Hopp til innhold

Kristiansund kommune

Hendelser i 2016

JANUAR

Formannskapet vedtar deltagelse i et IKT-ORKidéprosjekt for etablering av felles KommuneTV-løsning. 8. trinn ved ungdomsskolene i Kristiansund og Averøy gjennomfører dialogtreff som ledd i kommunens «Demokratiprogram for barn og unge».

Ved årsskiftet passerer kommunen over 4 000 følgere på facebook. Stephanie Helland tiltrer som enhetsleder for den nye sykehjemsenheten, Katrine Roksvåg for Storhaugen helsehus og Richard Wiig for Kristiansund voksenopplæring. I samarbeid med den lokale demensforeningen avholder Pårørendeskolen i Kristiansund sitt første kurs i 2016 og Friskliv- og mestring starter det nye året med flere tilbud enn tidligere. Et uanmeldt besøk av ISO-piloten fastslår høy matvarehygiene på Felleskjøkkenet. Nordmøre Krisesenter er 30 år.

Det er 11 nyttårsbranner i Kristiansund som direkte følge av fyrverkeri. Folkemøte om regionreformen sørger for fullt hus på Thon hotell Innlandet og 23. januar er det stor sykehusmarkering på Idrettsplassen. Etter fire års stillstands på grunn av snømangel blir Freikollheisen endelig satt i drift igjen. Ekstremværet «Tor» slår inn over kysten. Rådmannen setter krisestab, men det er ingen personskader i vår kommune som følge av uværet.


FEBRUAR

Bystyret vedtar å gjennomføre prosjektering av nytt samlokalisert avlastningstilbud for personer med nedsatt funksjonsevne på Sommero, videreføring av kommunens seniorpolitikk samt bosetting av 77 flyktninger i 2016 – hvorav 10 enslige mindreårige. I tillegg slutter bystyret seg til at rådmannen vurderer kommunens eierinteresser med sikte på å redusere antall/omfang, etter at retningsvalg i kommunereformprosessen er foretatt.

Formannskapet tilrår at politiets senter for lønn og regnskap legges til Kristiansund. Kristiansund velger innbyggerundersøkelse som høringsmetode i kommunereformen og Kristiansund, Averøy, Gjemnes, Tingvoll, Halsa og Aure signerer intensjonsavtale om en eventuell ny storkommune med Kristiansund som regionsenter.

Kommunen opplever et stort frivillig engasjement rundt de om lag 400 flyktningene som er i Kristiansund og 1. februar får over 90 asylbarn skoletilbud. Tormod Skundberg tiltrer som enhetsleder for Plan og byggesak. Kristiansund framheves som foregangskommune i bruk av moderne gatebelysning og de første pasientene skrives inn på Storhaugen helsehus.


MARS

Bystyret godkjenner at kommunen inngår som deltager i Møre og Romsdal Revisjon IKS og at selskapet blir valgt som revisor for kommunen med virkning fra 1.7.2016.

Kommunen får medhold fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet om å gi lån til bygging av ny Meløybru. Statens vegvesen støtter ikke «Bypakken» for Kristiansund i Nasjonal Transportplan.

Eiendomsdrift lanserer neste trinn i rehabilitering av de kommunale boligene i Tollåsenga og 16. mars blir Storhaugen helsehus offisielt åpnet. Kommunalteknikk varsler langåpent annenhver torsdag og redusert søppeltømming om sommeren. Kantina på rådhuset har ett-årsmarkering.

Klokka på Piren rehabiliteres etter initiativ fra Gamle Kripos og innsamlede midler.


APRIL

Rådmannen får fullmakt til å ivareta kommunens interesser i utredningen av nytt distriktsmedisinsk senter i Kristiansund, uavhengig av den uavklarte striden med helseforetaket om lokalisering av nytt fellessykehus.

