Hopp til innhold

Kristiansund kommune

Idrett, kultur, omdømme og identitet

Kristiansund skal være en ledende kulturby. Vi har bidratt til integrering av flerkulturelle barn i organiserte kultur- og fritidstilbud. Vi utarbeidet og sendte fornyet søknad til staten om støtte til nytt opera- og kulturhus. Gjennomført kulturpolitisk debatt om framtidig nasjonal kultursatsing og profesjonalisert Kristiansund kirke-, kunst- og kulturakademi i samarbeid med fylkeskommunen.

Mål

Kristiansund skal være en ledende kulturby med et mangfoldig tilbud for Kristiansund og regionen.

Vi skal

  1. Ha et mangfoldig, spennende og aktivt idretts- og kulturliv som omfatter alle.
  2. Utvikle idretts- og kulturlivet i samarbeid med frivillige og næringsliv.
  3. Arbeide for regionalt samarbeid for samhandling og utvikling av kulturlivet.
  4. Legge forholdene til rette for at Operaen i Kristiansund befester sin rolle som den ledende distriktsoperaen i Norge.
  5. Markedsføre byens og regionens fortrinn for å styrke vårt omdømme.

Resultater

Et mangfoldig, spennende og aktivt idretts- og kulturliv for alle

Kommunen har ansvar for tilrettelegging for, samt produksjon og formidling av fritidstilbud. Vi har over 300 registrerte lag og organisasjoner. I tillegg finnes en rekke uorganiserte tilbud.

Vi har i 2016:

  • Gjennomført mange kultur- og idrettsarrangement med ulikt omfang.
  • Videreført vårt koordineringsansvar for prosjektet «Samhandling om folkehelse og integrering» og videreutviklet kultur- og idrettstilbudet for utsatte grupper.
  • Gjennomført aktiviteter og arrangement for eldre og personer med funksjonsnedsettelse.
  • Bidratt med tilskudd fra kulturmidlene.

Kulturaktivitet

Årlig publiserer Telemarksforskning «Norsk Kulturbarometer», basert på tilgjengelig statistikk for hver kommune på de ulike kulturområdene. Figuren over viser scoren til Kristiansund sammenlignet med Molde og Harstad. Kristiansund scorer lavere på de fleste områder, noe som skyldes at byen har færre etablerte kulturinstitusjoner. Kristiansund er rangert på plass nummer 153 av 428 kommuner. Tilsvarende plassering i 2015 var nummer 124. Nytt opera- og kulturhus vil bidra til en bedring av dette.

Utvikle idretts- og kulturlivet

Det ble i løpet av 2016 fattet endelige vedtak om hall over kunstisbanen og rehabilitering og videreutvikling av Atlanten idrettspark, herunder Atlanten stadion.

Utbyggingen av Kristiansund stadion har pågått for fullt slik at det videreutviklede anlegget blir godkjent for spill i Eliteserien når Kristiansund Ballklubb (KBK) spiller sin første hjemmekamp i 2017. Vi har kjøpt aksjeposten til KBK og blitt 100 % eier av Kristiansund Stadion AS.

Vi har også lagt til rette for etablering av en ny arena for blant annet rytmisk musikk gjennom det privat initierte prosjektet Kulturfabrikken og vært en aktiv part i utviklingen av nytt traineeprogram for kulturnæringen – «KOM Kultur».

Regionalt samarbeid for samhandling og utvikling av kulturlivet

Kristiansund er en ledende kulturby for hele regionen og har tett samarbeid med fylkeskommunen, andre kommuner i fylket, nettverket Byer i Midt Norge, samt private aktører og næringslivet.

Legge forholdene til rette for operaen i Kristiansund

En ny nasjonal evaluering av operamiljøet viser til at spesielt Operaen i Kristiansund er en viktig distriktsopera med sterkt behov for bedre fasiliteter. Det er i løpet av 2016 utarbeidet og oversendt fornyet søknad til stat og fylkeskommune om støtte til nytt opera- og kulturhus.

Styrke vårt omdømme

Vi har opplevd økt oppmerksomhet som følge av at KBK rykket opp i eliteserien, og dette bidrar til å styrke byens og regionens omdømme gjennom forsterket positiv omtale.

Utfordringer og planer

Det skal utarbeides en ny, helhetlig og samlende kulturplan for kommunen. Planarbeidet vil starte tidligst våren 2017. Den nye kulturplanen skal bygge på kommunedelplanen for kunst og kultur, herunder ny kulturskoleplan og implementering av ny nasjonal rammeplan for kommunale kulturskoler, og kommunedelplan for fysisk aktivitet og friluftsliv.

En nøkkel for videre utvikling av Kristiansund som regional kulturaktør, er realiseringen av nytt opera- og kulturhus. Det er ikke klart når staten vil realitetsbehandle vår søknad. Sentrale stortingspolitikere viser stor interesse for prosjektet, og Stortingets familie- og kulturkomité har enstemmig vedtatt en støttemerknad til prosjektet i forbindelse med statsbudsjettet for 2017.

Flere av kommunens idrettsanlegg er under opprusting, og nye arenaer for kulturlivet er på gang. Kulturvern og byutvikling kan og må gå sammen. Utvikling av kulturlivet vil også gi muligheter for nyskaping av næringer som kan styrke regionens attraktivitet for etablering og tilflytting.

Klikk utenfor for å lukke