Hopp til innhold

Kristiansund kommune

Fokusområde økonomi

Netto driftsresultat viser en betydelig bedring for andre året på rad, men vi har fortsatt økonomiske utfordringer knyttet til den kommunale tjenesteproduksjonen. Lånegjelden er økende og vi har ikke udisponerte midler på disposisjonsfond. Egenkapitalen er svekket, og gjeldsgraden økt i løpet av 2016. Kommunens pensjonskostnader er betydelige, men beløpet som er ”bundet” i premieavvik er redusert de siste to år.

Økonomisk handlingsrom er avgjørende for å kunne opprettholde og videreutvikle tjenestetilbudet til kommunens innbyggere. En god og bærekraftig økonomi sikres gjennom god økonomistyring og vedtatte handlingsregler for driftsbudsjett, investeringsbudsjett og finansforvaltning.

Mål og resultater

Resultatgrense:

Ønsket resultat

Akseptabelt resultat

Uakseptabelt resultat

Gjennomgående målekort – fokusområde økonomi

Hovedmål – God økonomistyring og godt økonomisk handlingsrom

Suksessfaktor

(delmål)

Måleindikator

Resultat-krav

Resultat 2014

Resultat 2015

Resultat 2016

Endring fra

sist måling

Godt økonomisk handlingsrom Netto driftsresultat

1,75 %

-1,9 %

0,5 %

3,43 %

Ønsket resultat

Langsiktig gjeld i forhold til brutto driftsinntekter

Reduksjon

Økning

Økning

Økning

Strek, akseptabelt resultat

Egenfinansiering av investeringer

25 %

11,0 %

13,8 %

19,2 %

Ønsket resultat

Likviditetsgrad 1

2,0 %

1,19 %

1,32 %

1,42 %

Ønsket resultat

Egenkapitalprosent

10 %

1,39 %

5,06 %

2,74 %

Gjeldsgrad

25 %

70,91 %

18,75 %

35,53 %

Pil ned, uakseptabelt resultat

God økonomistyring Rammeområdene
– avvik i forhold til budsjett

≥ 0 %

– 3,2 %

– 3,7 %

– 1,6 %

Ønsket resultat

Avsetning disposisjonsfond
– avvik i forhold til budsjett

0

0

– 24 928

0

Ønsket resultat

Effektiv tjenesteproduksjon Andel utvalgte produktivitets-indikatorer (KOSTRA) med bedre resultat enn K13

Fokusområdet Økonomi er skilt ut som eget målekort og utvidet med flere suksessfaktorer og måleindikatorer. Målekortet er gjennomgående for hele kommunen. Det er så langt ikke definert egne resultatgrenser for alle måleindikatorene.

Økonomisk handlingsrom

Sentrale finansielle nøkkeltall

(alle nøkkel­tall
i prosent av sum
drifts­­inntekter)
Kristiansund K13 Lgj.sn
2012 2013 2014 2015 2016 2016 2016
Brutto drifts­resultat -0,3 0,8 -0,9 1,2 4,3 4,0 3,7
Netto drifts­resultat -1,0 -0,4 -1,9 0,5 3,4 4,3 4,0
Finans­utgifter 4,5 5,0 4,9 5,0 5,7 4,3 4,1
Netto låne­gjeld 71,4 74,0 83,1 93,0 93,2 84,9 78,2
Disposisjons­fond 1,7 1,5 0 0 0 9,0 7,9

Utviklingen viser at Kristiansund kommune ikke har et godt økonomisk handlingsrom.

Det vises til områdene Drift, Investering og Balanse for en grundigere gjennomgang av regnskapet for 2016.

Økonomistyring


Kommunal tjenesteproduksjon

Grafen viser avvik fra budsjett for den kommunale tjenesteproduksjonen. Den kommunale tjenesteproduksjonen hadde et netto merforbruk på 18,4 mill. kroner i forhold til budsjett i 2016. Det har vært et samlet merforbruk knyttet til kommunens rammeområder de siste fem årene. Selv om den interne driften totalt sett viser merforbruk klarte vi å redusere merforbruket med 23,2 mill. kroner i løpet av 2016.

Analyseverktøyet Visma BI ble anskaffet høsten 2016. Verktøyet skal bidra til bedre økonomistyring. I tillegg ble både kommunens økonomi- og finansreglement revidert.

Effektiv tjenesteproduksjon

Vi har ikke definert utvalgte produktivitetsindikatorer.

Det økonomiske merforbruket i forhold til budsjett innenfor tjenesteområdene, er betydelig redusert fra 2015 til 2016. Sentrale faktorer som bruk av overtid og innleie av eksterne vikarbyrå, er kraftig redusert. KOSTRA-tallene viser likevel at vi innenfor de fleste store tjenesteområdene har mer å hente på ytterligere effektivisering og prosessoptimalisering.

Utfordringer og planer

Økonomisk handlingsrom

Rådmannen vil videreføre et tydelig fokus på å etablere et økonomisk handlingsrom for kommunen og utvikle en sunn og god kommuneøkonomi. Økonomisk handlingsrom er avgjørende for å kunne opprettholde og videreutvikle tjenestetilbudet til kommunens innbyggere.

Netto driftsresultat er den primære indikatoren for økonomisk balanse i kommunesektoren. Den viser hvor mye som kan disponeres til avsetninger og bidrag til å finansiere investeringer etter at driftsutgifter, renter og avdrag er betalt. Ambisjonsnivået for netto driftsresultat er satt til minimum 1,8 % i 2017.

Egenfinansieringen viser hvor stor andel av investeringene som er finansiert med egenkapital, salg av anleggsmidler, overføringer og tilskudd. Målet er en egenfinansiering på minimum 25 % av investeringskostnadene i løpet av økonomiplanperioden.

Disponible fond viser hva som er tilgjengelig av frie reserver og fondet bør ligge på om lag 2,5 % av brutto budsjett. Det skal i løpet av perioden etableres et disposisjonsfond som setter kommune i stand til å takle uforutsette hendelser på en god måte. I løpet av 2017 skal den første avsetningen til disposisjonsfond gjennomføres.

Lånegjelden har økt de siste årene og vil fortsette å øke i økonomiplanperioden. Selv om rentenivået er lavt har ikke kommunen nødvendig økonomisk handlingsrom. Målet er å redusere kommunens rentesensitivitet i økonomiplanperioden.

Økonomistyring

Rådmannen vil videreføre arbeidet med å sikre en god og bærekraftig økonomi gjennom god økonomistyring og vedtatte handlingsregler for driftsbudsjett, investeringsbudsjett og finansforvaltning.

I 2017 tas Visma BI i bruk gjennom utrulling til ledelsen i hele organisasjonen. Verktøyet vil gi oss mer operative styringsdata, og derigjennom sikres muligheten for raskere respons ved eventuelle avvik.

Effektiv tjenesteproduksjon

Rådmannen vil, på bakgrunn av gjennomgangen av de kommunale tjenestene, vurdere tilpasninger som gir en mer optimal sammenheng mellom ressursinnsats og resultatoppnåelse. Det skal leveres tjenester av et omfang som samsvarer med statens forventing til kommunen, og med en ressursbruk som samsvarer med gjennomsnittet for kommuner i kommunegruppe 13.

I 2017 skal Kommunalteknikk gjennomgå en organisasjonsutviklingsprosess etter mal fra tidligere prosesser i andre tjenesteområder. Dette vil gi enda bedre tjenester, og en tydeligere rolleavklaring internt og eksternt.

Klikk utenfor for å lukke