Hopp til innhold

Kristiansund kommune

Grunnskoler

Ny skolestruktur for barnetrinnet ble vedtatt i 2016. Vi ble utpekt til språkkommune og tildelt midler for å arbeide videre med språklig kompetanse. Hovedmålet er implementering av «Språkspor», og innsatsområdene er begrepsopplæring barneskole, samt arbeid med grunnleggende ferdigheter i lesing og skriving på mellom- og ungdomstrinn. 4 ressurslærere støtter skoleeier i arbeidet. Alle skolene deltar i kompetanseprogrammet mot mobbing i regi av PPT-Ytre Nordmøre.

Fakta

Rammeområdet omfatter

  • 9 barneskoler med skolefritidsordning og 3 innføringsgrupper for barn med minoritetsspråklig bakgrunn
  • 3 ungdomsskoler med innføringsgruppe og alternativ læringsarena
  • voksenopplæring

Tjenesten skal legge til rette for et godt og tjenlig grunnskoletilbud som sikrer elevene gode basiskunnskaper og grunnleggende ferdigheter.

Mål og resultater

Resultatgrense:

Ønsket resultat

Akseptabelt resultat

Uakseptabelt resultat

Unikt målekort – rammeområde grunnskoler – fokusområde brukere

Hovedmål – Gode tjenester med fokus på kvalitet, tilgjengelighet og brukermedvirkning

Suksessfaktor (delmål) Måleindikator Resultat-krav Resultat 2014 Resultat 2015 Resultat 2016 Kommentar
Læringsutbytte –
elevenes faglige resultater skal ligge stabilt på nivå over landsgjennomsnittet
Nasjonale prøver, 5. trinn > lands-snitt 51 51,1 50,6 Resultatet viser nedgang fra 2015, men ligger over landsgjennomsnittet.
Nasjonale prøver, 8. trinn > lands-snitt 49,6 51,2 49,6 Resultatet viser nedgang fra 2015 og ligger under landsgjennomsnittet.
Nasjonale prøver, 9. trinn > lands-snitt 51 53,1 53 Resultatet er fortsatt under landsgjennomsnitt, men tilnærmet uendret fra 2015. Prosjektet «Ungdomstrinn i utvikling»
videreføres.
Læringsmiljø – redusere andel elever som opplever mobbing Elevundersøkelsen for 7. og 10. trinn 5
(= 0 %)
4,7 4,8 4,7 Totalt 21 elever i utvalget opplever mobbing én eller flere ganger per uke. En økning på 4 fra 2015. Alle ungdomsskolene
er MOT-skoler. Barneskolene har egne trivselsprogram. Alle skoler deltar i lokalt kompetanseprogram om mobbing
i regi av PPT Ytre Nordmøre.
Redusere andel elever med enkeltvedtak om spesial-undervisning ned mot landsgjennomsnittet Antall enkeltvedtak < 8,3 % 8,7 % 9,3 % 9,4 % Resultatet er omtrent som i 2015. Vi har fortsatt fokus på å redusere omfanget av spesialundervisning, og styrke
ordinær tilrettelagt undervisning. Det er tilført sentrale midler for å styrke 1.-4. trinn i 2016.
Obligatorisk kartleggingsprøve, lesing 3. trinn < 15,0 % 16,5 % 16,1 % 23,6 % Samsvarende satsningsområder i barnehage og skole, gode overgangsplaner og tidlig innsats i småskolen.
Obligatorisk kartleggingsprøve, regning 3. trinn < 15,0 % 13,7 % 17,95 % 12,5 %
Obligatorisk kartleggingsprøve, engelsk 3. trinn < 15,0 % 11,6 %

Ikke oppdaterte tall for 2016 i systemet.
Ingen skoler skal ha avvik i forhold til forskrift for miljø-rettet helsevern Antall avvik 0 5 7 7 Rettefrist overskredet for 7 avvik.


Spesialundervisning

Antall elever med spesialundervisning varierer fra år til år, og viser en nedgang på 66 elever for perioden. Nedgangen har vært størst på ungdomstrinnet. Nedgangen sees i sammenheng en grundigere kartlegging av elevene og hva skolen kan tilby før det avgjøres om elevene skal få spesialundervisning. Videre har økt fokus på tilpasset opplæring og tidlig innsats vært med på å redusere antallet. Systematisk arbeid på barnetrinnet har også stor betydning for reduksjonen på ungdomstrinnet.

Fordelingen av enkeltvedtak er henholdsvis 109 gutter og 57 jenter på barneskolen, og 77 gutter og 28 jenter på ungdomsskolen i 2016.

Utfordringer og planer

Rådmannen vil at det grunnleggende tilbudet i grunnskolen i form av ordinær og tilpasset opplæring, skal understøttes som den viktigste bærebjelken i det samlede tilbudet. Fastsatte kvalitetsmål skal opprettholdes, med fokus på læringsutbytte og læringsmiljø.

Det skal i 2017 arbeides med implementering av vedtatt skolestruktur.

Klikk utenfor for å lukke