Oppsummeringen etter innbyggerhøringen og folkeavstemmingene på Nordmøre om kommunereformen viser at det kun er innbyggerne i Kristiansund som ønsker å slå seg sammen med nabokommunene, mens nabokommunene fortrinnsvis ønsker å fortsette som egne kommuner. Rundt 1 750 elever på videregående skoler samt alle tiende klassingene får informasjon om kommunereformen etter invitasjon fra ordfører Kjell Neergaard. Regionreformen blir lansert av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner – 19 fylker ønskes endret til om lag 10 regioner.

Orkla vedtar å legge ned Ello i Kristiansund.

Siv Iren Stormo Andersen tiltrer som kommunalsjef for Helse og omsorg. Rokilde sykehjem blir tildelt DOGAs hederspris for prosjektet «Trivselsvenn» og Karihola barnehage får kommunens HMS-pris. Alle søkere med lovfestet rett blir tildelt barnehageplass. I forbindelse med utviklingen av ny sentrumsplan gjennomføres det for første gang en digital barnetråkkregistrering. Plan og byggesak iverksetter LEAN for å bedre saksbehandlingstiden ved enheten og biblioteket starter med selvbetjent utlån. Kristiansund blir utpekt som én av landets 27 språkkommuner.

Sundbåtselskapet lanserer ideen om ny batteridrevet sundbåt og Vardetårnet pusses opp i regi av Gamle Kripos.


MAI

Bystyret ønsker at ORKidé utreder eventuell tilknytning til Trøndelag i forbindelse med regionreformen. Rettsaken om plassering av nytt fellessykehus på Opdøl starter i Inntrøndelag tingrett.

Regjeringen støtter utviklingen av et regionalt senter for helseinnovasjon og samhandling i Kristiansund med 12 mill. kroner.

Kristiansund er én av tre kommuner i landet som tilbyr internettassistert behandling basert på kognitiv terapi. Helsestasjonene i Kristiansund sertifiseres som ammekyndige helsestasjoner.


JUNI

Bystyret foreslår kommunesammenslåing mellom Kristiansund, Averøy, Gjemnes og Tingvoll. ORKidé vedtar å gjennomføre en egen utredning om eventuell regiontilknytning til Trøndelag. Inntrøndelag tingrett avgir dom i sykehussaken og kommunen taper første runde.

Nordmøre interkommunale renovasjonsselskap (NIR) lanserer egen app for avfallsinnhenting. Skattekontoret i Kristiansund opprettholdes.

Kristiansund får 17 mill. kroner i ekstra sysselsettingsmidler på grunn av krisen i oljenæringen. Pengene skal brukes til vedlikehold av kommunale bygg. Sparebank1 Nordvest blir kommunens nye hovedbankforbindelse og Årsrapport 2015 lanseres i fulldigital utgave. Bjørg Hammervold (74) får Kongens fortjenstmedalje for lang og tro tjeneste i kommunen og avdelingsingeniør Svein Thorsø får Vannprisen 2016 for sin innsats og engasjement innenfor fagområdet vann– og avløpsteknikk. 18 «Snublesteiner» blir støpt ned til minne om kristiansundsjødene som ble tatt av dage under 2. verdskrig og 23 hundeposestasjoner blir utplassert i områder der det ofte luftes hunder.


JULI

Arbeidet med renovering og ombygging av Vågeveien 4 til kommunalt administrasjonsbygg starter opp.


AUGUST

Kommunen inngår opsjonsavtale med foreningen Kulturfabrikken om salg av det gamle forkjøkkenet i Vågen. Kristiansund vinner kampen om lokalisering av politiets nye lønns- og regnskapssenter.

Kommunen inngår avtaler med Aure og Halsa kommuner om kjøp av sykehjemsplasser som følge av totalrenovering av Rokilde sykehjem.

Det ene løpet i Kaibakken blir gågate i perioden 18. august – 8. oktober, for å se om dette skaper mer byliv.


SEPTEMBER

Bystyret vedtar å anke sykehussaken inn for lagmannsretten. Advokatfirmaet Hjort DA engasjeres til å føre saken for kommunen. Pilotveien lanseres som nytt sted for selvsortering og omlasting av avfall.

