Hopp til innhold

Kristiansund kommune

Klima og miljø

Vi la for første gang fram et eget klimaregnskap. Kommunens miljøresultater skal forbedres gjennom bevisstgjøring og forbedringsprosesser. Vi vurderer miljø-, energi- og klimakonsekvenser i alle kommunale saksutredninger og miljøhensyn vektlegges ved alle innkjøp. Vi har fokus på energiøkonomisering i alle pågående prosjekt.

Mål og resultater

Kommunens miljøresultater skal forbedres gjennom bevisstgjøring og forbedringsprosesser. Klimaregnskap skal nyttes som styringsverktøy i forbedringsprosesser vedrørende klimagassutslipp.

Bystyret bestilte i desember 2015 et samlet klimaregnskap for kommunens organisasjon for 2016, og videre for hele kommunesamfunnet fra 2017. Klimaregnskapet skal gi svar på måloppnåelse ovenfor de til enhver tid gjeldende klima- og miljømål som kommunen setter seg. Klimaregnskapet skal omfatte kommunen som eier, innkjøper, tjenesteleverandør og pådriver.

Det er i løpet av 2016 dannet en egen klimagruppe som har fått ansvar for å utarbeide klimaregnskapet og komme med forslag til tiltak for å redusere utslipp.

Klimagassutslipp

Klimaregnskapet for 2016, er kommuneorganisasjonenes første klimaregnskap. Utslipp fra organisasjonen er beregnet til 2 582,6 tonn CO2e. Dette skal sammenliknes med tilsvarende tall for 2017, og måle effekt av tiltak for å redusere klimagassutslipp. Regnskapets omfang vil utvikles etter hvert.

Organisasjonen Kristiansund kommune

Mål Resultat og kommentar
Redusere klimagassutslippene Innen 2050: 80-90 % reduksjon i Norge, det vil si 1-2 tonn per innbygger per år.  

Temperaturøkning må stoppes ved redusert utslipp av klimagasser. Norge har underskrevet Parisavtalen (2015).

 

Alle nye kommunale biler, med unntak av laste- og brannbiler samt varebiler /-spesialbiler skal ha mindre utslipp enn 100 gram CO2 per km innen 2015. Gjelder både kommunens egne biler og leiebiler.

 

Vi bruker aktivt el-biler. Omfang av innkjøp av el-biler vil bli utvidet i kommende år.

Redusere energibruken Ved bruk av gatelys.  

Det er igangsatt et prosjekt som tar sikte på å erstatte all vei- og gatebelysning med ny LED-teknologi. Prosjektet er kostnadsberegnet til 55 mill. kroner og handlingsprogrammet skal gå helt fram til 2027. Oppstart var i 2015. Tiltaket vil gi et betydelig lavere energiforbruk og dagens strømutgifter vil bli redusert med opp mot 60-70 %.Vi kartlegger kontinuerlig sitt energiforbruk.

Fornyelse av renovasjonsanlegg  

Nytt anlegg planlegges. Renovasjonstjenestens omlastestasjon oppfyller ikke dagens HMS- og miljøkrav. Prosjektering av nytt bygg vil starte så snart lokalisering av virksomheten er endelig bestemt.

Nytt kloakkanlegg  

Norge fått nye og strengere rensekrav. «Hovedplan for avløp og vannmiljø 2012 – 2021» ble vedtatt i 2012.
Arbeidet med planlegging og bygging av nye avløpsanlegg har vært kommunens hovedsatsing innenfor kommunalteknikk siden planen ble vedtatt.  I 2016 ble renseanlegget på Hagelin ferdigstilt. Bygging av overføringsanlegg fra de forskjellige bydeler til det nye anlegget er godt i gang, og planlagt ferdigstilt i 2021. De nye anleggene for avløpsrensing har en totalkostnad som ligger i størrelsesorden 300 mill. kroner.

Øke vår klima- og energikompetanse

Kommuneorganisasjonen skal ha fokus på miljøkonsekvensene i sin funksjon og opptreden.

 

Klimagruppen styrker sin kompetanse gjennom tverrsektorielt samarbeid og utarbeidelse av tiltaksplaner. Utredninger og vurdering av miljø-, energi- og klimakonsekvenser gjennomføres i alle kommunale planer. Miljøhensyn vektlegges i alle innkjøp. Fokus på energiøkonomisering i alle pågående prosjekt.

Kristiansund som samfunn

Mål Resultat og kommentar
Redusere energibruken

Elektrisitetsbruken hos hver husstand skal i snitt reduseres med 5 % fra 1990 til 2012, og med 20 % innen 2020 uten at andelen fornybar energi reduseres.

 

Strømforbruket har i løpet av 2016 vært stabilt sammenlignet med 2015.

Øke bruken av fornybar energi

Alle nye bygg og større rehabiliteringer skal tilrettelegges for fjernvarme der det er tilgjengelig.

 

Vi kjøper «Nordisk miks» som stømleveranse (miks mellom vannkraft og fossil energi).

Redusere klimautslippene

Innen år 2020 skal Kristiansund redusere utslippene av klimagasser tilsvarende 10 % av Kristiansunds utslipp i 1990.

 

Bystyret ønsker at kommuneorganisasjonen skal være en pådriver for å redusere utslipp fra hele kommunesamfunnet.

Arealplanlegginga skal vektlegge behovet for å minimalisere samlet transportarbeid i kommunen. Det er fokus på transportløsninger som skal bidra til klima- og miljøforbedringer ved utarbeidelse av alle areal- og reguleringsplaner. Med utgangspunkt i kommunens «sykkelplan» fra 2014 arbeides det kontinuerlig med å tilrettelegge for å få en aktiv sykkelby.
Øke vår klima- og energikompetanse

Kommunens bedrifter, politikere og innbyggere skal kjenne til miljøkonsekvensene av sin atferd og virksomhetsdeltakelse.

 

Klima- og miljøkonsekvenser vurderes i alle saker som behandles i politiske fora. Lokale bedrifter er aktive innenfor sine fagområder i forhold til innovasjon og utvikling av kompetanse og miljøvennlige løsninger.

Utfordringer og planer

I Kommuneplanens samfunnsdel skal det i 2017 drøftes og vedtas nye mål og strategier for miljø- og klimaarbeidet.

Det må etableres et effektivt system for datainnsamling og rapportering knyttet til utarbeidelse av klimaregnskap.

Ny tiltaksplan mot klimagassutslipp utarbeides i 2017. Planen skal revideres årlig.

Klikk utenfor for å lukke