Hopp til innhold

Kristiansund kommune

Fokusområde brukere

Gjennomførte undersøkelser viser at brukerne stort sett er tilfreds med kvaliteten på tjenestetilbudene. Å forbedre brukermedvirkningen ytterligere, og gjøre tjenestene mer tilgjengelig er en forutsetning for å lykkes med målet om å levere gode og effektive tjenester med riktig kvalitet til våre brukere.

Kommunen har som målsetting å levere gode og effektive tjenester med riktig kvalitet til våre brukere. Gjennom mål- og resultatstyring arbeides det med å sikre dette. I tillegg til de generelle målene nedenfor, er det innenfor alle rammeområdene definert spesifikke mål som skal sikre riktig utvikling av de enkelte tjenestene.

Mål og resultater

Resultatgrense:

Ønsket resultat

Akseptabelt resultat

Uakseptabelt resultat

Gjennomgående målekort – fokusområde brukere

Hovedmål – Gode tjenester med fokus på kvalitet, tilgjengelighet og brukermedvirkning

Suksessfaktor

(delmål)

Måleindikator

Resultat-krav

Resultat 2014

Resultat 2015

Resultat 2016

Endring fra

sist måling

God kvalitet Brukertilfredshet med tjenestetilbudet

6,0 – 4,6

Ikke målt etter felles mal

Ikke målt etter felles mal

Tilgjengelige tjenester Service, tilgjengelighet og informasjonskvalitet

100-75 poeng

Ikke målt

Ikke målt

55,6

Ønsket resultat

Opplevd god service

6,0 – 4,6

Ikke målt

Ikke målt

God brukermedvirkning Opplevd god brukermedvirkning

6,0 – 4,6

Ikke målt

Ikke målt

Det er utviklet et nytt gjennomgående målekort for fokusområde Brukere. Målekortet er gjennomgående for hele kommunen.

Kvalitet på tjenestetilbudet

Det er i løpet av 2016 gjennomført brukerundersøkelser:

 • i henhold til statens krav innenfor NAV og grunnskole
 • innenfor barnehageområdet
 • blant 60 «Aktiv på dagtid»-brukere ved Friskliv og mestring
 • knyttet til byggesaksbehandling ved Plan og byggesak

Tilgjengelige tjenester

Forbrukerrådet har i løpet av 2016 testet vår service, tilgjengelighet og informasjonskvalitet via kommunens nettsider, e-post og telefon. Vi oppnådde 55,6 poeng av 100 mulige. Dette er en forbedring fra 2013-målingen på 20,7 poeng. Resultatet rangerer oss som nummer 20 i fylket og 207 på landsbasis.

Tilgjengelighet

2014

2015

2016

Antall telefonhenvendelser på Servicekontoret

35 276

64 000

Antall besøk på kommunens nettsider

369 740

428 638

454 652

Antall sidevisninger på kommunens nettsider

1 018 671

1 108 599

1 118 653

Antall besøk på kommunens nettsider i forhold til innbyggertall

15,1

17,5

18,6

Antall venner på Facebook

3 000

4 000

4 900

Servicekontoret utgjør navet i Kristiansund kommunes servicedialog med innbyggerne, mens nettsidene er hovedkanalen for informasjon om tjenestetilbud, samfunnsutvikling og politiske saker. Antall besøk på kommunens nettsider er økende. Resultatene fra brukerundersøkelsen danner grunnlaget for framtidig innsats for å øke kvaliteten og tilgjengeligheten på nettsiden. Antall venner av Facebooktjenesten har økt jevnt siden lanseringen i 2011.

Brukermedvirkning

 • Barn, familie, helse har inngått et forpliktende samarbeid med utviklingsprosjektet «Mitt Liv» for å bedre barn og unges medvirkning.
 • Brukerrepresentant i styringsgruppen knyttet til pilotprosjektet «Trygghetsstandard i sykehjem».
 • Tilrettelagt for opprettelse av brukerråd ved Bo og habilitering. Oppstart februar/mars 2017.
 • Eiendomsdrift har innført brukermedvirkning i nye prosjekter og ombygginger, hvor uttalelser og ønsker fra berørte parter forsøkes innarbeidet.

Utfordringer og planer

Rådmannen vil arbeide for at kommunen skal levere gode tjenester ut fra de rammebetingelser som vedtas og ha fokus på å hente ut samordningsgevinster mellom enheter og rammeområder.

Kvalitet på tjenestetilbudet

Rådmannen vil benytte resultater fra analyseverktøyet Visma BI, kommunens kvalitetssystem, ulike undersøkelser, nasjonale kvalitetsindikatorer, benchmarking med andre kommuner og deltagelse i ulike nettverk i arbeidet med å videreutvikle kvaliteten på kommunens tjenester.

Arbeidet med prosessoptimalisering, for å sikre at oppgaver løses på riktig sted i organisasjonen til riktig tid og med riktig mengde og kvalitet, fortsetter i 2017.

Det skal i 2017 gjennomføres brukerundersøkelse innenfor utvalgte tjenesteområder i kommunen, blant annet;

 • oppfølging av byggesaksundersøkelsen fra 2016 – «Opplever brukeren forbedring etter LEAN?»
 • barnehage- og skoletilbudet
 • kommunaltekniske tjenester

Tilgjengelige tjenester

Rådmannen vil gjennom etablering av Kristiansund Servicetorg etablere en felles mottaksfunksjon for alle bruker- og innbyggerrettede tjenester. Dette skal gi et styrket servicetilbud, hvor også kommunens informasjonsarbeid reorganiseres og revitaliseres. Slik skal intensjonen om “en dør – ett telefonnummer” med styrket informasjons- og servicetilbud gjennomføres.

Rådmannen vil videreutvikle kommunens digitale infrastruktur og digitale tjenester og kommunens nettsider skal være hovedkanal for informasjon om kommunens tjenestetilbud, samfunnsutvikling og politiske saker. Høy servicegrad er viktig for at vi skal kunne oppnå god bruker- og innbyggertilfredshet. Økt selvbetjening og digitalisering er sentralt i satsningen framover. Målet er at våre brukere og innbyggere i større grad skal kunne betjene seg selv på kritiansund.no, og at antall henvendelser på telefon, e-post og brev skal synke. Når de trenger hjelp skal servicetorget være plassen å henvende seg.

Brukermedvirkning

Rådmannen skal styrke brukerinvolveringen gjennom tilrettelegging av gode medvirkningsarenaer. Det er opprettet brukerråd ved flere av kommunens enheter for å ivareta brukerorienteringen. Brukerrådsordningen bidrar til å fremme dialog mellom kommunens tjenesteutøvere og brukerne, og er en sentral administrativ medvirkningsarena. Å innføre brukerråd ved alle kommunale enheter er et mål på sikt. Det må også innføres dialogmøter mellom kommunens ulike hovedutvalg og brukerrådene for å gi de folkevalgte en arena, og hvor innspill fra møtene kan benyttes som grunnlag for handlingsprogramarbeidet.

Kommunen er deltaker i et nasjonalt pilotprosjekt om kvalitetsstandarder i sykehjem. Prosjektet startet høsten 2016 og skal vare til medio 2018. Å finne hensiktsmessige måter å måle kvalitet knyttet til brukerinvolvering inngår som en del av dette arbeidet.

Klikk utenfor for å lukke