Hopp til innhold

Kristiansund kommune

Næringsutvikling

Kristiansundsområdet skal være et allsidig og attraktivt arbeidsmarked. Vi er stolte over å ha bidratt til at Kristiansund fikk 70 nye statlige arbeidsplasser med politiets kompetansesenteret for lønn og regnskap. Vi har i løpet av 2016 jobbet godt i næringsklynger, styrket innovasjonsmiljøene gjennom fusjoner og inngått samarbeidsavtale med Kristiansund og Nordmøre Næringsforum. Planene om et havteknologisenter er på beddingen med etableringen av Bolgneset Utvikling AS.

Mål

Kristiansundsområdet skal være et allsidig og attraktivt arbeidsmarked.

Vi skal

 1. Styrke de sentrale næringsklyngene petroleum og energi, marin og maritim sektor, kultur og reiseliv samt handel og service.
 2. Tiltrekke oss arbeidsplasser innen statlig og regional offentlig forvaltning.
 3. Opprettholde og videreutvikle arbeidsplasser innen landbruk.

Resultater

Styrke sentrale næringsklynger

Det ble i 2016 inngått en samarbeidsavtale mellom Kristiansund og Nordmøre Næringsforum (KNN) og Kristiansund kommune for årene 2017-2018. Avtalen beskriver KNNs leveranser og forpliktelser knyttet til næringsutvikling og aktiviteter i Kristiansunds-regionen. Samarbeidet sikrer en koordinert næringsutvikling. Leveransene vil styrke lokalt næringsliv og skal stimulere til vekst og utvikling. Førende for arbeidet er den til enhver tid gjeldende kommunedelplan, samfunnsdelen samt vedtatte kommunale handlingsplaner.

Vår næringsavdeling har vist stor aktivitet innen klyngearbeid for å informere godt og delta med kunnskap om trender og utvikling. Dette gjelder næringsarrangementer som Petropolen med ti møter, Oljens dag med dyphavet som tema, Desemberkonferansen, oljemessen i Stavanger med gjestebytelt og møterom på messeområdet, sjømatmesse i Trondheim, Marin Arena, seminar i tang og tare, havteknologi, Industripolitisk seminar i Sandefjord, Norskehavskonferansen i Stjørdal, årskonferansen til Norsk olje og gass, Barentshavskonferansen i Hammerfest, Jazzgass i Molde, Nordmørskonferansen og Surnadalkonferansen.

Vi har bistått Ocean Network (ON) med rådgiving. Spesielt gjelder det ombyggingen av lagerskipet Njord B som ligger i opplag på Umoe Dale Industripark. Statoil har besluttet å modernisere tankskipet. ON som ble dratt i gang av kommunen i 2011, har om lag 35 medlemsbedrifter. ON har endret navnet fra offshore til ocean – noe som er en trend i alt næringsarbeid i Kristiansund. Vi dreier nå kursen mot hav og grønt skifte, og står stødigere på tre bein; petroleum, sjøfart og sjømat. Kristiansund er en god havn for alt dette. Byen peker seg ut som en viktig havn i Nord-Europa med økt trafikk til og fra nordområdene, med fiskeri, havbruk, olje/gass og reiseliv.

Kristiansund og Nordmøre Havn IKS har bygd ut nye havneanlegg i Surnadal og på Smøla og spiller en viktig rolle inn i Hemne og Hitra.

På arealsiden har regionen utviklet nye tilbud rundt Bremsnesfjordbassenget og i Dalabukta. Nye etablerere kan velge mellom gode lokaliteter og leieforhold på et dusin steder.

Kristiansund vokser innen havbruksteknologi. Klyngen av leverandører utvikler seg positivt. I tillegg skjer det mye utviklingsarbeid innen høsting av tang og tare.

Vi ble i 2016 majoritetseier i Vikan Eiendom. Statoil ASA ønsket å selge seg ut, og kommunen benyttet sin forkjøpsrett på aksjene og sikret seg en eierandel på 51 %. Vi etablerte det heleide selskapet Bolgneset Utvikling AS etter at bystyret vedtok å satse på et utviklingsareal for havteknologi fra Bolgneset og vestover. Selskapets formål er å tilrettelegge for etablering av et fremtidig havteknologisenter og utvikle sjønære arealer. Det er stor interesse for etablering av kommersiell virksomhet i havrommet. Vi bidro også aktivt til gjennomføring av fusjonsprosessen mellom Bølgen næringshage og Knudtzonsenteret.