PPT for Ytre Nordmøre gjennomfører første samling i kompetanseprogrammet mot mobbing i skolen.

Nordmørslista vurderer å stille med liste til Stortingsvalget i 2017. Fagskolen i Kristiansund får midler til å utvikle nasjonale studier i Kristiansund. KBBL kunngjør at de er klar for å sette i gang arbeidet med utbygging på Skorpa.


OKTOBER

Bystyret vedtar bygging av 3 nye kommunale barnehager i kommende økonomiplanperiode.

Fylkesmannen tilrår kommunesammenslåing mellom Kristiansund, Averøy, Tingvoll og deler av Gjemnes (Bergsøy). Kristiansund sitt initiativ til nye forhandlinger fører ikke fram til endret resultat. Sprik i ORKidé om regiontilknytning. 6 kommuner ønsker tilknytning til Trøndelag – 4 mener Møre og Romsdal bør bestå som egen region.

Kommunens årsrapport for 2015 blir kåret til beste offentlige årsrapport for kommuner og fylkeskommuner under årets Farmandprisutdeling.

Kristiansund Ballklubb (KBK) blir seriemester og rykket opp i eliteserien.


NOVEMBER

Bystyret vedtar ny skolestruktur og bygging av 2 nye skoler. Bystyret tilrår at hele eller deler av Møre og Romsdal bør bli en del av den nye trøndelagregionen og vedtar å gå videre med saken hvis fylkestinget vedtar at de ønsker å videreføres som egen region. Kommunen benytter seg av forkjøpsretten ved oppkjøp av Vikan Eiendom AS og bystyret tilbyr å erverve KBK sine akser i Kristiansund Stadion AS.

Fylkestinget vedtar en høringsuttalelse om at Møre og Romsdal blir egen region og Fylkesrådmannen foreslår bevilgning til «Campus Kristiansund». Helse Møre og Romsdal vedtar fortsatt dagkirurgi i Kristiansund.

Kristiansund kommune scorer best av alle evaluerte kommuner i «Kommunekompasset» 2016. 24. november arrangerer kommunens innkjøpstjeneste næringslivsdag for lokale og regionale leverandører. Kommunalteknikk melder at arbeidet med å skifte ut og legge nytt ledningsnett i Clausens gate blir forsinket på grunn av uforutsett mye sprenging og gammelt rørsystem. Morbærtreet feirer 25-års jubileum og kantina ved Storhaugen helsehus blir satt i drift.


DESEMBER

Bystyret vedtar videreutvikling av Atlanten idrettspark, herunder Atlanten stadion, og at salg av Idrettsplassen forsøkes unngått. Bystyret vedtar også å etablere et utviklingsselskap for ny virksomhet på Bolgneset samt prøveordning med gratis sundbåt på lørdager i 2017.

Formannskapet behandler evalueringsrapporten fra stengingen av Kaibakken og tilrår ikke videreføring av prosjektet. Formannskapet vedtar foreløpig program for Kristiansund 275 år.

Stortingets familie- og kulturkomité kommer med en positiv merknad til snarlig realisering av nytt opera- og kulturhus i Kristiansund. Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet pålegger regjeringen å vurdere hvordan det kan utvikles et robust og langsiktig tilbud om høyere utdanning i Kristiansund. Helsetilsynet kommer med sterk kritikk i «Sebastiansaken».

Arbeidet med utbedring av Rv 70 Tingvoll – Meisingset starter opp. Planleggingsarbeidet med «Snarveien» på Averøy legges på is da Averøy kommune ikke ønsker å bevilge mer penger til prosjektet. Dramatisk ekstraordinært årsmøte i Nordmørslista – sentrale personer forlater møtet og melder seg ut.

Prosjektledelsen til det nye senteret for helseinnovasjon og samhandling lyses ut og flere intensjonsavtaler signeres.


