Hopp til innhold

Kristiansund kommune

Bo og habilitering

Vi har omorganisert enheten og framstår nå som robust i forhold til de tjenestene vi skal yte. 1. juni flyttet Morbærtreet inn i nye og større lokaler i Folkets hus. Bekkefaret bofellesskap er renovert og utvidet med 3 leiligheter. Vi har redusert ventelistene ytterligere selv om antall døgn i avlastning og antall personer i dagtilbud økte i 2016.

Fakta

Rammeområdet omfatter

  • botilbud med døgnkontinuerlige tjenester
  • dag- og arbeidstilbud
  • avlastning
  • støttekontaktordning

Tjenesten skal gi et tilrettelagt tilbud til personer med ulik funksjons-, utviklings- eller multifunksjonshemming, utagerende adferd og/eller store hjelpebehov.

Mål og resultater

Resultatgrense:

Ønsket resultat

Akseptabelt resultat

Uakseptabelt resultat

Unikt målekort – rammeområde bo og habilitering – fokusområde brukere

Hovedmål – Gode tjenester med fokus på kvalitet, tilgjengelighet og brukermedvirkning

Suksessfaktor

(delmål)

Måleindikator

Resultat-krav

Resultat 2014

Resultat 2015

Resultat 2016

Kommentar
Optimal utnyttelse av tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne Ventelister

Minus 10 personer

31

28

25

5 personer fikk nytt tilbud om bolig tilknyttet bofellesskap.
Beleggsprosent / lediggang i boliger

100 %

100 %

100 %

100 %

Sammenheng med ventelister.
Antall personer i dagtilbud

75

72

73

77

Nye brukere.
Antall døgn avlastning

2 800

2 957

3 531

 3 886

Økt med 355 døgn fra 2015. Økningen skyldes flere søknader om avlastning og økt avlastningsmengde for enkeltbrukere.
Høy faglig kvalitet, basert på tverrfaglighet Antall avvik legemiddelhåndtering

0

84

113

63

Oppfriskningskurs og

eLæringskurs i legemiddelhåndtering for alle ansatte. Assistenter blir oppfordret til å ta utdanning som helsefagarbeider.

Antall avvik vold og trusler om vold

0

1 302

1 230

224

Reduksjon kan skyldes tolking av måleindikator og underrapportering i forhold til tidligere år.
Pleietyngde IPLOS variabel “styre egen adferd”

Reduksjon

Tilpasning i fagsystemet skjer først i 2017.
Antall avvik i forhold til bruk av tvang (dispensasjoner)

25

67

75

65

Enheten mangler/ har ikke mange nok medarbeidere med høyere utdanning. Det må arbeides med kompetansehevende tiltak både på fagarbeider og høyskolenivå.
Antall avvik i forhold til brudd på tvangsvedtak

0

0

30

39

Kan skyldes tolking av måleindikator og mulig underrapportering.


Ressurskrevende brukere

Antall ressurskrevende brukere er redusert med 3 personer fra 2015 til 2016. Reduksjonen skyldes at brukere har gått bort eller har falt under innslagspunktet for hva som defineres som ressurskrevende brukere.

Utfordringer og planer

Rådmannen vil tilby differensierte tilbud til mennesker med omfattende og sammensatte pleie- og hjelpebehov og bygge opp et effektivt avlastningstilbud som ivaretar brukernes behov.

Samtlige vedtak i tjenesten skal revideres for å sikre brukernes rettssikkerhet og bidra til effektiv drift av tjenesten.

Fokus på boligtilbud til brukergruppen fortsetter også i 2017.

Klikk utenfor for å lukke