Hopp til innhold

Kristiansund kommune

Fokusområde medvirkning

Vi har tilrettelagt for involvering og medvirkning gjennom folkemøter, dialogtreff og spørreundersøkelser. Gjennomført digitalt barnetråkk og ungdommens halvtime i bystyret. Flere nye tiltak er under utvikling. «Trivselsvenn» og «Aktivitetsvenn» er gode eksempler på positive samarbeid mellom kommunen og frivilligheten. Framover skal vi styrke innbyggerinvolveringen gjennom tilrettelegging av gode medvirkningsarenaer og videreutvikling av digital kommunikasjon.

Begrepet medvirkning brukes i kommunal sammenheng både relatert til innbyggere (innbyggermedvirkning) og brukere av kommunale tjenester (brukermedvirkning). Fokusområde Medvirkning omhandler primært innbygger-medvirkning, mens brukermedvirkning er beskrevet under fokusområde Brukere.

Kommunen legger vekt på å motivere innbyggerne til deltagelse og medvirkning i lokalsamfunnet. Formålet med medvirkning er å øke innbyggernes engasjement i lokalsamfunnet og innflytelse i politiske prosesser gjennom dialog. Medvirkning vil gi de folkevalgte et bedre beslutningsgrunnlag basert på denne type styringsinformasjon.

For å ivareta de politiske medvirkningsprosessene er det etablert kommunale råd og utvalg som skal sikre særskilte gruppers medvirkning og representasjon. De administrative medvirkningsprosessene omfatter å tilrettelegge for åpenhet og involvering i kommunens planprosesser. Dette ivaretas gjennom lovpålagte ordninger for offentlig ettersyn og høringer, eller ved gjennomføring av dialogkonferanser, nærmiljøkonferanser eller andre tiltak rettet mot berørte aktører.

Mål og resultater

Resultatgrense:

Ønsket resultat

Akseptabelt resultat

Uakseptabelt resultat

Gjennomgående målekort – fokusområde medvirkning

Hovedmål – Innbyggere som aktivt deltar i utviklingen av lokalsamfunnet

Suksessfaktor (delmål) Måleindikator Resultat-krav Resultat 2014 Resultat 2015 Resultat 2016 Endring fra sist måling
Tilrettelegge for involvering og medvirkning Svar på henvendelser etter forvaltningsloven 100-85 %
Møtebøker legges ut på kristiansund.no innen 3 virkedager ≤ 3 dager 4,4 dager Innført nytt system
Etablere nye tiltak som stimulerer til informasjon, dialog og diskusjon 5 nye tiltak 4 nye tiltak 5 nye tiltak Ønsket resultat
Gode internettsider 6 stjerner Ikke målt Egen brukerundersøkelse Ikke målt
Innbyggertilfredshet i fht. involvering og medvirkning 6,0 – 4,6 Ikke målt Ikke målt
Tilrettelegge for frivillighet Lag og organisasjoners opplevelse av kommunen som en god tilrettelegger 6,0 – 4,6 Ikke målt Ikke målt

Fokusområde Medvirkning er utviklet for å ivareta kommunens mål om å styrke lokaldemokratiet og skape engasjement omkring virksomheten gjennom involvering og meroffentlighet. Målekortet er gjennomgående for hele kommunen. Det er ikke definert egne resultatgrenser for alle måleindikatorene.

Tilrettelegge for involvering og medvirkning

 • Gjennomført dialogtreff for 8. trinn ved ungdomsskolene i Kristiansund og Averøy.
 • Videreført ordningen «Ungdommens halv-time» i bystyret.
 • Gjennomført folkemøte og innbyggerundersøkelse knyttet til kommunereformen – 79 % av respondentene i Kristiansund ønsket en ny kommune med Kristiansund, Averøy, Gjemnes og Tingvoll.
 • Ordføreren informerte 10. trinn og elevene ved videregående skoler om kommunereformen.
 • Gjennomført spørreundersøkelse i forbindelse med evalueringen av byutviklingsprosjektet «Kaibakken 2016».
 • Gjennomført digitalt barnetråkk i forbindelse med utviklingen av ny sentrumsplan.
 • Avholdt fire næringslivsfrokoster.
 • Startet innføring av Visma BI for samordning av måledata. Dette vil på sikt bidra til å bevisstgjøre innbyggerne på hvor Kristiansund kommune er god og hvor man har et utviklingspotensial i forhold til sammenlignbare kommuner.
 • Anskaffet utstyr til «KommuneTV». Direkteoverføring og arkivopptak av bystyremøter vil gjøre disse mer tilgjengelig for alle interesserte. Tas i bruk fra 2017.
 • Ny portal med chat-løsning, som enkel kommunikasjonskanal mellom innbyggere/næringsliv og kommunen, er under utforming.
 • Startet utviklingen av «Min side». Sikker innlogging via ID-porten som gir relevant informasjon for innbyggere, ansatte og politikere.

