Hopp til innhold

Kristiansund kommune

Psykisk helse og rus

Vi har styrket oppfølgingstjenesten innen rusomsorg og hjemmebaserte tjenester i tråd med opptrappingsplanen. De fleste av enhetens prosjekter er nå implementert som varige tilbud. Dette gjelder både kommunalt rusarbeid rettet mot målgruppen og tilbudet «Rask psykisk helsehjelp». Implementeringen har stor betydning for enhetens videre tjenesteutvikling. Antall tjenestemottakere er fortsatt økende.

Fakta

Rammeområdet omfatter

  • hjemmebaserte tjenester
  • 2 bofellesskap
  • dagsenter med ulike aktiviseringstiltak
  • rustjeneste
  • rask psykisk helsehjelp
    • øyeblikkelig hjelp døgnopphold

Tjenesten skal sikre et godt omsorgs- og behandlingstilbud til mennesker med alvorlige psykiske lidelser, samt mennesker med alvorlige rusutfordringer.

Mål og resultater

Resultatgrense:

Ønsket resultat

Akseptabelt resultat

Uakseptabelt resultat

Unikt målekort – rammeområde psykisk helse og rus – fokusområde brukere

Hovedmål – Gode tjenester med fokus på kvalitet, tilgjengelighet og brukermedvirkning

Suksessfaktor

(delmål)

Måleindikator

Resultat-krav

Resultat 2014

Resultat 2015

Resultat 2016

Kommentar
Tilbudet til målgruppen for psykiatrisk hjemmesykepleie gjøres mer tilgjengelig hele døgnet Antall årsverk fagpersonell

53

31

47

49

Fagpersonale som jobber i turnus med målgruppen økte fra 88,0 % til 92,5 % i 2016.
Antall brukere, individuelt tilbud

300

304

334

387

70 % av brukerne mottok individuelle tilbud. Antallet er økende.
Antall brukere, gruppetilbud

155

154

165

164

30 % av brukerne mottok gruppetilbud. Antallet er redusert.
Yte tidlig og tilstrekkelig hjelp for å forebygge forverring av sykdomsbildet for personer med lett til moderat angst og depresjon Grad av tilgjengelighet

100 %

100 %

100 %

100 %

Totalt 403 henvendelser – alle ble tatt imot og vurdert i forholdet til tilbudet «Rask psykisk helsehjelp».
Behandlinger

80-100 %

86 %

80 %

85 %

Totalt 227 personer var i kontakt med og ble vurdert gjennom tilbudet. 194 mottok behandling. 33 (15 %) ble vurdert til ikke å kunne nyttiggjøre seg av tilbudet og videreformidlet til annen tjeneste.
Resultatmåling

80-100 %

71 %

63 %

71 %

138 personer kom helt eller delvis tilbake i arbeid, 19 kom ikke tilbake og 37 personer er ikke yrkesaktive.
Utvikle kapasitet og kompetanse for å bedre tilbudet til ungdom 18-25 år, med særlige rusutfordringer Grad av tilgjengelighet

25-30

9

10

21

21 personer mottok tilbud. Totalt 114 personer i alle aldre var tjenestemottakere ved rustjenesten.


Tjenestemottakere

Økningen i antall mottakere sees i sammenheng med det voksende behovet for tjenester knyttet til psykiske lidelser og rusproblematikk. Økningen har vært spesielt stor innenfor rask psykisk helse og dag-/ aktiviseringstilbud samt at det arbeides aktivt med å drive forebyggende arbeid fremfor rehabilitering. Dette siste året har vi merket et sterkt voksende behov for tjenester knyttet til hjemmet for mennesker med psykiske lidelser og rusproblematikk.

Utfordringer og planer

Rådmannen vil bygge opp et godt faglig og effektivt tjenestetilbud som kan møte det voksende behovet for tjenester knyttet til psykiske lidelser og rusproblematikk. Forebygging fremfor rehabilitering skal vektlegges.

Tilbud om «Øyeblikkelig hjelp døgnopphold» starter opp i 2017. I tillegg videreføres «Rask psykisk helsehjelp» som fast lavterskeltilbud.

Klikk utenfor for å lukke