Hopp til innhold

Kristiansund kommune

Årsregnskapet

Kommunes regnskap for 2016 viser balanse, etter at 32,7 mill. kroner av regnskapsmessig merforbruk fra tidligere år er dekket inn. Kristiansund kommune meldes som følge av dette ut av ROBEK i løpet av 2017. De kommunale tjenesteområdene har samlet et forbruk utover budsjett, som i hovedsak reflekteres i økt tjenestetilbud til kommunens innbyggere og øvrige brukere. Vi har fortsatt en presset økonomisk situasjon, og det er nødvendig med tett oppfølging for fullt ut å gjenvinne økonomisk handlefrihet.

Akkumulert regnskapsmessig merforbruk var ved utgangen av 2016 dekket inn fullt ut. Netto driftsresultat utgjorde 3,4 % av driftsinntektene i 2016. Netto driftsresultat viser en betydelig bedring for andre år på rad, men vi har fortsatt betydelige utfordringer knyttet til den kommunale tjenesteproduksjonen.

Kommunal drift

Vi ønsker å gi et best mulig tjenestetilbud til innbyggerne innenfor relativt stramme økonomiske rammer. Innbyggerne har høye forventinger til de kommunale tjenestene, både når det gjelder kvalitet og omfang. I tillegg kommer det nye krav og forventninger fra sentrale myndigheter om en videre utbygging av tilbud innenfor de ulike tjenesteområdene. Dette har vist seg utfordrende å håndtere, men merforbruket som har oppstått, reflekteres hovedsakelig i økt tjenestetilbud til kommunens innbyggere og øvrige brukere.

Det var i 2016 et merforbruk i kommunens interne drift på 18,8 mill. kroner. Tilsvarende tall for 2015 var 41,6 mill. kroner. De største utfordringene er knyttet til turnusbaserte tjenester innen helse- og omsorg, hvor sykehjem, hjemmetjenester og tiltak for funksjonshemmede representerer 20,6 mill. kroner.

Sentrale forklaringsfaktorer er;

  • Økt press på kommunale hjemmetjenester.
  • Økende innslag av ressurskrevende brukere med behov for ekstra oppfølging ut over vanlig bemanning. I særlig grad gjelder dette personer med demens, kroniske lidelser og utviklingshemming som har behov for individuell heldøgns oppfølging.
  • Generelle rekrutteringsutfordringer med bruk av vikarer og overtid, forskyvning av vakter med mere.
    I turnus er det vanskelig å holde vaktene ledige, samtidig som en skal opprettholde en forsvarlig drift.

11 av kommunens rammeområder hadde mindreforbruk eller balanse i forhold til budsjett.

Budsjettkorrigeringer i løpet av året

Det er gjennomført flere korrigeringer av kommunens årsbudsjett gjennom året i forbindelse med behandling av økonomirapportene og andre større saker. Ny beregning av tilskudd til ressurskrevende brukere viste at det var nødvendig å redusere forventet refusjonsanslag med 15,5 mill. kroner. Det er også korrigert for endret utgiftsbehov på noen rammeområder. Videre er det korrigert for endringer i samlede pensjonskostnader og lønnsoppgjøret for 2016. I 3. kvartal ble det rapportert et merforbruk på 6,8 mill. kroner samlet for kommunen. Bystyret vedtok da å invitere hele kommuneorganisasjonen til en dugnad for å dekke inn dette merforbruket over de gjenstående måneder. Det endelige resultat ble balanse etter at 32,7 mill. kroner av merforbruk fra tidligere år var dekket inn.

Investering

Kommunen har hatt et relativt ekspansivt investeringsprogram de siste årene. Det er nødvendig å videreutvikle og bygge opp den kommunale infrastrukturen, slik at vi kan levere effektive og kvalitativt gode tjenester til innbyggerne.

Investeringsregnskapet er gjort opp med et merforbruk på 10,2 mill. kroner. Investeringsregnskapet har en samlet finansiering, noe som vanligvis medfører at med ubrukte lånemidler per årsslutt, vil finansiering være lik finansieringsbehov. For 2016 skyldes imidlertid merforbruket kjøp av aksjer og andeler i KLP, Vikan Eiendom AS og Kristiansund stadion AS som ikke kan lånefinansieres, og hvor budsjetterte salgsinntekter ikke ble oppnådd.

Det er i løpet av året investert for 235,5 mill. kroner i anleggsmidler, av dette er 228,6 mill. kroner finansiert ved bruk av lånemidler. De største enkeltprosjektene har vært renovering av kommunale boliger i Tollåsenga med 12,6 mill. kroner, Hagelin avløpsrenseanlegg med 46,7 mill. kroner og utskifting til LED gatelys med 10,9 mill. kroner.

Vurdering

Regnskapet viser at kommunen fortsatt har økonomiske utfordringer knyttet til den kommunale tjenesteproduksjonen. Lånegjelden er økende og kommunen har ikke udisponerte midler på disposisjonsfond. For å unngå redusert handlefrihet til å opprettholde dagens tjenestetilbud, finansiere nye driftstiltak og egenfinansiere investeringer, er det fortsatt nødvendig med gjennomføring av tilpasninger i økonomiplan 2017‑2020. Men det fremgår tydelig av regnskapsresultatet at vedtatte og gjennomførte tiltak i 2015 og 2016 har bidratt positivt til driftsresultatet.

Bekreftelse

Årsregnskapet er avlagt i samsvar med regnskapsforskriftens § 10 den 15. februar 2017, og gir et dekkende bilde av Kristiansund kommunes økonomiske situasjon og resultater av virksomheten i 2016. Kristiansund kommune revideres av Distriktsrevisjon Nordmøre IKS.

signatur Arne Ingebrigtsen Rådmann

Klikk utenfor for å lukke