre vedtar årsregnskapet for 2016 en gang i vår vil Kristiansund kommune ikke lenger være en ROBEK-kommune. Vi har handlingsfriheten tilbake, og den trenger vi. Gjennom 2016 ble det gjort mange modige politiske vedtak som vil farge lokalsamfunnet i årtier. Vi skal bygge 2 nye barnehager, 2 nye skoler, renovere Rokilde sykehjem, bygge kulturhus og fortsatt bidra i stort og smått til en formidabel utvikling av vår by og vårt omland.

Samhandlingen med vårt omland ble utfordret gjennom kommunereformen som pågikk store deler av 2016, hvor Kristiansund inviterte omlandskommunene og fikk nei fra samtlige, til tross for en signert intensjonsavtale. Selv om denne prosessen var hektisk, og utfallet uønsket vil dette neppe sette regionen tilbake i et historisk perspektiv. Vi har samhandlet som gode naboer i over tre hundre år, og det vil fortsette.

I fjorårets årsrapport påpekte jeg at kommunen er overmoden for en strukturendring, med mer konsentrert tjenesteproduksjon på færre lokasjoner. Vi trengte en god eiendomsstrategi for årene som kommer. Dette er svart ut med en utmerket eiendomsstrategi og ikke minst iverksetting av tiltak, hvor 7 enheter flytter sammen i vår nye storstue Servicetorget, i september 2017.

Samspillet med hovedtillitsvalgte og verneombud fortsetter å være godt. Våre HMS-grupper finnes nå på alle enheter, og vi har flere felles treffpunkt for meningsutveksling og drøfting hver eneste måned. Det jobbes målrettet med heltidskultur, kompetanse og arbeidsnærvær. Sykefraværet for 2016 ble på 8,6 %. Det betyr en nedgang i sykefraværet på 16 % over 2 år. Eller sagt enklere; i 2016 var det hver dag 24 ansatte på jobb som ikke var i jobb i 2014. Det betyr mye for arbeidsplassen, og samfunnet. Vi er fornøyd med nedgangen, men må fortsette dette viktige arbeidet.

Sammen med vernetjenesten håper vi at en fortsatt god internkontroll skal bidra til at vi oppnår trygge arbeidsplasser og gode resultater med de offentlige midlene vi forvalter. Vi jobber alle for en enklere hverdag med større trygghet for ansatte og våre brukere. Vernetjenesten har nå fått en egen budsjettpost slik at tjenesten selv kan gjennomføre tiltak som kurs, kompetanseheving, møter og andre ikke fysiske tiltak.

Økonomiseksjonen har hatt et krevende år med andre krav til økonomisk rapportering fra den nye ledelsen enn tidligere. Dette kravet vil fortsette å øke, men avta ved at rapporteringen skal automatiseres i større grad. Til det har vi ervervet et system for digital rapportering. Seksjonen fikk endelig Farmandprisen for landets beste årsrapport! Dette er selvfølgelig et arbeid som alle kommunens enheter bidrar til, men uten engasjementet fra økonomiseksjonen ville vi neppe nådd så langt. Å kunne levere et slikt verktøy til våre folkevalgte er viktig for at de skal kunne stå ved de lange linjene i kommunens utvikling.

Ved inngangen av året hadde vi 600 asylsøkere i akuttmottak. Kristiansund tok ansvar, og gjennomførte dette mottaket på en fremragende måte. I mars var mottakene nesten tomme, noe som medførte nok en omstilling. Som Norskehavets beredskapsby er jeg stolt over at Kristiansund viste at vi på 2 uker kan organisere et godt tilbud til nyankomne og trekke ned tilbudet igjen når behovet er mindre. Mange kommuner hadde utfordringer med dette.

Det er vanskelig å dra fram store utviklinger i våre oppveksttjenester siden sektoren jobber strukturert med fornying og utvikling hver eneste dag, men da bystyret vedtok en endring av skolestrukturen med nedleggelse av 4 skoler og bygging av 2 nye, la de samtidig grunnlaget for at Kristiansundsskolen skal kunne møte framtiden på en mye bedre måte. De som i høst stod med ranselen for første gang og møtte sine medelever vil være i arbeidslivet fra 2030. Hvilke yrker er da de mest attraktive, og hvilken kompetanse trenger skolen å bygge for å møte de krav som stilles til våre yrkesaktive om 13 år? Nye skoler vil bedre kunne tilrettelegge læringsmiljøet for at den nødvendige undervisningen skal bli vellykket.

Innen våre pleie- og omsorgstjenester fortsetter vi vår krevende omstilling til mer hjemmebaserte tjenester og flere variasjoner i våre omsorgstilbud. Det er viktig at vi kan tilby flere tjenestenivå enn tidligere. Storhaugen helsehus, tilpasset korttidsopphold og rehabilitering, har funnet sin form og leverer etter planen. Rokilde sykehjem vil gjenoppstå som omsorgsboliger med differensiert bemanning. Vi har fortsatt utfordringer med utskrivningsklare pasienter på sykehus, men øyner lys i tunellen.

Også innenfor den helserelaterte omsorgsaktiviteten ble 2016 noe spesielt. Vi ble fylkets beste StikkUT-by, med flere turer enn Ålesund, som nesten har dobbelt så mange innbyggere. Å se på rekreasjon og aktivitet som første trinn i omsorgstrappen er en nødvendighet. Som et nav i dette arbeidet er vår folkehelsekoordinator og Friskliv- og mestring. Deres fokus på livsstilssykdommer gjør dem egnet til å være samlokalisert med rehabiliterende tjenester på Storhaugen, som et ledd i å få våre syke tilbake til sine tidligere liv før sykdom, og å heve terskelen for bistand. Med andre ord, gi våre eldre livskvaliteten tilbake, gjennom opptrening, tilrettelegging og trivselstiltak.

Det er vedtatt ny gatelysnorm og vi legger kontinuerlig gatelysnettet om til LED og intelligent styring. I media omtales Kristiansunds gatelyssatsing som «Norges smarteste by».

Arbeidsledigheten har gått noe ned gjennom 2016, men vi opplever likevel et stramt arbeidsmarked med en ledighet på rundt 5 %. Gjennom året har vi gjentatte ganger fått tilført statlige midler for å demme opp for en enda høyere ledighet. Dette har nok bidratt til at vi ikke har sett 6 tallet i denne krevende tiden.

Kommuneledelsen kjenner mer lettelse enn glede i de økonomiske resultatene for 2016. Selv om vi kommer av ROBEK-listen, netto driftsresultat er bedret, og vi har vist gjennomføringsevne er den kommunale driften fortsatt i underskudd med 18,8 mill. kroner.

Vi får fortsatt ikke produsert nok for hver krone i forhold til kommuner det er naturlig å sammenligne seg med. Vi
vil måtte gjennomføre ytterligere effektivisering av kommunens tjenestenivå over de kommende år. Heldigvis haster det litt mindre så vi kan være sikre på at vi tar kloke valg.

signatur Arne Ingebrigtsen Rådmann

Klikk utenfor for å lukke