Innspill fra innbyggere

«Melde feil i gata mi»

2013

2014

2015

2016

Totalt antall henvendelser

356

722

813

705

Antall henvendelser som har medført forbedring

308

643

645

628

Fordelt på kategori:
Vann

25

12

1

46

Avløp

11

19

2

0

Renovasjon

0

0

2

1

Vei

257

256

230

227

Miljø/forurensning

0

1

0

7

Gatelys

15

355

510

346

Andre henvendelser

48

79

68

78

Antall innrapporterte feil og mangler via nettsiden www.fiksgatami.no har vært økende i perioden. 89 % av henvendelsene medførte forbedring. Økningen i innmeldte feil sees i sammenheng med lavere terskel for involvering fra innbyggerne, mindre henvendelser per telefon direkte til enheter samt at innmeldte feil i stor grad blir utbedret.

Tilrettelegge for frivilligheten

 • Koordinert og tilrettelagt for aktiviteter og arrangementer knyttet til den frivillige innsatsen for asylanter.
 • Gjennomført stormøte med frivilligheten høsten 2016. Kommunikasjon og bruk av kommunens nettside for å sikre at funksjoner og informasjon vi har behov for å formidle og innhente blir ivaretatt.
 • Videreført ordningen med «Trivselsvenn» og «Aktivitetsvenn».

Utfordringer og planer

Tilrettelegge for involvering og medvirkning

Kommunen må videreutvikle den digitale kommunikasjonen og legge til rette for dialog for å styrke innbyggerinvolvering. Et verktøy for håndtering av forbedringsforslag og avvik fra innbyggere er til vurdering – fordeling og oppfølging av oppgaver skal være en del av verktøyet.

Rådmannen skal styrke innbyggerinvolveringen gjennom tilrettelegging av gode medvirkningsarenaer samt hensiktsmessige og åpne beslutningsprosesser. Systematisk arbeid med involvering i kommunale utredningsprosesser skal prioriteres.

Det skal gjennomføres ny innbyggerundersøkelse i 2017.

Tilrettelegge for frivilligheten

Kommunens frivilligmelding retter fokuset på betydningen av det frivillige arbeidet som lag, organisasjoner og frivillige enkeltpersoner legger ned som et supplement til det offentlige tjenestetilbudet.

I lys av ny lov om folkehelse, kommunens levekårsutfordringer og økonomiske situasjon forventes økt behov for medvirkning fra frivillig sektor. Tilskudd til frivillige lag- og organisasjoner/foreninger har blitt redusert og rammevilkårene for frivillig sektor er mer anstrengt. For å kunne stimulere til økt frivillighet må kommunen jobbe proaktivt med å sikre det økonomiske grunnlaget for frivilligheten gjennom ulike kurs, konkret søknadshjelp og generell rådgivning tilknyttet Tilskuddsportalen.

I arbeidet med bosetting og integrering av flyktninger, er frivillig sektor en viktig samarbeidsaktør. Det samme gjelder dersom en ny situasjon med akuttmottak for asylsøkere og flykninger igjen skulle oppstå.

Det er i handlingsprogrammet ikke funnet rom for å innarbeide Involveringsutvalgets tilrådning om oppretting av egen frivillighetskoordinator for bedre samarbeid og samspill med frivillig sektor. Vi må allikevel tilstrebe og finne måter å stimulere frivillig sektor på som er mindre ressurskrevende.

Rådmannen vil vektlegge riktig fordeling av midler og formalisere samarbeid med frivillig sektor for å sikre medansvar for gjennomføring. Det skal foretas en gjennomgang av kommunens kontaktpunkter mot innbyggerne.

Klikk utenfor for å lukke