Hopp til innhold

Kristiansund kommune

Samfunnssikkerhet og beredskap

Kristiansund skal være en trygg kommune å leve og virke i. Øvelser gjennom året viser at beredskapen er god og fungerer etter intensjonene.

Mål

Kristiansund skal være en trygg kommune å leve og virke i.

Vi skal

  • Ivareta innbyggernes sikkerhet og trygghet.
  • Oppfylle vår lovfestede beredskapsplikt.

Resultat

Ivareta sikkerhet og trygghet

Vi har i løpet av 2016:

  • Gjennomført årlig nasjonal varslingsøvelse initiert av Justis- og beredskapsdepartementet rettet mot kommunens kriseledelse.
  • Deltatt i beredskapsøvelsen «Fårikål 2016» i regi av Fylkesmannen i Møre og Romsdal.
  • Gjennomført flere øvelser med farlig gods og hendelser med farlig stoff på vei og sjø.
  • Inngått to fellesavtaler med organisasjoner knyttet til omfang, ansvar og innhold i organisasjonenes bistand til kommunen i en beredskaps-/krisesituasjon.

Innfasing av ny velferdsteknologi for mottak av trygghetsalarmer har pågått i hele 2016. I tillegg har vi arbeidet aktivt med opplæring og bruk/øvelser av nødetatenes samvirke knyttet til pågående livstruende vold (PLIVO).

Oppfylle lovfestet beredskapsplikt

Kommunens kriseberedskap er ikke aktivert i 2016, men noen få små hendelser er registrert i CIM. Øvelsene har dekket lovkravet om beredskapsplikt.

Utfordringer og planer

For å kunne ivareta innbyggernes sikkerhet og trygghet er det viktig å gjennomføre realistiske øvelser. Det er planlagt 2 ulike beredskapsøvelser i løpet av 2017:

  • Varslingsøvelse i regi av Fylkesmannen i Møre og Romsdal.
  • En «table top» øvelse for kommunens kriseledelse. Øvelsen vil bli kjørt som en uvarslet øvelse på bakgrunn av en skarp hendelse.

Utarbeidelse av beredskapsdelplaner for alle enheter ferdigstilles i 2017. Planarbeidet knyttet til kommunens overordnede beredskapsplan er forsinket. Planen kommer til politisk behandling i 2017.

Klikk utenfor for å lukke