Hopp til innhold

Kristiansund kommune

Kompetanse

Kristiansund skal ha et utdanningstilbud og en yrkeskompetanse som møter fremtiden. Vi har vedtatt ny skolestruktur som innebærer bygging av to nye barneskoler og rehabilitering av fem. Sammen med Nettverk Nordmøre skaper vi fremtidens oppvekstsektorer – på Nordmøre og i Kristiansund. Høyskolen i Kristiansund lanserte et strategidokument rundt «Campus Kristiansund». Møre og Romsdal fylkeskommune har bevilget midler i fire år til utviklingen, og vil sammen med de andre samarbeidspartene engasjere prosjektleder i 2017.

Mål

Kristiansund må sikre og videreutvikle et utdanningstilbud og en yrkeskompetanse som kan møte framtidens utfordringer og næringslivets etterspørsel

Vi skal

  1. Arbeide for et grunnskoleløp som sikrer at elevene har gode lese-, skrive- og regneferdigheter.
  2. Bidra til å utvikle og forsterke tilbudet innen fagskolen og videregående utdanning i Kristiansund.
  3. Styrke etter- og videreutdanning tilpasset næringslivet gjennom videreutvikling av Høyskolesenteret i Kristiansund og andre høyere utdanningstilbud i regionen.

Resultater

Arbeide for et godt grunnskoleløp

Småspor og Spor (2014–2017) er Kristiansund kommunes styringsdokument for henholdsvis barnehage og grunnskole. I styringsdokumentene er følgende satsningsområder satt:

  • språklig kompetanse
  • sosial kompetanse
  • fysisk og psykisk helse

Språkplanen «Språkspor» er i bruk i alle barnehager og skoler. I 2016 ble Kristiansund utpekt til språkkommune. 4 ressurslærere har fått avsatt tid til å støtte barnehage- og skoleeier i arbeidet med språklig kompetanse. Prosjektperioden avsluttes 31.12.2017.

Alle skolene deltar i et lokalt kompetanseprogram mot mobbing i regi av PPT-Ytre Nordmøre.

I november vedtok bystyret en historisk satsing på grunnskolen i Kristiansund. Prinsippvedtaket innebærer bygging av 2 nye barneskoler, rehabilitering av 5 og nedlegging av 4.

Læringsutbytte

Trinn Fag

2013

2014

2015

2016

Kristiansund

Nasjonalt

Kristiansund

Nasjonalt

Kristiansund

Nasjonalt

Kristiansund

Nasjonalt

5. trinn Engelsk

2,04

2,00

50

50

52

50

51

50

Lesing

2,07

1,96

52

50

51

50

50

50

Regning

2,06

1,98

51

50

51

50

51

50

8. trinn Engelsk

2,78

2,97

51

50

51

50

51

50

Lesing

2,82

3,07

49

50

48

50

49

50

Regning

2,83

3,07

49

50

50

50

49

50

9. trinn Lesing

3,48

3,41

52

54

53

53

53

54

Regning

3,48

3,39

52

53

52

54

53

54

Nasjonale prøver viser resultater på og over landsgjennomsnittet på 5. trinn. På 8. og 9. trinn er resultatene både på, over og under landsgjennomsnittet.

Læringsresultater

2013

2014

2015

2016

Kristiansund

Nasjonalt

Kristiansund

Nasjonalt

Kristiansund

Nasjonalt

Kristiansund

Nasjonalt

39,49

40,01

40,44

40,35

41,10

40,80

40,03

41,12

Kommunen har ligget over landsgjennomsnittet de siste årene, men opplever en negativ utvikling fra 2015 til 2016 og resultatene er igjen under landsgjennomsnittet.

Læringsmiljø

Barnetrinn

Ungdomstrinn

Resultatet på barnetrinnet er tilsvarende eller bedre enn nasjonalt nivå på de fleste områder, og for ungdomstrinnet er resultatet på nivå med nasjonalt nivå. For barnetrinnet viser elevundersøkelsen i hovedsak bedring eller ingen endring i forhold til fjoråret, og for ungdomstrinnet viser elevundersøkelsen en bedring på nesten samtlige områder.

Utvikle og forsterke tilbudet innen videregående utdanning

Kommunen har også i 2016 bidratt som støttespiller for de videregående skolene og fagskolen. Mest konkret bidrar kommunen ved å ta inn lærlinger. I 2016 tok kommunen i mot 33 lærlinger og 8 vekslingselever. Kommunen benytter også utdanningstilbud ved fagskolen for sine ansatte.

