Hopp til innhold

Kristiansund kommune

Sentraladministrasjon

I oktober mottok vi gull i konkurransen om beste offentlige årsrapport for kommuner og fylkeskommuner under Farmandprisutdelingen. Vi har god forvaltningspraksis og skårer best av alle evaluerte kommuner i 2016 og tredje best av samtlige kommuner som er evaluert de siste 5 årene ved bruk av Kommunekompasset som verktøy.

Fakta

Rammeområdet omfatter

 • kommunens administrative ledelse med tilhørende stabsfunksjoner innenfor
  • samfunnsutvikling
  • oppvekst
  • helse, omsorg og sosial
  • samfunnssikkerhet og beredskap
  • informasjon, IKT og arkiv
  • innkjøp, økonomi, lønn og personal
  • virksomhetsstyring
 • kommuneadvokat
 • servicekontor
 • kemnerkontor med skatteoppkreverfunksjon og arbeidsgiverkontroll

Området har et gjennomgående fagansvar for hele organisasjonen, til forskjell fra de øvrige rammeområdene som har et linjeansvar for sine respektive enheter.

Tjenesten skal tilrettelegge for politiske og administrative beslutningsprosesser, samfunnsutvikling, virksomhetsstyring, analyse og utredningsarbeid, driftsstøtte til enhetene og kommunikasjonstjenester.

Mål og resultater

Resultatgrense:

Ønsket resultat

Akseptabelt resultat

Uakseptabelt resultat

Unikt målekort – rammeområde sentraladministrasjon – fokusområde brukere

Hovedmål – Gode tjenester med fokus på kvalitet, tilgjengelighet og brukermedvirkning

Suksessfaktor (delmål) Måleindikator

Resultat-krav

Resultat 2014

Resultat 2015

Resultat 2016

Kommentar
God kvalitet Brukertilfredshet internt i organisasjonen 6,0 – 4,6 Ikke gjennomført måling.
God service Brukertilfredshet internt i organisasjonen 6,0 – 4,6 Ikke gjennomført måling.

Rammeområdet er støttefunksjon for hele organisasjonen og måles på intern tilfredshet i forhold til service og kvalitet på interne tjenester.

Utfordringer og planer

Rådmannen foretar løpende evalueringer av lokale særavtaler og andre lokalt fastsatte ordninger, med formål om tilpasning til sentralt lov- og avtaleverk. Bruken av nye fagsystemer skal optimaliseres og det skal etableres et system som sikrer at ledelsen til enhver tid har oversikt over tverrsektorielle prosesser og prosjekter.

Stabs- og støttefunksjonene skal bidra til saksbehandling og oppfølging av alle enheter, med utgangspunkt i avklarte ansvars- og myndighetsforhold. Kommunens forvaltningskultur skal forbedres blant annet gjennom bedre kommunikasjon med brukerne.

Det skal

 • gjennomføres bruker-, medarbeider- og innbyggerundersøkelser
 • tilrettelegges for innovasjon, entreprenørskap og gründerskap

Klikk utenfor for å lukke