Hopp til innhold

Kristiansund kommune

Foto: Anne Mari Flatset / NRK
decorative element
Foto: Anne Mari Flatset / NRK

Kjell Neergaard

2016 var et særdeles aktivt år i Kristiansund kommune. Det ble satt opp høy utgangshastighet på nye prosjekter innen helse, næring og kultur – og vi går inn i en utviklingsperiode med nye barnehager og skoler. Året hadde også sine store utfordringer knyttet til arbeidsledighet, rettsprosess i sykehussaken og arbeidet med kommune- og regionreform.

Internt i driften av kommunen har dyktige medarbeidere levert bedre enn fjoråret; gjennom i mange tilfeller en mer optimal ressursutnyttelse. Kommunen er blitt bedre og tydeligere på innovasjonsprosesser, og det blir avgjørende så hurtig som endringer skjer innen nye teknologier.

Som ordfører treffer jeg både mange ansatte og innbyggere i løpet av et driftsår. Jeg er stolt av den innsatsen som legges ned av den enkelte medarbeider. Vi har mange hverdagshelter i kommunen vår. Jeg vil trekke frem én personlighet som har vist vei, og som jeg møtte i 2016. Bjørg Hammervold har gitt mye av seg selv gjennom 54 år i helsesektoren. I en alder av 73 år var hun fortsatt aktivt med som villig tilkallingsvakt ved Rokilde sykehjem. Kollegaene satte slik pris på Bjørg, at de søkte ordenskanselliet om Kongens fortjenstmedalje. Kongen syntes hun var verdig en slik heder, og Bjørg Hammervold fikk den store opplevelsen å bli invitert til slottet for å takke kong Harald. Men det var jo egentlig motsatt; det var majesteten som takket Bjørg for hva hun hadde levert i omsorgsyrket. Bjørg Hammervold er en inspirasjonskilde for alle ansatte i kommunen.

Uten frivillighet stopper Kristiansund. Det legges ned en fenomenal innsats for å holde hjulene i gang i dans og musikk, idrett og organisasjoner – og det finnes foreninger av mange kategorier som samler mennesker rundt en sak eller som er et klubbmiljø. Det er så mange enkeltpersoner som kunne vært trukket frem i lyset som inspirerende ildsjeler. Jeg hilser til dere alle. Stå på videre!

Noen ganger vinner vi en konkurranse, men det er også noen bitre nederlag som må svelges. På den positive siden finner vi plasseringen av politiets lønn- og regnskapssenter her hos oss som en svært viktig avgjørelse fra sentralt hold. Vi har for få offentlige arbeidsplasser, og vi tapte mange stillinger med regjeringens beslutning om valg av sykehustomt og konsekvensene av nærpolitireformen. Det var en stor skuffelse at Orkla vedtok å flytte Ellos produksjon til Sverige. En lønnsom og historisk sett viktig bedrift forsvinner ut av byen. Den Danske Bank la ned sin avdeling, og to andre forretningsbanker har sentralisert funksjoner.

Å flytte på betydelige brikker i samfunnsmodellen, gir langsiktige ringvirkninger – som vi er nødt til å forbedre eller reparere. Jeg tenker naturligvis på en så viktig sak som sykehustilbudet for barn. Sykehusledelsen bør lytte mer til folket. I 2016 hadde vi hendelser rundt barn og helse som vi skulle vært foruten. Stenging av barneavdelingen på sykehuset i helgene var en farlig beslutning, og det er en situasjon som bekymrer mange i Nordmøre og Romsdal.

Helse Møre og Romsdal vedtok i november at det fortsatt vil være dagkirurgi i Kristiansund. Vi holder på med utredningsarbeid rundt et fremtidig distriktsmedisinsk senter. Regjeringen støttet et helseinnovasjonssenter med 10 mill. kroner og prosjektledere er ansatt.

I 2016 ble de første pasientene skrevet inn på Storhaugen helsehus, og dette senteret er et stort løft i vårt tilbud til eldre og syke som trenger døgnplass.

