Hopp til innhold

Kristiansund kommune

Hjemmetjenester

Omfanget er økende, og i tråd med kommunens strategi om å dreie fra institusjonsbasert til hjemmebaserte tjenester. Vi har jobbet målrettet for å samordne tilbudet til alvorlig syke, innført hverdagsrehabilitering i 5 av 6 roder og innledet forskningssamarbeid med Høgskolen i Molde. Vi har også igangsatt «Tiltakspakke demens» - en systematisk oppfølging av personer med demens. Plan for omgjøring av eksisterende stillinger til nødvendig kompetansenivå er gjennomført og motivasjonen for videreutdanning er høy blant ansatte.

Fakta

Rammeområdet omfatter

  • 6 hjemmehjelpsroder
  • 2 bofelleskap

Tjenesten skal bidra til at kommunens innbyggere kan bo hjemme så lenge som mulig til tross for sykdom, funksjonshemming eller alderdomssvekkelse.

Mål og resultater

Resultatgrense:

Ønsket resultat

Akseptabelt resultat

Uakseptabelt resultat

Unikt målekort – rammeområde hjemmetjenester – fokusområde brukere

Hovedmål – Gode tjenester med fokus på kvalitet, tilgjengelighet og brukermedvirkning

Suksessfaktor (delmål) Måleindikator Resultat-krav Resultat 2014 Resultat 2015 Resultat 2016 Kommentar
Optimal utnyttelse av hjemmetjenestene Registrert vedtakstid per uke 3 034 4 285 4 332 Vedtakstiden økte med 47 timer per uke – tilsvarer 122 årsverk i direkte pasientarbeid. Vi har 107 årsverk knyttet
til direkte pasientarbeid.
BPA per uke 318 328 607 BPA økte med 279 timer per uke.
PA per uker 0 73 144 PA økte med 71 timer per uke.
Omsorgslønn per uke 443 535 506 Omsorgslønn ble redusert med 29 timer per uke.
Høy faglig kvalitet på alle hjemmetjenester Antall avvik medisinhåndtering 100 520 392 335 Nedgang i antall registrerte avvik på 57, reel nedgang er større på grunn av økt tjenesteomfang. Nytt prosedyresystem
ferdigstilles februar 2017 med påfølgende opplæring alle ansatte.
Antall legemiddel-gjennomgang ihht veileder 100 % 57 % 51 % 51 % har multidose. Prosjektet «Sikker legemiddelhåndtering» innføres i hele enheten i 2017.
Tilfredshet Ikke gjennomført brukerundersøkelser.


Mottakere 67 og eldre

Mottakere av hjemmetjenester for eldre (67 år +) har vært nokså stabil i perioden. Halvparten av mottakerne av hjemmetjenester er eldre og disse mottar om lag 40 % av antall tildelte timer i hjemmetjenesten. Dette er tilsvarende andel som i 2012. Den høye andelen av timer til yngre (0-66 år), sees i sammenheng med at kommunen har fått ansvar for å yte tjenester til stadig flere yngre brukere som følge av opptrappingsplaner og reformer.

Utfordringer og planer

Rådmannen vil tilby differensierte tilbud til mennesker med omfattende og komplekse omsorgsbehov.

Det skal

  • være fokus på tidlig innsats med rehabilitering og mestring i tverrfaglige tilbud for å unngå innleggelse i sykehjem
  • gjennomføres omfattende innsats knyttet til trygg legemiddelhåndtering
  • startes et arbeid med å forbedre tjenestene til hjemmeboende personer med demens i regi av utviklingssenteret og demensteamet
  • gjennomføres et større arbeid knyttet til «livets siste dager» i regi av kreftkoordinator

I samhandlingen med helseforetaket skal det arbeides med pasientforløpet for den eldre multisyke pasient.

Klikk utenfor for å lukke