Hopp til innhold

Kristiansund kommune

By- og arealutvikling

Kommunens areal- og utbyggingspolitikk skal være bærekraftig. Vi har tilrettelagt for bolig- og næringsutvikling og konkretisert sentrumsplanarbeidet gjennom nye utredninger, forsøk og møter. I desember vedtok bystyret å etablere et utviklingsselskap for ny virksomhet på Bolgneset. Vi har også sørget for oppgradering av flere av våre offentlige bygg og anlegg.

Mål

Kristiansund kommunes areal- og utbyggingspolitikk skal være bærekraftig med sikte på langsiktig verdiskaping.

Vi skal

  1. Utvikle vår arealbruk i dialog med nabokommuner og slik utvikle felles interesser.
  2. Skal tilrettelegge nye attraktive bolig- og næringsarealer i tilstrekkelig omfang, samtidig som eksisterende bebyggelse omformes etter nye behov.
  3. Ta klimahensyn i vår arealplanlegging.
  4. Sikre framkommeligheten i kommunen gjennom helhetlig transportplanlegging og utvikle bysentrum til en regionalt attraktiv, tett og urban bolig-, handels- og kulturby med gode bymessige kvaliteter.
  5. Ha god og varig kvalitet på offentlige bygg og anlegg.

Resultater

Utvikle vår arealbruk i dialog med nabokommuner

Areal- og næringssamarbeidet i regi av Byregionprogrammet ble videreført i 2016.

Tilrettelegge nye attraktive bolig- og næringsarealer

Ny kommunedelplan for sentrum gikk inn i en avsluttende fase med utarbeiding av formelle plandokumenter. Et viktig formål er å åpne for fortetting og transformasjon med kvalitet.

Vi etablerte selskapet Bolgneset Utvikling AS. Selskapet skal utvikle et nytt næringsområde for havområdesatsing i Bolga.

Vi har tilrettelagt for videre boligbygging gjennom tilrettelegging i egenregi og gjennom bruk av anleggsbidragsavtaler, som tilfellet er for utbygging på Skorpa. I utviklingen av Kristiansund næringspark ved flyplassen er vi aktive deltakere i utvikling av nye næringsområder.

Klimahensyn i arealplanleggingen

Vi har hensyntatt klima- og miljø i alle kommunale planer og planstrategier og utarbeidet eget klimaregnskap for 2016.

Sikre framkommeligheten i kommunen og utvikle bysentrum

Fylkeskommunens byutviklingsprogram «Byen som regional motor» ble videreført i 2016. Bysatsingen er et samarbeid mellom fylkeskommunen, Ålesund, Molde og Kristiansund kommuner. I tillegg til faglig nettverk og koordinering av strategisk ledelse mellom byene, bevilger fylkeskommunen tilskuddsmidler til byene for å stimulere til byutvikling. Bysatsingen styres av «bymøtet» der rådmenn og ordførere i byene og fylkeskommunen møtes to ganger i året. Kristiansund har fått tilskudd til ulike sentrumsutviklingsaktiviteter som faglig underlag til sentrumsplanen og støtte til direkte aktiviteter i byrom.

Kaibakken fikk spesiell oppmerksomhet gjennom et prosjekt for å prøve ut metoder for å skape liv og aktivitet i sentrum. Ett gateløp ble stengt for biltrafikk i to måneder på ettersommeren, og i stedet fylt med sitteplasser, servering og grønt. Biltrafikken ble omregulert. Prosjektet lyktes i å vise at invitasjon til bruk og opphold fungerer, mange brukte byen på en ny måte i perioden. Barn som kunne oppholde seg og leke i sentrum var en ny opplevelse, sammen med uteservering og kulturarrangementer i gata. Den estetiske opplevelsen ble skjemmet av tekniske krav til sperremateriell. Kostnadene ble dekt gjennom «Byen som regional motor».

Bypakkearbeidet stoppet opp i påvente av statlig medfinansiering. Miljø-, sikkerhets, og framkommelighetsutfordringene våre er derfor uløst så langt.

God og varig kvalitet på offentlige bygg og anlegg

Vi arbeider systematisk for å oppgradere formålsbygg og boliger. Kommunen fikk 17 mill. kroner i ekstra sysselsettingsmidler i 2016. Pengene ble prioritert til vedlikehold av kommunale bygg, veier og uteområder.

Ved utgangen av 2016 var totalrenoveringen av Storhaugen helsehus og J.P. Clausensgate 19-25 ferdig, mens hovedrenseanlegget for avløp med tilhørende overføringsanlegg nærmet seg ferdigstillelse. Totalrenoveringen av Vågeveien 4 til kommunalt administrasjonsbygg ble påbegynt.

Utfordringer og planer

Kommuneplanens arealdel skal revideres, med oppstart av planarbeidet høsten 2017.

Ny kommunedelplan for Kristiansund sentrum kommer til politisk behandling i 2017. Planen skal gi legalt grunnlag for nybygging og transformasjon, for moderniserte transportsystemer og ikke minst mer attraktive gater og byrom for økt byliv. Innpassing av nytt opera- og kulturhus blir en spennende oppgave, og planen om «Campus Kristiansund» med undervisning og studentboliger i Devoldholmen-området vekker begeistring. I 2017 vil blant annet Rådhusplassen få særlig oppmerksomhet i forbindelse med etableringen av servicetorg i Vågeveien 4.

Byutviklingen skjer på mange måter på ulike arenaer, og involverer politikere, næringslivsfolk, kulturlivet, barn og unge og mange andre. Kommunen er engasjert i flere samarbeid som Byregionprogrammet og «Byen som regional motor». Bysatsingen foreslås videreført i fylkesplana, og vil være en viktig arena for byutvikling også i 2017.

Biltrafikken i byen målt ved Atlanten var like høy i 2016 som i årene 2012-2014 med mer enn 20 000 biler per døgn i årsgjennomsnitt, og andelen tungtrafikk øker. Ved målestasjonen sør for Rensvik ligger trafikken fast på om lag 6 500 biler. Det har ikke vært framdrift i bypakkeplanene for ny innfartsvei og andre trafikktiltak siden Rv. 70 i Kristiansund ikke var innstilt til bevilgninger i nasjonal transportplan 2017. Det pågår diskusjoner mellom kommunene og fylkeskommunen om å starte et felles planarbeid for og om regional areal- og transportutvikling i Kristiansundsregionen.

Ny hovedplan for renovasjon skal ferdigstilles i 2017.

Klikk utenfor for å lukke