Nordmøre og Romsdal kommunale opplæringskontor utvidet samarbeidet og omfatter nå kommunene Kristiansund, Molde, Aukra, Eide og Fræna.

Frafall i videregående skole

Frafall i videregående skole er et omfattende problem i Kristiansund, og landet for øvrig. Andelen som ikke avslutter innen 5 år etter påbegynt videregående skole i Kristiansund ligger på landsgjennomsnittet, men vesentlig over sammenlignbare kommuner i fylket. Frafallet er redusert med en andel på om lag 1 % i forhold til fjoråret. Frafallet i videregående skole reduserer mulighetene i arbeidsmarkedet og øker risikoen for uføretrygd, dårligere levekår og helse.

Styrke etter- og videreutdanning tilpasset næringslivet

Kommunen er en aktiv eier i Høgskolesenteret i Kristiansund (HiKSU) og har i deler av 2016 hatt styreledervervet ved Kjell Neergaard.

Høsten 2016 la styret for Høgskolesenteret i Kristiansund (HiKSU) en ny strategi for vekst og utvikling av tilbudet i Kristiansund, noe som resulterte i et samlet løft mot etablering av «Campus Kristiansund». I desember ble det kjent at Stortinget har pålagt regjeringen å vurdere hvordan man kan etablere et mer langsiktig tilbud innen høyere utdanning i Kristiansund. Fylkeskommunen har bevilget 4 mill. kroner for å utvikle ideen om «Campus Kristiansund» som et mer permanent tilbud.

Utdanningsnivå

Figuren viser utviklingen i andel personer 25 år og eldre med høyere utdanning. Det har vært en positiv utvikling de siste årene. Kristiansund ligger fortsatt vesentlig under nasjonalt nivå.

Utfordringer og planer

Kristiansundsskolen viser til bedre resultater over tid både på læringsmiljø og læringsutbytte. Det er fortsatt en del ulikheter mellom skolene, og en utfordring er å få en jevnere kvalitet. Vi ser også tendenser til at elevene faller tilbake i mellomtrinnet. Et godt grunnskoleløp avhenger av at vi har godt kvalifiserte medarbeidere i både barnehagene og i skolen. Vi ser at antall kvalifiserte søkere til pedagogstillinger de senere årene har gått ned, men vi har i stor grad greid å skaffe kvalifiserte lærere til Kristiansundsskolen. Kvalifikasjonskravene til lærerne økes, og vi har derfor prioritert å sende lærere på etter- og videreutdanning. I skoleåret 2016/2017 er 12 lærere under videreutdanning. Vi prioriterer også å gi lederne muligheter til videreutdanning, både i barnehagene og i skolene.

Mye av utviklingsarbeidet knyttet til blant annet språk, foregår i nettverk. På denne måten legger vi til rette for å lære av hverandres praksis for en felles utvikling av skolen. I samarbeid med Nettverk Nordmøre deltar vi i forprosjektet «Den gode oppveksteier». Det skapes fremtidsbilder med medvirkning fra ansatte, foresatte, elever, tillitsvalgte, samarbeidspartnere, frivilligheten og næringsliv. Fremtidsbildene skal danne utgangspunkt for strategi – hvilke tiltak må vi sette inn for å kunne skape morgendagens oppvekst i 2040? Dette vil også danne utgangspunkt for ny oppvekstplan. Det skal utarbeides et nytt strategisk overbygningsdokument for oppvekstområdet. Oppstart 2017.

Ny skolestruktur ble vedtatt i november. Beslutningene vil få stor betydning for den videre utvikling av grunnskolen i Kristiansund. Arbeidet med detaljering og utarbeidelse av gjennomføringsplan er i gang.

I planen «Campus Kristiansund» er det ikke bare snakk om å få høgskoletilbudet og fagskolen inn, men også samle eksisterende forsknings- og kunnskapsmiljø i en felles “kunnskapspark”. Prosjektgruppen jobber nå med å finne mulige lokasjoner som kan huse målet om 1 000 studenter. Prosjektet er nødvendig med tanke på et framtidig høyere utdanningstilbud i Kristiansund da dagens modell med høgskolesenteret ikke er bærekraftig i lengden. Ifølge vedtaket fra fylkeskommunen skal det ansettes en prosjektleder som skal lede det videre utredningsarbeidet sammen med eiere og administrasjon. Prosjektperioden er på fire år.

Høgskolesenteret i Kristiansund (HiKSU) har inngått avtale med Høgskolen i Molde om å etablere to nye studier fra høsten 2017 – årsstudium i Velferdsteknologi og bachelor i Marin logistikk og økonomi.

Klikk utenfor for å lukke