Hopp til innhold

Kristiansund kommune

Barnehager

Vi har sertifisert flere veiledere innen foreldreveiledningsprogrammet ICDP og disse har gjennomført foreldreveiledningsgrupper og ansattopplæring ved flere enheter. Vi ble utpekt til språkkommune og tildelt midler for å arbeide videre med språklig kompetanse. Hovedmålet er implementering av «Språkspor», og innsatsområdet i barnehagene er begrepsopplæring. 4 ressurslærere støtter barnehageeier i arbeidet.

Fakta

Rammeområdet omhandler kommunen som barnehagemyndighet og omfatter

  • drift av 9 kommunale barnehager
  • tilskudd til 11 private barnehager

Tjenestens skal gi et pedagogisk tilbud for barn under opplæringspliktig alder og legge til rette for at barn med spesielle behov får et tilfredsstillende utbytte av barnehageoppholdet. Som barnehagemyndighet er kommunen er ansvarlig for godkjenning av barnehager, gi veiledning til og føre tilsyn med barnehagene, samordne opptak samt sikre barns lovfestede rett til barnehageplass etter barnehageloven. Kommunen har også ansvar for økonomisk likebehandling av kommunale og private barnehager.

Mål og resultater

Resultatgrense:

Ønsket resultat

Akseptabelt resultat

Uakseptabelt resultat

Unikt målekort – rammeområde barnehager – fokusområde brukere

Hovedmål – Gode tjenester med fokus på kvalitet, tilgjengelighet og brukermedvirkning

Suksessfaktor (delmål) Måleindikator Resultat-krav Resultat 2014 Resultat 2015 Resultat 2016 Kommentar
Rettighetene til barnehage-plass skal være innfridd etter gjeldende lov. Kapasiteten skal sikre en tilfredsstillende
behovsdekning.
Andelen barn mellom 1-5 år som går i barnehage ≥ 92 % 93,6 % 91,5 % 92,2 % Det er færre barn i barnehagene i 2016 enn i 2015, men andelen er høyre på grunn av lavere barnetall totalt sett
i kommunen.
Optimal struktur som utnytter økonomiske og personellmessige ressurser Antall nybygde kommunale barnehager 2 Ervervet tomt For-prosjekt I arbeid Barnehage 1 – kontrakt underskrevet med entreprenør. Barnehage 2 – anbudsdokument under utarbeidelse.
Innføre felles bruker-undersøkelse for kommunale og tilby ikke-kommunale Tilfredshet ≥ 5,1 4,9 4,9 Resultatet er uendret fra forrige måling.

Utfordringer og planer

Rådmannen vil utvikle og innføre en ny barnehagemodell hvor tjenestetilbud, tjenestekvalitet og effektiv ressursbruk vektlegges. I dette inngår å gjennomføre planlagt barnehageutbygging, sikre tilfredsstillende behovsdekning etter gjeldende lov og redusere behovet for spesialpedagogisk hjelp gjennom forebygging i ordinært tilbud.

Det skal bygges 2 nye kommunale barnehager i 2017.

Klikk utenfor for å lukke