Hopp til innhold

Kristiansund kommune

Kommunalteknikk

I løpet av 2016 har vi jobbet med å ferdigstille hovedrenseanlegget for avløp på Hagelin og overføringsanleggene som skal «mate» anlegget, samt satt i drift ny pumpestasjon for avløp ved Blommenåsen. Vi har skiftet ut gammelt og dårlig ledningsnett i deler av J. P. Clausens gate. Ekstraordinære midler til reasfaltering sikret at flere av de dårligste kommunale veiene fikk akseptable dekker. Vi har også fornyet én lekeplass i sentrum og ryddet trær og vegetasjon i friområdet Kringsjå.

Fakta

Rammeområdet omfatter

 • planlegging, utbygging, drift og vedlikehold av kommunaltekniske anlegg som vei, vann, avløp, renovasjon og slam
 • forvaltning og drift av parker og grøntanlegg, friluftsområder
 • oppgaver etter forurensingslov, utslippstillatelser, forurenset grunn
 • oppgaver på trafikkregulering og trafikksikkerhet, veglov
 • byggherrefunksjon på utbygging av anlegg på vei, vannforsyning, avløp mv.
 • beredskapstjeneste knyttet til
  • vannforsyning
  • avløpssystem og forurensning
  • vei/trafikk, snøbrøyting, strøing
  • avfallshåndtering

Tjenesten skal forvalte og videreutvikle kommunalteknisk infrastruktur.

Mål og resultater

Resultatgrense:

Ønsket resultat

Akseptabelt resultat

Uakseptabelt resultat

Unikt målekort – rammeområde kommunalteknikk – fokusområde brukere

Hovedmål – Gode tjenester med fokus på kvalitet, tilgjengelighet og brukermedvirkning

Suksessfaktor

(delmål)

Måleindikator

Resultat-krav

Resultat 2014

Resultat 2015

Resultat 2016

Kommentar
Kostnadseffektive betalings-tjenester med høy kvalitet Vann, forsynings-sikkerhet (utskifting av ledningsnett)

2 km

1,1 km

0,15 km

0,2 km

Første etappe i Clausens gate.
Avløp, overholde rensekrav og lekkasjer (utskifting av ledningsnett)

2 km

3,4 km

0,15 km

0,2 km

Første etappe i Clausens gate.
Renovasjon, hente avfall i henhold til tømmeprogram

På riktig dag

På riktig dag

14 brudd

På riktig dag

12 brudd

På riktig dag

4 brudd

Innført ny rutine for søppeltømming. Antall brudd er redusert.
God og sikker framkommelighet på byens trafikkarealer i henhold til vedtatt standard Brøyting, salting, strøing riksveier

Bar vei

Bar vei

0 brudd

Bar vei

1 brudd

Bar vei

2 brudd

Antall brudd har økt fra 2015.
Brøyting, salting, strøing fylkesveier

< 8 cm

< 8 cm

0 brudd

< 8 cm

4 brudd

< 8 cm

5 brudd

Antall brudd har økt fra 2015.
Brøyting, salting, strøing prioriterte veier, bussgater og skolevei

< 8 cm

< 8 cm

16 brudd

< 10 cm

20 brudd

< 10 cm

18 brudd

2-3 perioder med snøfall skapte en del problemer.

Antall brudd er redusert fra 2015.

Brøyting, salting, strøing “uprioriterte” kommunale veier, boliggater

< 15 cm

< 15 cm

25 brudd

< 20 cm

30 brudd

<20 cm

28 brudd

2-3 perioder med snøfall skapte en del problemer.

Antall brudd er redusert fra 2015.

Reasfaltering

> 2 km

1,7 km

0 km

2,6 km

Mulig på grunn av ekstraordinære midler.
Aktiv beredskap utenom arbeidstid for å ivareta sikker trafikkavvikling, vann-forsyning, avløpsanlegg m.m. Tid før hull i vei-banen er reparert

< 12 timer

< 12 timer

> 12 timer

< 12 timer

Etterslep på vedlikehold av kommunal vei resulterer i langt flere hull i veibane og på fortau. Før 2016 var situasjonen i ferd med å komme ut av kontroll m.h.t lapping av hull.
Tid før lednings-brudd drikkevann er rettet

< 4 timer

< 4 timer

< 4 timer

< 4 timer

Berørte informeres ved planlagt reparasjon av ledningsbrudd.
Det var registrert 25 ledningsbrudd samt 8 store på private ledninger.
Tid før lednings-brudd avløpsnett er rettet

< 12 timer

< 12 timer

< 12 timer

< 12 timer

Ledningsbrudd på avløp rammer sjelden brukerne direkte, men følges tett opp i forhold til forurensing

VAR-gebyr

VAR-gebyrene har vokst med om lag 31,2 % i forhold til 2012. Økningen sees i sammenheng med underfinansierte tjenester tidligere år, gammelt lednings- og avløpsnett som har medført og vil medføre vesentlige vedlikeholds- og investeringskostnader, herav nytt renseanlegg på Hagelin. Økte renovasjonsgebyr på 18,5 % i 2016, sees i sammenheng med etablering av etterdriftsfond på 7,2 mill. kroner for opprydding av avfallsdeponi. Totale VAR-gebyrer ligger 2,4 % over sammenlignbare kommuner (K13) i 2016, tilsvarende 199 kroner, mot 2,2 % i 2015.

Utfordringer og planer

Rådmannen vil prioritere å gjennomføre prosjektene i vedtatt hovedplan for avløp og vannmiljø 2012–2021, for å oppfylle nye og strengere krav til avløpsrensing. Fastsatte kvalitetskrav for vann og avløp skal opprettholdes.

Det skal gjennomføres tilfredsstillende drift og vedlikehold av parker, friområder, kommunale lekeplasser og turområder.

Klikk utenfor for å lukke