Hopp til innhold

Kristiansund kommune

Eiendomsdrift

I løpet av 2016 har vi fullført renoveringen av de kommunale boligene i J. P. Clausens gate 19-25 og startet totalrenoveringen av Vågeveien 4 til kommunalt administrasjonsbygg. Vi har rustet opp kommunale bygg ved hjelp av ekstraordinære sysselsettingsmidler og videreført vår satsing på selvfinansierende ENØK-tiltak for å redusere energikostnader og miljøbelastning.

Fakta

Rammeområdet omfatter

  • kommunens byggherrefunksjon
  • kjøp og salg av bebygde eiendommer
  • forvaltning og vedlikehold av kommunale bygg
  • renhold- og vaktmestertjeneste i kommunale formålsbygg

Tjenesten er i stor grad rettet mot interne forhold i kommunen, men innenfor områder som kjøp/salg og entreprise har tjenesten mange eksterne kontakter/brukere.

Tjenesten skal forestå strategiske oppkjøp, bygge og driver kommunale bygg samt forvalte, vedlikeholde og utvikle den kommunale bygningsmassen. Tjenesten skal også ivareta innleie av eiendom i det private markedet på vegne av kommunens virksomhet.

Mål og resultater

Resultatgrense:

Ønsket resultat

Akseptabelt resultat

Uakseptabelt resultat

Unikt målekort – rammeområde eiendomsdrift – fokusområde brukere

Hovedmål – Gode tjenester med fokus på kvalitet, tilgjengelighet og brukermedvirkning

Suksessfaktor

(delmål)

Måleindikator

Resultat-krav

Resultat 2014

Resultat 2015

Resultat 2016

Kommentar
God forvaltning, drift og vedlikehold av kommunal bygningsmasse Budsjettavvik

≤ 100 %

111 %

122 %

100 %

Utvidet Bjerkelund skole med 5 nye klasserom. Installert nytt ventilasjonsanlegg på Allanengen skole og Rådhuset. Renovert og bygd ut Bekkefaret bofellesskap med 3 nye leiligheter. Flere kommunale sentrumsbygg er oppgradert utvendig.
Gjennomførte tiltak under 3 mill. kroner

100-85 %

80 %

8 av 10

20 %

1 av 5

98 %

Tilført ekstraordinære midler.
Gjennomførte tiltak som går over flere år

100-85 %

87 %

20 av 23

98 %

37 av 39

100 %

Alle planlagte tiltak gjennomført.
God gjennomføring av større byggeprosjekter Avvik framdriftsplan

+/- 2 mnd.

Ingen avvik

+ 3 mnd.

Minimalt avvik

Alle tiltak ble levert innenfor tidsfrist, bortsett fra modulbygget ved Bjerkelund skole hvor det inntraff et forhold med leverandør.


Etterslep vedlikehold skolebygg

Etterslepet på skolebygninger har holdt seg stabilt i perioden frem til år 2013. Nedgang i etterslep på skolebygg i perioden 2014 og 2015 sees i sammenheng med ferdigstillelse av Nordlandet ungdomsskole. Tilstanden til ungdomsskolene er generelt god. På grunn av ekstraordinære midler som ble tilført Q2 i 2016, er det gjort en stor innsats i å stoppe vedlikeholdsetterslepet for skoler og barnehager. De fleste av disse objektene er pusset opp og malt utvendig. Store utbedringer er også gjort innvendig. Etterslepet i skoler er estimert til 122,3 mill. kroner ved utgangen av 2016.

Utfordringer og planer

Rådmannen vil vektlegge estetikk, energiøkonomisering og miljøtiltak i planlegging av nye offentlige bygg.

Eiendomsstrategien for kommunens formålsbygg skal implementeres og det skal utarbeides en langsiktig forvaltningsplan for å sikre en god eiendomsforvaltning, herunder handlingsplaner for vedlikehold.

Klikk utenfor for å lukke