Hopp til innhold

Kristiansund kommune

Samferdsel

Kristiansund skal ha et godt og sikkert samferdselstilbud. Vi har videreført deler av Bypakkearbeidet tross manglende statlig finansiering og støttet opp om utviklingen av vår lufthavn og stamnetthavn. Arbeidet med å styrke regional og lokal utvikling forsetter i 2017.

Mål

Kristiansund skal ha et godt utbygd, tilgjengelig, miljøvennlig og sikkert samferdselstilbud som styrker regional og lokal utvikling.

Vi skal

  1. Styrke samferdselstilbudet på Nordmøre i samarbeid med nabokommuner og andre myndigheter.
  2. Videreutvikle og forsterke Kristiansund som havneby og stamnetthavn gjennom Kristiansund og Nordmøre Havn.
  3. Bidra til videreutvikling av Kristiansund lufthavn og oppgradering av helikopterbasen.

Resultater

Styrke samferdselstilbudet på Nordmøre

Utbedring av Rv. 70 mellom Tingvoll ‑ Meisingset har pågått i hele 2016. Byggingen vil bedre trafikksikkerheten og framkommeligheten på strekningen. Statens vegvesen fortsatte også planleggingen av veiprosjektet E39 fjordkryssing over Halsafjorden.

Oppstart av bypakken for Kristiansund ble skjøvet ut i tid på grunn av manglende finansiering i nasjonal transportplan, men arbeidet med reguleringsplaner for ombygging av Rv. 70 ved Rensvik, og strekningen Seivikakrysset – Nordsundbrua fortsatte for fullt. Arbeidet er i regi av Statens vegvesen.

Sundbåtselskapet har i løpet av 2016 utredet anskaffelse og drift av ny batteridrevet sundbåt.

Videreutvikle og forsterke Kristiansund som havneby og stamnetthavn

Arbeidet med ny sentrumsplan har kommet et godt stykke videre, blant annet med oppstart av planlegging for Devoldholmenområdet som skal avklare forholdet mellom ny bolig- og næringsutbygging og Rv. 70, kollektivtilbudet og havnevirksomheten.

Videreutvikle Kristiansund lufthavn og helikopterbase

Vi ga støtte til prosjektet «Kvernberget så klart!». Prosjektet skal skape positivt engasjement, økt oppslutning og trafikkvekst ved Kristiansund lufthavn Kvernberget gjennom en holdningskampanje.

Utfordringer og planer

Statens vegvesen la i 2014 fram et forslag om bypakke for Kristiansund med en kostnadsramme på knapt 3 mrd. kroner. I forslaget til Nasjonal transportplan er det ikke foreslått statsmidler til større samferdselsprosjekter i Kristiansund eller på Nordmøre. Nasjonal transportplan skal vedtas i Stortinget våren 2017. Det arbeides politisk for å få inn statsmidler for deler av samferdselsprosjektene. Samtidig arbeider kommunen for å få gjennomført “mindre tiltak” i dialog med Statens vegvesen. Dette gjelder trafikksikkerhetstiltak og andre tiltak som kan finansieres regionalt. Det vil i 2017 bli lagt fram forslag til revidert bypakke for Kristiansund for å løse de største utfordringene knyttet til trafikkavvikling, -miljø og -sikkerhet.

Fylkeskommunen har foreslått et pilotprosjekt for bruk av elektrisk drevne bybusser, og kanskje hydrogenbusser på regionalstrekningene. Kommunens hovedplan for sykkel er vedtatt, og venter på midler for gjennomføring.

Regionforstørring og utvidelse av bo- og arbeidsmarkedsregionen er avhengig av gode samferdsels­løsninger. Ferjefri E39, med kryssing av Halsafjorden og Moldefjorden samt opprustet veisamband mellom Batnfjordsøra og Molde, vil endre reise-, handle- og pendlingsmønsteret i regionen. Rv. 70 er stamveien fra Kristiansund til Oppdal og videre E6 til Oslo og Europa. Strekningen Tingvoll – Meisingset er under opprusting, og forhåpentligvis kommer det også forbedringer i Ålvundfjord. Kristiansund støtter Aure og Smøla i arbeidet om oppretting av fergeforbindelse mellom Kjørsvikbugen og Hitra.

Sammen med Avinor arbeides det for videre utbygging av passasjer- og helikopterterminalen på Kvernberget. Avinor gjorde store investeringer på Kvernberget i 2015, og vi håper denne satsingen på Kristiansund fortsetter.

Klikk utenfor for å lukke