Hopp til innhold

Kristiansund kommune

NAV Kristiansund

Arbeidsledigheten har holdt seg på et høyt nivå gjennom hele 2016 og ført til økt behov for bistand fra enheten. Økonomisk rådgivning har vært et satsningsområde og ansatte sin kompetanse har blitt styrket på fagområdet. Vi har også gjennomført økonomikurs for kommunens innbyggere. 111 flyktninger er bosatt i løpet av året, av disse er det 10 mindreårige som har funnet seg godt til rette i Kristiansund.

Fakta

Rammeområdet omfatter

  • sosialtjeneste
  • flyktningetjeneste

Tjenesten skal bedre levekårene for vanskeligstilte og bidra til sosial og økonomisk trygghet.

Mål og resultater

Resultatgrense:

Ønsket resultat

Akseptabelt resultat

Uakseptabelt resultat

Unikt målekort – rammeområde nav kristiansund – fokusområde brukere

Hovedmål – Gode tjenester med fokus på kvalitet, tilgjengelighet og brukermedvirkning

Suksessfaktor (delmål) Måleindikator Resultat-krav Resultat 2014 Resultat 2015 Resultat 2016 Kommentar
Jevn og kvartalsvis bosetting av flyktninger i henhold til vedtak 15 personer per kvartal ≥ 15 9,25 12 20,5 10 av totalt 111 personer er enslige mindreårige.
60 personer per år ≥ 60 37 48 83 Totalt 111 personer inklusive familiegjenforening.
Ingen skal bo midlertidig/ akutt mer enn 14 dager – aldri mer enn 60 dager Antall liggedøgn over 14 dager per kvartal 0 1,25 3 3 NAV kontoret har fått økt tilgang til midlertidige boliger.
Antall liggedøgn over 14 dager
per år
0-30 5 4 3
All ungdom som er “frisk og rask” skal i aktivitet innen 1 uke, dersom ikke annen plan foreligger Antall passive uker “over tiden” per kvartal 0-5 4 3 3 Lovfestet aktivitetskrav for alle under 30 år som mottar sosialhjelp fører til økt behov for nye tiltak.
Antall
passive uker “over tiden” per år
 0-5 12 12 11


Mottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde

Andel mottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde var synkende i perioden frem til 2014, og redusert med 1,1 prosentpoeng i 2016 i forhold til 2015. Dette forklares med at arbeidsmarkedet har vært bra i perioden frem til 2014, utfordrende i 2015 og en svak bedring i 2016. Det har vært jobbet godt med tett individuell oppfølging av brukerne med sosialhjelp som hovedinntekt. Kristiansund kommune og NAV har i samarbeid med attføringsbedriften Varde AS sørget for at ungdommer som søker sosialhjelp kommer raskt i arbeid eller aktivitet.

Utfordringer og planer

Rådmannen vil videreutvikle samarbeidet mellom kommune, tiltaksarrangører og lokalsamfunn for økt og rask deltakelse i arbeid/samfunn.

Det skal

  • tilrettelegges for at ungdom får tidlig og riktig oppfølging med formål arbeid eller annen avklaring
  • iverksette tiltak for å sikre at aktivitetskravet til sosialhjelpsmottakere under 30 år ivaretas
  • gjennomføres bosetting i tråd med bystyrets vedtak og tilskuddet kommunen mottar for bosetting skal i større grad enn tidligere benyttes til formålet

Flyktning- og innvandrertjenesten organiseres som egen enhet og etableres i egne lokaler i løpet av 2017. Det skal utarbeides gode samarbeidsrutiner mellom NAV og den nye enheten.

Klikk utenfor for å lukke