«Campus Kristiansund» i høyskolen har fått større oppmerksomhet. Prosjektleder er ansatt, og nå fortsetter arbeidet med å utvikle et høyskolesenter i Kristiansund med 1 000 studenter og spennende studieretninger som treffer fremtidsrettede næringer. Bystyret har vedtatt ny skolestruktur. To nye skoler vil bli reist, og Innlandet skole går videre. Vedtaket legger sterke føringer på en kvalitetsheving i grunnskolen. Vi står foran store investeringer i moderne skolebygg. Bystyret har også vedtatt en plan for barnehageutdanning med tre nybygg. Det starter med Karihola barnehage i 2017.

Innenfor kultursektoren har vi også ambisjoner. Operaen er aktuell og trekker et stort publikum. Kulturkomitéen i Stortinget liker planene om nybygg. Vi er kloss på et politisk gjennombrudd nasjonalt når gjelder det å fullføre denne langvarige prosessen med storstue i kunst- og kulturformidling.

Kristiansund Ballklubb rykket opp i øverste divisjon i fotball, til alles begeistring. Det setter byen på det nasjonale kartet. På anleggssiden er det gjennomført et stort løft, også med betydelige kommunale bidrag, og samtidig har politikerne vedtatt utviklingen av Atlanten stadion og tak over kunstisbanen.

En stabil oljepris rundt 55 dollar fatet og sterk kostnadsreduksjon i boring og leverandørtjenester har åpnet for nye investeringer på midtnorsk sokkel. Maria-feltet er under utbygging, og regjeringen har godkjent planene for Trestakk og Dvalin. Det er levert plan for utbygging og drift av Njord Future og Bauge, og lisensen i funnet Pil & Bue har gjort beslutning om design. I 2018 åpner feltet Aasta Hansteen og gassrøret Polarled til Nyhamna. De neste fem årene vil inneholde en rekke tilknytningsprosjekter til etablert infrastruktur. Olje- og gassnæringen er på vei oppover og Kristiansund vil ha en betydelig rolle i flere tiår fremover. Vi følger med på de store endringene som berører aktørbildet blant operatørselskaper.

Marin sektor er fortsatt lønnsom og er på toppen av en høykonjunkturperiode. Vår region har offensive aktører i havbruk. Kommunens bidrag er å utvikle nytt areal for et havteknologisenter som kan tilrettelegge for nye næringer i dyphavet.

I kommunereformen hadde Kristiansund et sterkt ønske om å lage en større kommune sammen med naboene våre. Slik ble det ikke, og jeg respekterer fullt ut demokratiet i de andre kommunene. Når det er sagt så kan ikke dette stoppe oss i å utvikle oss videre, sammen. Derfor er jeg glad for at Nordmøre Regionråd har vedtatt et nytt strategidokument. Der er det blant annet slått fast at for å styrke konkurransekraften og attraktiviteten så må Nordmøre stå samlet og i større grad tenke felles samfunnsutvikling. I denne sammenheng må også Kristiansund styrke sin rolle som regionsenter. Dette fordrer samarbeid på tvers av kommunegrenser og partier, og denne utfordringen må vi ta tak i sammen.

Regionreformen nærmer seg også en foreløpig avslutning. Her har det vært delte meninger både i fylket og på Nordmøre. Regjeringen har bestemt at Møre og Romsdal skal bestå som egen region. Sammen med 4 andre kommuner ønsker vi en faktabasert tilnærming for å få vurdert om det er grunnlag for å søke om endret regiontilhørighet og det er Stortinget som må ta en beslutning om en slik eventuell grensejustering.

Til slutt vil jeg sende en takk til bystyret og kommunens kompetente administrasjon for konstruktive og gode samarbeid i 2016. Et nytt og spennende år møter oss i 2017.

signatur Kjell Neergaard Ordfører (Ap)

Klikk utenfor for å lukke