Hopp til innhold

Kristiansund kommune

Barn - familie - helse

Vi har styrket vår kompetanse på barnevernledelse og minoritetsperspektiv i barnevernssaker, og inngått et forpliktende samarbeid med utviklingsprosjektet «Mitt liv» for å bedre barn og unges medvirkning. Vi har opprettet tverrfaglig helsestasjon, gjennomført 540 helseundersøkelser av asylsøkere og flyktninger og startet HPV vaksinering av unge kvinner. Vi har også styrket barnehagenes kompetanse for å dekke det spesialpedagogiske behovet.

Fakta

Rammeområdet omfatter

 • barneverntjeneste med egne team for mottak og undersøkelse, hjelpe- og omsorgstiltak
 • helsestasjon og skolehelsetjeneste med
  • helsestasjon for gravide, ungdom, foreldre og barn
  • skolehelsetjeneste
  • helsetjeneste for flyktninger
  • vaksinasjonskontor
  • fysioterapi for barn og unge
  • psykisk helsetjeneste for barn og familier
 • opplæringssenter med spesialpedagogiske tjenester

Tjenesten skal sikre at barn og unge får nødvendig hjelp, opplæring og omsorg til rett tid, bidra til trygge oppvekstsvilkår, fremme psykisk og fysisk helse, gode sosiale og miljømessige forhold samt forebygge sykdommer og skade. Tjenesten har i tillegg ansvar for å organisere kommunens psykososiale kriseteam.

Mål og resultater

Resultatgrense:

Ønsket resultat

Akseptabelt resultat

Uakseptabelt resultat

Unikt målekort – rammeområde barn, familie, helse – fokusområde brukere

Hovedmål – Gode tjenester med fokus på kvalitet, tilgjengelighet og brukermedvirkning

Suksessfaktor (delmål) Måleindikator Resultat-krav Resultat 2014 Resultat 2015 Resultat 2016 Kommentar
Iverksette tidlige, kostnads-effektive tiltak som sikrer varig endring for utsatte barn og styrker foreldrenes
ferdigheter
Reduksjon i antall omsorgsovertakelser > 10 % 50 53 45 Nedgangen er et resultat av målrettet satsning på forebyggende hjelpetiltak i hjemmet. Samtidig har flere barn
som tidligere har vært under omsorg fylt 18 år og mottar nå ettervern som frivillig tilbud.
Barn og unge skal følges opp med fokus på god helse Reduksjon i antall barn med overvektsproblematikk 137 127 116 Antall barn med overvekt/fedme er redusert med 11. Andelen med alvorlig fedme (Iso KMI <35) og overvekt (Iso
KMI >25) øker, mens fedme (Iso KMI >30) er redusert.
Helseundersøkelse til nye flyktninger etter statens retningslinjer Alle Alle Alle 540 Alle nye asylsøkere og flyktninger har fått et tilbud om helseundersøkelse.


Nye meldinger i barneverntjenesten

Antall nye barnevernssaker har økt jevnlig i perioden. Kristiansunds andel av nye saker utgjør 83,4 % i 2016. Årsakene knyttet til økningen er sammensatte og skyldes forhold som økte ressurser i barnevernstjenesten, tettere og mer åpent samarbeid med ulike instanser og pårørende, tidligere innsats for å sikre at barna skal få nødvendig hjelp og omsorg, samt økte sosiale vansker i samfunnet.

Utfordringer og planer

Rådmannen vil vektlegge kompetanseheving og tilrettelegging for å dreie fokus over på forebyggende tiltak i hjem, barnehage og skole og unngå mer omfattende tiltak som for eksempel omsorgsovertakelser.

Bekkefaret skole skal avvikles i løpet av 2017 og tilbudet til elevene skal videreutvikles i forsterkede skoler.

Klikk utenfor for å lukke