Hopp til innhold

Kristiansund kommune

Pedagogisk psykologisk tjeneste

I løpet av 2016 ble det 2-årige «Førskoleprosjektet» avsluttet. Et delprosjekt som skal styrke barnehagenes kompetanse på å hindre og stoppe utestenging og mobbing av barn videreføres. Vi har påbegynt lokalt kompetanseprogram på hvordan forebygge, avdekke og stoppe mobbing i skolen. Antall elever med spesialundervisning har flatet ut etter flere år med nedgang, og ligger nå litt over landsgjennomsnittet.

Fakta

Rammeområdet omfatter fire team

  • førskole
  • grunnskole
  • videregående skole
  • veiledning

Tjenesten er kommunens rådgivende og sakkyndige instans vedrørende spesialpedagogiske tiltak. Tjenesten skal sikre at barn og unge med særskilte behov møter et samfunn, en barnehage eller en skole som er tilpasset deres evner og forutsetninger.

Mål og resultater

Resultatgrense:

Ønsket resultat

Akseptabelt resultat

Uakseptabelt resultat

Unikt målekort – rammeområde ppt – fokusområde brukere

Hovedmål – Gode tjenester med fokus på kvalitet, tilgjengelighet og brukermedvirkning

Suksessfaktor

(delmål)

Måleindikator

Resultat-krav

Resultat 2014

Resultat 2015

Resultat 2016

Kommentar
Gi barn gode oppvekstsvilkår gjennom tverrfaglig samarbeid Øke råd- og veiledningsarbeidet i barnehage/ skole

Veiledningsteamet blir mye brukt av både skoler og barnehager.
Redusere antall oppmeldinger

Reduksjon

277

272

289

Antall elever med vedtak om spesialundervisning er på 9,4 %, likt 2015.
Antall ny henviste saker økte med 5 %. Det er færre henvisinger fra barnehagene, slik at økningen fra skolene kanskje er nærmere 10 %.
Antall aktive saker totalt er redusert med 2,1 %.
Gi barn med spesielle behov hjelp til rett tid Styrke arbeidet i barnehagene

Avsluttet førskoleprosjektet. Prosjektet fant store forskjeller mellom barnehagene ut fra en rekke kvalitetskriterier. Tett oppfølging gjennom prosjektperioden kunne vise til positive endringer i hvordan barnehagene organiserer og utøver pedagogisk ledelse.

Et delprosjekt med fokus på mobbing i barnehagen videreføres i 2017.

Styrke veilednings-kapasitet på mindre problematikk

Veiledningstemaet startet ettårig kompetanseprogram knyttet til mobbing for skolene. Programmet samler 120 deltagere fra alle skolene.
Gi barn med spesielle behov hjelp til rett tid Sakkyndig vurdering skal være gjennom-ført innen 3 måneder etter oppmelding

≤ 3 mnd

> 3 mnd

> 3 mnd

> 3 mnd

Behandlingstiden for barn i førskolealder ligger innenfor målet på 3 mnd, mens behandlingstiden for barna i grunnskolen ligger nært opp til målet for de fleste kommunene.


Aktive saker

Antall aktive saker varierer fra år til år, og viser totalt en svak nedgang for perioden. Reduksjonen i antall aktive saker som vedrører tale-, språk- lærevansker sees i sammenheng med styrket kompetanseutvikling og målrettet arbeid i de ulike team og undervisningsinstanser. For atferdsforstyrrelser, oppmerksomhet- og øvrige vansker ser vi nå også en nedgang fra 2015, men utfordringene her er fortsatt krevende.

Utfordringer og planer

Rådmannen vil at PPT skal styrke sin veilederrolle i forhold til det ordinære grunntilbudet i grunnskolene og barnehagene.

Det skal gjennomføres kompetansehevingskurs knyttet til hvordan man skal håndtere mobbing i barnehagene for alle kommunene i PPT for ytre Nordmøre.

Klikk utenfor for å lukke