SERVICE OG KULTUR

 • Servicekontorer har arrangert «Seniornett» hver onsdag med deltakere i alderen 65 til 85 år. Tilbudet skal motivere innbyggerne til å lære seg data og internett – alt fra å slå på maskinene til å benytte offentlige tjenester.
 • Økonomiseksjonen har gjennom levering av relevante økonomidata og annen styringsinformasjon aktivt bidratt til at Kristiansund kommune scorer svært høyt på resultatfokus og effektivitet i Kommunekompasset.
 • Nordmøre Kemnerkontor har utvidet staben med to skatterevisorer og kemnerkontoret utfører nå tjenester for til sammen 13 kommuner lokalisert til Nordmøre, Romsdal og Sør-Trøndelag.
 • Kulturenheten har gjennomført en nasjonalpolitisk kulturdebatt i Festiviteten. Tiltaket hadde stor betydning for arbeidet med nytt opera- og kulturhus.
 • Kulturskolen samarbeidet med Operaen i Kristiansund om oppsetningen av forestillingen «Syver og Beatrice – et sommermysterium». Kulturskolen var leverandør av lydutstyr og –tjenester. I tillegg deltok teaterelever fra skolen i oppsetningen.
 • Biblioteket har innført selvbetjeningsløsning og merket til sammen 75 000 enheter med RFID-brikke, slik at publikum selv kan låne ut og levere inn ved hjelp av automatene.

OPPVEKST

 • Dale barnehage har valgt å sette mobbing i barnehagen på kartet i gjennom dette fått gode barnegrupper med fokus på vennskap.
 • Fløya barnehage har etter forespørsel fra foreldre tatt i bruk egen facebookside. Tilbakemeldingene er svært gode og siden bidrar til et tettere og bedre foreldresamarbeid.
 • Heinsa barnehage har gjennom et godt samarbeid med vaktmester og Eiendomsdrift fått skiftet deler av bordkledningen, malt yttervegger, lagt nytt kjøkkengulv samt fått installert ny brannsentral. Oppgraderingen av bygget medfører økt trivsel i hverdagen.
 • Karihola barnehage har i lengre tid jobbet med organisering og aldersdelsinndeling av barna i grupper. Ansatte følger barna over tid og alle barn under tre år har nå opphold i avdelingen Lilleputten. Barnehagen har fått gode tilbakemeldinger på den nye organiseringen.
 • Myra barnehage har implementert «Språkspor» og oppdatert sin språk- og begrepsplan. Denne brukes nå som et arbeidsdokument i planleggingen av alt språkarbeid i barnehagen.
 • Rensvik barnehage har gjennom prosjektet «La mæ få klar det sjøl» økt nærværet blant de ansatte.
 • Røsslyngveien barnehage har sammen med foreldre gjennomført dugnadskvelder på barnehagens uteområde. Positivt for barn og ansatte at barnehagens «uterom» fikk en oppgradering. Behovet var stort, og arbeidet fortsetter våren 2017.
 • Bjerkelund skole fikk ferdigstilt modulbygget ved skolen og kunne igjen tilby alle klasser fullverdige og flotte klasserom. Dette medført også at skolen fikk tilbake spesialrommene mediatek, kunst- og håndverk samt mat- og helse. Tidligere plassutfordringer ble løst for dette skoleåret.
 • Dale barneskole har økt sin samlede kunnskap om vurdering og læring, og utøver en kollektiv vurderingspraksis som er svært gunstig for elevenes læring og kompetanseutvikling.
 • Frei skole har sammen med de andre barneskolene og ungdomskolen på Frei (Freiklynga) innledet et tett samarbeid i forhold til overgangen mellomtrinn/ungdomstrinn. Satsingen har som mål å heve de faglige resultatene forelevene.
 • Gomalandet skole har hatt fokus på bevisst rekruttering og bruk av riktig kompetanse på rett sted. Dette skal bidra til at skolen arbeider optimalt med satsingsområder; språklig kompetanse, fysisk og psykisk helse og sosial kompetanse. Arbeidet er med på å utvikle skolemiljøet for ansatte, elever og foreldre/foresatte.
 • Innlandet skole hadde i vårsemesteret egen innføringsklasse for 28 elever på 1.-2. trinn. Dette var en positiv erfaring for elever og personale, og var til berikelse for hele skolemiljøet.
 • Nordlandet barneskole har gjennomført foreldreundersøkelse. I følge undersøkelsen opplevde foreldrene at barna trives på SFO og at de har et godt samarbeid med personalet der. På flere punkter i undersøkelsen var det signifikant bedring.
 • Rensvik skole fikk i høst merket opp skoleplanen med bokstaver og tall. Dette gjør at skolen lett kan kombinere fysisk aktivitet med læring. I tillegg ble lærerne kurset i bruken av dette.
 • Atlanten ungdomsskoleønsker å være en foregangsskole og fokuserer på IKT og hvordan dette kan brukes pedagogisk i undervisning og læring. Alle 8. klassinger fikk hver sin pc ved skolestart og skolen jobber godt med digitalt læringsmiljø og målet om å være en fremtidsrettet skole. Skolens lærere er ettertraktede foredragsholdere rundt om på Nordmøre.
 • Voksenopplæringen har i samarbeid med Kristiansund videregående skole opprettet et tilbud om grunnskoleopplæring for unge voksne innvandrere i aldersgruppen 16-23 år. Dette er med på å senke terskelen for å satse på utdanning for innvandrerungdom og sikre at de fullfører påbegynt utdanningsløp.
 • Barn, familie og helse opprettet «Tverrfaglig helsestasjon» (TH) som består av helsesøster, spesialpedagog, familieveileder, lege og fysioterapeut, samt jordmor ved behov. Tilbudet er et utvidet helsestasjonstilbud til risikoutsatte barn i alderen 0-5 år og deres familier, og skal gi rett hjelp til rett tid. TH skal også fungere som los og koordinere tidlige tiltak rundt barnet med familien. Det er utviklet en metodebok for TH.
 • PPT igangsatte et kompetanseprogram for alle skoler i vårt distrikt med fokus på hvordan en skal forebygge, avdekke og stoppe mobbing. Programmet går over ett skoleår.