Tiltrekke oss arbeidsplasser innen offentlig forvaltning

Regjeringen vedtok at denne felles nasjonale enhet skulle plasseres i Kristiansund. Dette gir 70 nye arbeidsplasser. Kompetansemiljøet har valgt Vikangården for den nye organisasjonen.

Offshore beredskapen fortsetter ved politistasjonen i Kristiansund. Operasjonssentralen og politimesterens stab ble flyttet til Ålesund for hele fylket.


Fordeling av arbeidsplasser

Antall arbeidsplasser i Kristiansund er på nivå med år 2010, og utgjorde 11 666 ved utgangen av året. Andel arbeidsplasser innen kommunalsektor har vært økende, uendret innen stat/fylke og avtagende innen privat sektor for Kristiansund. Tilsvarende har trenden vært i Molde og på landsbasis. I Kristiansund utgjør arbeidsplasser i privat sektor en vesentlig høyere andel enn tilfellet er for Molde, mens det er motsatt for statlige og fylkeskommunale arbeidsplasser.

Opprettholde og videreutvikle arbeidsplasser innen landbruk

Gjemnes utfører landbruksfaglige tjenester for Kristiansund kommune. De bidrar med rådgivning og forvaltning av ulike tilskuddsordninger for landbruket.

Utfordringer og planer

Næringslivet er i stadig endring, og utsatt for internasjonale konjunkturer og konkurranse. Vi spiller en viktig rolle som samarbeidspartner, koordinator og døråpner med og for næringslivet vårt. Dette arbeidet skjer dels i samarbeid med nabokommuner, regionale organer og ikke minst næringslivets organisasjoner og institusjoner. Dette ønsker vi å fortsette med.

Olje- og energiutvalget har arbeidet strategisk og politisk for å pushe mer aktivitet innen leting, vedlikehold og sikkerhet. Det har ført fram innen investeringer. Nå starter en serie av tie-in prosjekter på Haltenbanken:

 • Maria (Wintershall, operatør) er under utbygging. 600 døgn med produksjonsboring i 2017 og 2018. Maria er et mellomstort oljefelt som vil produsere over Kristin.
 • Dvalin (DEA, operatør) leverte plan for utbygging og drift høsten 2016.
 • Trestakk (Statoil, operatør) leverte plan for utbygging og drift høsten 2016.
 • PIL & Bue (VNG, operatør) leverte designvalg, tilknytning til Njord A.
 • Njord A (Statoil, operatør) er under ombygging i Stord.
 • Bauge (tidligere Snilehorn) leverer PUD i 2017.
 • Njord B vil bli modernisert. ON og Mid-Nor Yards er i posisjon til å levere anbud.

Oljeprisen har lagt seg på et nivå rundt 55-56 dollar ved slutten av 2016. OPEC-medlemmene har inngått et samarbeid med begrensninger i dagsproduksjonen på 1,4 mill. fat. Balanseprisen for nye felt er nå nede på 27 dollar fatet. Nye utbygginger vil bli lønnsomme. Anslaget for årlige investeringer på norsk sokkel frem til 2020 er på om lag 150 mrd. kroner.

Kristiansund går for konsekvensutredning av Nordland 6, 7 og Troms 2. Forvaltningsplanen for Norskehavet kommer til ny behandling i 2017.

Planer og prosjekter på land:

 • Utviklingen av Bolgneset havteknologisenter med areal, regulering, eiendomsavklaringer og planer for produksjon av offshore stein til å sikre rørgater i havet.
 • Etablere truck-stop ved innfartsveien (Rv. 70).
 • Fortsette arbeidet som skal tilrettelegge for attraktiv handel og økt sentrumshandel.
 • Holde trykket på prosessen i Avinor med modernisering og investeringer i ny flyplassterminal og hangar for helikoptre.

Framtidig strategi for en større satsing på Høgskolesenteret i Kristiansund – «Campus Kristiansund», kan gi nye arbeidsplasser innenfor akademia. Målet er 1 000 studenter på sikt i den foreslåtte satsingen.

 

Klikk utenfor for å lukke