HELSE OG OMSORG

 • Hjemmetjenesten har gjennom målrettet arbeid redusert sykefraværet fra 15,2 % i 2015 til 12,1 % i 2016 – en reel nedgang på 20,4 %. Det økte nærværet er viktig for mange andre områder, som pasientsikkerhet samt kvalitet og kontinuitet på tjenestene.
 • Flyktningetjenesten i NAV Kristiansund bosatte totalt 111 flyktninger, av disse er 10 enslige mindreårige. De 10 unge guttene som kommer fra Eritrea og Syria, er alle godt i gang med skolegang og fritidsaktiviteter i kommunen.
 • Morbærtreet ved Bo og habilitering ble flyttet fra privatleide lokaler til Folkets hus. De nye lokalene var større enn tidligere, og fra høsten flyttet derfor deler av tilbudet ved Stortua arbeidssenter med to ansatte over til Morbærtreet.

TEKNISK

 • Kommunalteknikk utførte omtrent det dobbelte av planlagt aktivitet knyttet til moderniseringen av kommunens gatelys. Det ble følgelig brukt dobbelt så mye penger. Kommunen fikk på nytt nasjonal oppmerksomhet på sin satsing av «intelligent» system og bruk av aller nyeste LED-teknologi her til lands.
 • Plan- og byggesak har fokusert på rydding og organisering. Det er fjernet om lag 900 restanser i ryddeprosjektet og byggesaksbehandlingen har kommet et godt stykke på vei med rasjonalisering av saksbehandling.
 • Brann og redning har prioritert kompetanse og øvelser, for best mulig å dekke innbyggernes forventninger ved brann eller andre ulykker.

Klikk utenfor for å lukke